Zeven vragen aan Roeland Geertzen – Watersportverbond: ‘Kennis en kunde van de partners veel effectiever benutten’

http://Roeland-Geertzen-Watersportverbond-waterrecreatie
27 maart 2020

Iedere maand gaan we met een bestuurslid van Waterrecreatie Nederland in gesprek. In deze interviews blikken we terug op de samenwerking van de afgelopen jaren, maar kijken we ook naar de ambities voor de toekomst. Begin maart, nog voordat de corona-maatregelen van kracht werden, waren we op bezoek in ‘De Weerelt van Sport’ in Utrecht. Daar spraken we met Roeland Geertzen, manager recreatieve sport en verenigingen van het Watersportverbond.

 

Het Watersportverbond

Het Watersportverbond bestaat uit én maakt zich sterk voor zo’n 400 aangesloten watersportverenigingen, die meer dan 80.000 leden (recreanten, breedtesporters, wedstrijdsporters en topsporters) vertegenwoordigen. De bond ondersteunt deze verenigingen op tal van gebieden. Zo brengt ze verenigingsbestuurders meerdere keren per jaar bijeen om kennis en ervaringen uit te wisselen, helpt ze met het oplossen van lastige verenigingsvraagstukken en maakt ze kinderen enthousiast voor de watersport. Ook maakt het Watersportverbond zich sterk voor het toegankelijk, betaalbaar en bevaarbaar houden van de 4.400 kilometer aan Nederlandse vaarwegen en onze Noordzeekust.

Lees hieronder de antwoorden op de zeven vragen aan Roeland Geertzen:

1) Wat is je persoonlijke drijfveer om je in te zetten voor de waterrecreatie?

Als kind van een sportleraar groeide Geertzen op in een gezin waar veel aan ‘sport en spel’ werd gedaan. Zo kwam hij ook al vroeg in aanraking met watersport en -recreatie. “Wij hadden thuis een zeilboot, maar je zag ons nooit aan races deelnemen. Het was meer dobberen, zwemmen en plezier hebben op het water. Nu, in mijn eigen gezin merk ik dat waterrecreatie vooral gaat over ontspanning, een beetje vrij worden in je hoofd. Mijn vrouw is ook met zeilen opgegroeid. En mijn kinderen hebben deze sport geleerd via school. Soms varen we met ze mee, maar hoofdzakelijk fietsen en wandelen wij in onze vrije tijd.” aldus Geertzen.

2) Wat draag je als organisatie bij aan het realiseren van de Toekomstvisie Waterrecreatie?

Binnen het Watersportverbond houdt men zich zowel bezig met breedtesport, wedstrijdsport en topsport, legt Geertzen uit. “Met name die wedstrijd- en topsport is ons onderscheidende deel in de Stichting Waterrecreatie. Wij hebben verder een belangrijke rol als het gaat om de opleidingen voor watersport, onder meer via de CWO. Wij zijn momenteel al onze opleidingen aan het moderniseren en digitaliseren. En natuurlijk leveren we een bijdrage als het gaat om belangenbehartiging, zowel regionaal als landelijk. Een van mijn wensen is wel om veel meer op dit terrein te gaan doen, zoals dat momenteel gebeurt binnen de sportkoepel NOC*NSF. Ik zou graag zien dat er binnen Waterrecreatie Nederland een werkgroep belangenbehartiging komt. Het gaat me daarbij om een gezamenlijke agendavoering en -afstemming en bepalen wie daarin ‘de lead’  kan of wil nemen. Zo komen we hopelijk eens af van de vrijblijvendheid op dit terrein en kunnen we de kennis en kunde van de partners veel effectiever benutten. Dat is echt nodig om een vuist te kunnen maken, en het is dan ook mijn intentie om aan de totstandkoming hiervan bij te dragen.”

3) Wat zie je als belangrijke ontwikkelingen op het gebied van waterrecreatie?

Daarover hoeft Geertzen niet lang na te denken: “Ik zie drie heel belangrijke ontwikkelingen. Ten eerste is dat de infrastructuur. Die komt onder druk te staan door stijgende en dalende waterpeilen. Deze fluctuaties in waterpeil gaan in de toekomst veel vraagstukken opleveren als het gaat om het bevaarbaar houden van vaarwegen en andere grote en kleinere wateren. En bij laag water dreigen ook de haveningangen minder toegankelijk te worden en zullen aanlegsteigers minder makkelijk bereikt kunnen worden. Een tweede ontwikkeling is het schoonhouden van het water, waarvoor wij als waterrecreant medeverantwoordelijk zijn. Denk hierbij aan antifouling, elektrisch varen, toiletlozingen op oppervlaktewater en het verwijderen van plastic afval. Dit onderwerp moet veel hoger op de agenda, want daar worden we als gebruiker ook op aangesproken.”

