Bijeenkomst Effectief en efficiënt vaarwegbeheer voor de recreatievaart

05 november 2015

Platform WOW, een initiatief van verschillende waterbeheerders, organiseert in samenwerking met stichting Waterrecreatie Nederland op woensdag 9 december voor Beleidsmakers, vaarwegbeheerders en vertegenwoordigers vanuit de recreatievaart een bijeenkomst over effectief, efficiënt en veilig vaarwegbeheer en nautisch beheer voor de recreatievaart.

Een aantal ontwikkelingen vraagt aandacht als het gaat om vaarwegbeheer en nautisch beheer voor de recreatievaart:
• Gebruikerswensen, beleidsambities, beschikbare budgetten en een goed serviceniveau staan soms op gespannen voet met elkaar.
• Het vaarwegbeheer en nautisch beheer vraagt om goede afstemming bij verschillende partijen.
• Er kan meer geleerd worden van de ongevallen die plaats vinden op het water.
• Er is een toenemende behoefte aan kwantitatieve en kwalitatieve informatie over de recreatievaart en de vaarwegen

Programma:
09.00 uur Inloop
09.30 – 9.45 uur Start bijeenkomst door dagvoorzitter
09.45-10.45 uur Parallelle werksessies ronde 1
10.45–11.00 uur Koffiepauze
11.00-12.00 uur Parallelle werksessies ronde 2
12.00-12.30 uur Terugkoppeling en discussie
12.30 uur Afsluiting en lunch (optioneel)

Doelen:
– Een effectief en efficiënt vaarwegbeheer en nautisch beheer voor de recreatievaart.
– Samenwerking en kennis uitwisseling tussen beleidsmakers, vaarwegbeheerders en gebruikers betrokken bij de recreatievaart.
– Leren van voorbeelden uit de praktijk.

Werksessies:
1. Efficiënt, effectief gebruik van de vaarweg: Blauwe Golf en verkeersmanagement
De recreatievaart verwacht een goede service op de vaarwegen om vlot en veilig te kunnen varen. In de praktijk komt de vaarweggebuiker veel knelpunten tegen, waaronder bruggen en sluizen. Het project Blauwe Golf is onderdeel van het Rijksprogramma Beter Benutten en richt zich op het afstemmen van bedientijden en het verbeteren van de informatievoorziening. Wat betekent dit voor de samenwerking met de beheerders? Hoe houd je rekening met alle verschillende belangen? En wat betekent dit voor de individuele schipper?
2. Invulling en afstemming vaarwegbeheer in de praktijk
Verschillende beheeraspecten vragen om een gedegen afstemming. Hoe kan het vaarwegbeheer het beste worden ingevuld op verschillende schaalniveaus (rijk, provincies, waterschappen en gemeentes). Welke zaken gaan er momenteel goed, en welke onderwerpen verdienen nog aandacht? Hoe kunnen win/win situaties ontstaan tussen het vaarwegbeheer en het watersysteembeheer?
3. Vaarwegbeheer en veiligheid: ‘ Varen doe je Samen!’, leren van ongevallen.
De nautische ongevallen op het water worden geregistreerd in de SOS database. Wat kunnen we leren van deze ongevallen voor een nog veiligere recreatievaart en vaarwegbeheer? Hoe kunnen we de registratie verbeteren en welke rol van de vaarwegbeheerder is daarbij nodig? Hoe kunnen de uitkomsten van de database vervolgens ingezet worden voor een versterking van de voorlichtingscampagne ‘Varen doe je Samen!’
4. Monitoring van de vaarwegen
Het verzamelen van data omtrent (het gebruik) van de vaarwegen is belangrijk. Welke inzichten zijn noodzakelijk voor beheerders, beleidsmakers en beslissingsnemers? Welke data moet daarvoor verzameld worden? Hoe kunnen er afspraken gemaakt over de uniformiteit en frequentie van de dataverzameling? Welke nieuwe technieken (apps) zijn er om de data te verzamelen en de inzichten te visualiseren?

Voor meer informatie en aanmelden bekijk de website van Platform WOW.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter

Vorig artikel
Volgend artikel