Sport in tijden van corona

http://startnotitie-sport-recreatie-provincie-zuid-holland-sfeerbeeld-suppende-jongeren
28 november 2020

De aandacht voor sport, bewegen, gezondheid en een gezonde leefstijl is de afgelopen jaren groeiend. In de tijd van corona is dit nog belangrijker gebleken. Bewegen is een belangrijke sleutel voor een gezonde leefstijl. Het ministerie van VWS werkt aan een Routekaart bewegen om Nederlanders meer in beweging te krijgen.

Sport en corona

In november is een aantal interessante rapporten uitgebracht die hiervoor relevant zijn, ook voor watersport en waterrecreatie. Eind november is de tweede Monitor Sport en corona uitgebracht door het Mulier Instituut als onderdeel het kennisconsortium Sport en corona. De monitor geeft een beeld van de gevolgen van de coronamaatregelen voor het sport- en beweeggedrag en de organisatie en de financiering van de sport in Nederland. Bevindingen uit deze monitor zijn:

  • Het omzetverlies in de breedtesportsector (sportverenigingen, sportondernemers, gemeenten en sportbonden) komt in 2020 uit op 1,5 miljard euro. Na kostenbesparingen (350 miljoen euro) en compensatie uit diverse steunmaatregelen (450 miljoen euro) resteert een directe schade voor de breedtesportsector van ruim 700 miljoen euro. Deze schade wordt opgevangen door het aanspreken van reserves. Dit leidt tot aantasting van het investerings- en weerstandsvermogen van sportorganisaties en bedreigt het voortbestaan van deze organisaties.
  • De sport- en beweegdeelname is gedurende de zomer van 2020 weer toegenomen, maar is nog steeds erg kwetsbaar en staat opnieuw onder druk door de coronamaatregelen afgekondigd in oktober en begin november. Er zijn grote verschillen in sport- en beweegdeelname naar opleidingsniveau, die door de coronamaatregelen worden versterkt.
  • Het omzetverlies in de gehele sportsector (breedtesport en topsport samen) komt uit op ruim 2,1 miljard euro en de schade voor de gehele sportsector op een miljard euro.
  • Sportverenigingen hebben het zwaar, maar lijken tot nu toe relatief goed gecompenseerd te worden, omdat ze naast een beroep op generieke maatregelen, gecompenseerd worden met enkele sportspecifieke maatregelen. De overheid houdt zo een basisinfrastructuur van sportvoorzieningen en sportaanbod in stand.
  • Verenigingen en sportbonden maken zich zorgen over de beschikbaarheid en belastbaarheid van vrijwilligers en terugloop van het ledenaantal, omdat nieuwe aanwas stagneert en de kwetsbare groepen hun lidmaatschap niet meer verlengen.

In de slotbeschouwing is aandacht voor de balans tussen de mate waarin sport en bewegen bijdragen aan het verspreiden van het coronavirus enerzijds, en de negatieve gezondheidseffecten van het letterlijk thuiszitten anderzijds. Aandachtspunt voor de korte termijn is hoe te zorgen dat het fysiek bewegen niet of zo weinig mogelijk wordt beperkt door de coronamaatregelen, teneinde mensen fit en weerbaar te houden. Aandachtspunt voor de lange termijn is te zorgen dat de vitaliteit van de bevolking een speerpunt wordt in het algehele herstelbeleid.

Op deze pagina staan een aantal infographics over sport en corona gebaseerd op de Monitor Sport en Corona.

Bron: Kenniscentrum sport en bewegen

Atlas voor gemeenten

De in november gepresenteerde Atlas voor gemeenten 2020 heeft dit jaar als thema sport. Speciaal voor deze Atlas ontwikkelden de onderzoekers van Atlas voor gemeenten samen met de Academie Sport en Bewegen (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) de Sportindex van Nederland. Waar is het aantal sportvoorzieningen hoog? In welke gemeenten beoefenen veel mensen sport, zowel georganiseerd als niet georganiseerd? Hoe verhouden aanbod en participatie zich tot elkaar? En wat betekent dit voor de gezondheid onder de bevolking én het gemeentelijke sportbeleid?

Uit de rapportage blijkt dat aanbod van voorzieningen minder sterk samenhangt met sportdeelname dan verwacht. Sociaal-economische factoren als inkomensniveau en opleidingsniveau blijken ook van invloed op sportdeelname.

Bron: Atlas voor gemeenten

 

Vorig artikel
Volgend artikel