Routekaart Wind op Zee: doorvaart en medegebruik

http://windpark-noordzee-rws
28 mei 2019

De ontwikkeling van windturbine parken op het Nederlandse deel van de Zuidelijke Noordzee zal de komende jaren voortvarend worden uitgevoerd.  Met uitzondering van de windparken ten Noorden van de Waddeneilanden wordt bij deze parken rekening gehouden wordt met doorvaart ( bij daglicht) maar zullen de gebieden wel worden afgesloten tijdens de bouw. Dit zal bekend gemaakt worden met “Berichten aan Zeevarenden” (BAZ) .

De planning conform routekaart 2023 voor de windparken voor de Hollandse- en Zeeuwse kust is:

  • Windpark Borselle: In 2018 is de fundatie voor het 1e transformator station geplaatst en in mei 2019 volgt de fundatie voor het 2e station .  Voor deze locaties geldt een veiligheidszone van 500 meter. Verwachting is dat het hele gebied eind 2019 wordt afgesloten voor de scheepvaart, op het moment dat begonnen wordt met de fundaties voor de windturbines. Geplande gereedheid 2020/ 2021.
  • Windpark Hollandse Kust Zuid: ligt ten Zuiden van bestaand park Luchterduinen en zal in 2021 / 2022 worden gerealiseerd
  • Windpark Hollandse Kust Noord: ligt ten Noorden van bestaand windpark Amalia en zal rond 2023 worden gerealiseerd.

NB: dit zijn de “blauw” gearceerde gebieden in de Zeekaart 1035 met windenergie gebieden.

In de routekaart 2030 zijn naast een windpark ten Noorden van de Wadden als additionele windpark gebieden aangewezen:

  • IJmuiden West en
  • IJmuiden Ver.

Dit  zijn de 2 “geel” gearceerde gebieden ten W/NW van IJmuiden in de gevoegde kaart en worden vanaf  2025 gerealiseerd.

Doorvaart en medegebruik

De waterrecreatiesector heeft met haar inspraakreacties consistent ingezet op het toestaan van doorvaart van windparken, waarbij een belangrijk argument is om vanuit veiligheidsoverwegingen weg te blijven van de grote scheepvaart in de verkeersbanen. Deze inzet heeft onder meer geleid tot:

  • Een proef met het onder voorwaarden toestaan van doorvaart voor schepen tot 24 meter lengte in de 3 bestaande windparken, Amalia, Egmond aan Zee en Luchterduinen, voor  de kust bij IJmuiden.  Deze proef loopt voor 2 jaar vanaf 1 mei 2018.
  • Het vastleggen van doorvaart als uitgangspunt bij de Kavelbesluiten voor de nieuwe windparken.
  • De nu lopende discussie om ook doorvaart ’s nachts toe te staan

Inmiddels wordt ook onderzoek gedaan naar meervoudig ruimtegebruik binnen de windparken. Dit medegebruik kan doorvaart belemmeringen opleveren. In dit kader is van belang dat beschikt kan worden over resultaten van bovengenoemde proef. Om resultaten te krijgen is het wenselijk dat in het tweede jaar van deze proef deze drie windparken meer doorvaren worden. Dit natuurlijk binnen de gestelde regels.

Zie ook:  https://www.noordzeeloket.nl/functies-gebruik/windenergie-zee/windparken-zee-0/doorvaart/

Gesloten windparken

De windparken ten Noorden van de Wadden eilanden en de Belgische windparken zijn gesloten voor doorvaart. Bekend is dat België de 500 meter veiligheidszone rond de windparken strikt handhaaft en verbaliseert bij het doorsteken van die grens. Houd een ruime marge aan.

Foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt

Vorig artikel
Volgend artikel