De derde ontwikkeling die Geertzen benoemt is die van het belang van ruimtelijke ordening. “Sinds de ruimtelijke ordening van het droge en het natte deel van het land door de rijksoverheid is afgestoten naar de provincies is er veel veranderd. Deze decentralisatie zorgt ervoor dat beheerders van natuurterreinen en wateren meer werk moeten verrichten met beduidend minder geld. Ze moeten nadenken hoe hun terreinen te beheren. Dat kan leiden tot afsluiten of open houden onder conditie van het betalen van entreegelden. We weten dat dit soort maatregelen in de pen zitten of zelfs al geïntroduceerd zijn, maar hebben nog niet in de waterrecreatiesector gezamenlijk een strategie hierop bepaald. Zo zou je in gesprek kunnen treden met provincies om hen mede-probleemhebber te maken en samen met hen en de terreinbeheerders naar oplossingen te zoeken.”

4) Waarom is de samenwerking/partnerschap met Waterrecreatie Nederland belangrijk voor jouw organisatie?

“Die samenwerking is hoe dan ook belangrijk, omdat je het niet alleen kunt. Je moet elkaar binnen deze sector opzoeken. Sommige partners binnen Waterrecreatie Nederland hebben het spel van public affaires zeer goed onder de knie en spelen het spel zeer goed, maar anderen daarentegen zijn nog niet zover. Mijn stellingname daarin is of je nu veel ervaring op het terrein van belangenbehartiging hebt of niet, je moet onderkennen dat je alleen sneller gaat, maar samen verder komt. Waterrecreatie Nederland kan op thema’s regie voeren en taken verdelen en zorgen dat eenieder op zijn of haar wijze een bijdrage levert aan de politieke agenda van waterrecreatie.”

5) Wat is de belangrijkste mijlpaal die bereikt is in de samenwerking afgelopen jaren?

“Ondanks mijn cri de coeur zijn er door samenwerking in de stichting de afgelopen jaren wel een aantal zaken bereikt. Eén mijlpaal die ik graag zou benoemen is de totstandkoming van de samenwerkingsovereenkomst van de waterplanten. Daarbij zijn wij, Toerzeilen, Sportvisserij Nederland, HISWA en het Watersportverbond, begonnen en na jaren van inspanningen en onderhandelingen hebben we van het maaien van waterplanten een publiek-private samenwerking gemaakt. En als je kijkt naar de startsituatie van pakweg vier jaar geleden dan is dat een ongekend resultaat. En we zijn er nog lang niet, maar de eerste stappen zijn nu gezet en de volgende stappen komen ook wel. Het is een voorbeeld van wat je kunt bereiken als je elkaar echt vertrouwt en beschouwt als partners. Daarmee maak je elkaar sterker, veel sterker.”

6) De ambities van Waterrecreatie Nederland zijn gebaseerd op de speerpunten ‘Duurzaamheid’, ‘Routenetwerken en voorzieningen’ en ‘Veiligheid’ met als overkoepelend thema ‘Waterbeleving’. Waar zie je kansen voor concrete resultaten en intensievere samenwerking?

Ook op deze vraag heeft Geertzen een duidelijk antwoord klaar: “’Veiligheid’ loopt! Dat is uitermate goed weggezet middels ‘Varen doe je Samen!’. Voor zover ik het kan beoordelen ben ik zeer tevreden met wat er de afgelopen jaren aan samenwerking tot stand is gekomen op het gebied van veiligheid. Wat betreft ‘Routenetwerken en voorzieningen’ heb ik eerder al mijn zorgen over de infrastructuur benoemd. De fluctuerende waterpeilen in de rivieren gaan van grote invloed zijn. Wij moeten nadenken over welke rol wij hierin willen gaan vervullen en onze rol opeisen als het gaat over waterrecreatie. Wat betreft ‘duurzaamheid’ ben ik van mening dat we dit snel moeten gaan oppakken. Maar dan wel met een positieve houding: liever meewerken onder voorwaarden, dan de hakken in het zand. Voor de komende jaren wordt dit echt een belangrijk thema.”

7) Op welk onderwerp denk je dat de samenwerking in de toekomst belangrijk zal worden of zijn?

De laatste vraag is bij de voorgaande vragen al meerdere keren beantwoord: het is duidelijk hoeveel belang Geertzen hecht aan een intensievere samenwerking tussen de partners. Met name als het gaat om gezamenlijk onderwerpen agenderen én ook oppakken. Eén ding wil Geertzen nog wel toevoegen: “Ik vind het wel ontzettend goed dat de stichting er is! Als de stichting nou net zo groot en sterk zou worden als werd beoogd door haar oprichters en huidige deelnemers, dan zouden we grote stappen vooruit kunnen maken op het terrein van waterrecreatie en deze sector goed op de kaart kunnen zetten binnen de BV Nederland.”

Lees ook:

Vorig artikel
Volgend artikel