BRTN-acties juli 2021

http://brtn-uitgelicht
29 juli 2021

Om het basisrecreatietoernet (BRTN) van Nederlandse bevaarbare wateren te behouden en verder te ontwikkelen als één aantrekkelijk, gedifferentieerd en samenhangend recreatietoervaartnet worden doorlopend diverse acties en werkzaamheden uitgevoerd. In de BRTN-acties update lichten we maandelijks enkele lopende en/of afgeronde acties toe.

Stakeholdersoverleggen Haringvlietbrug

De Haringvlietbrug is een belangrijke schakel in het BRTN. De Haringvlietbrug moet gerenoveerd worden, omdat klemmen en rijplaten los dreigen te komen. Het rijdek van de brug bestaat uit 210 aluminium platen die met 700 klemmen aan de klep van de brug zijn bevestigd. De klemmen trillen los door het verkeer dat over de brug rijdt. Omdat er veel en zwaar verkeer met flinke snelheid over de brug rijdt gaat dit sneller dan verwacht. Eerder heeft Rijkswaterstaat geprobeerd nieuwe klemmen aan te brengen maar deze leveren niet het gewenste resultaat.

De gevolgen voor het vaarverkeer zijn fors. In plaats van meerdere brugopeningen per dag, is er nu nog slechts een opening per week voor de hoge recreatievaart, de charter- en binnenvaart. De keuze is omvaren of wachten op de volgende opening. Dit betekent een belangrijke beperking van de doorvaarbaarheid van het Hollandsch Diep/Haringvliet. En daarmee wordt aan beide zijden het vaargebied behoorlijk beperkt.

De doorvaartbeperking leidt daarnaast tot omzetvermindering bij lokale ondernemers zoals jachthavens en scheepswerven. Het is erg rustig op het water en in de havens. Er is angst voor de lange termijneffecten gemeld, met name voor het blijvend wegtrekken van recreatievaart naar andere wateren.

Waterrecreatie Nederland is samen met netwerkpartners HISWA-RECRON, de Toerzeilers, het Watersportverbond, watersportondernemers in de regio en andere stakeholders in gesprek met RWS over het minimaliseren van de gevolgen van de sluiting van de brug voor watersport en waterrecreatie. In mei, juni en juli zijn er door RWS georganiseerde gesprekken geweest over de actuele ontwikkelingen. RWS heeft aangegeven zich in te spannen om mogelijkheden te onderzoeken om de brug vaker te openen.

Meer informatie: https://vaarweginformatie.nl/frp/main/#/nts/FTM/Rijkswaterstaat-2021-3309

Inspraak op ontwerp Waterbeheerprogramma 2022-2027 Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Mede met input van HISWA-RECRON heeft Waterrecreatie Nederland een zienswijze ingediend, betrekking hebbend op het ontwerp Waterbeheerprogramma 2022-2027 van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Het beheergebied van het waterschap omvat een belangrijk vaargebied in het BRTN. De ingebrachte zienswijze baseert zich op afspraken, gemaakt in het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. In dit akkoord zijn ambities overeengekomen ten aanzien van de ontwikkeling van de Oostelijke Vechtplassen als ‘vrijetijdslandschap’. Om de afgesproken ambities te realiseren is het van belang dat er aan een aantal basisvoorwaarden wordt voldaan om het water bevaarbaar te maken of te houden, en er voldoende faciliteiten worden gerealiseerd voor milieuvriendelijke, innovatieve waterrecreatie. In de zienswijze is aandacht gevraagd op het realiseren van drie eerder overeengekomen ambities:

  • Herstel van de diepgang in de plassen in het gebied, met name de Loosdrechtse Plassen, door grootschalige baggerwerkzaamheden, zodat optimale bevaarbaarheid (voldoende diepgang) voor de waterrecreatie ontstaat.
  • Aanpak van de waterplantenproblematiek, zodanig dat de plassen blijvend goed bevaarbaar zijn voor de waterrecreatie. Naast het maaien van ongewenste waterplanten is het ook van belang om bij aanleg van waterplantenvelden de onderhoudsafspraken omtrent waterplantenbeheer vooraf goed te regelen.
  • Verdere invulling van de verduurzaming van de watersportmogelijkheden in het gebied, door het onderzoeken van mogelijkheden voor voorzieningen voor milieuvriendelijker, elektrisch varen en het aanbrengen van (snel)laadpalen.

Meer informatie: https://www.agv.nl/inspraak/ontwerp-waterbeheerprogramma-2022-2027/

Gebruikersraad Water RWS

Waterrecreatie Nederland heeft in juli deelgenomen aan de Gebruikersraad Water. Deelnemers aan de door Rijkswaterstaat georganiseerde overleg met maatschappelijke partijen zijn, naast Waterrecreatie Nederland: Sportvisserij Nederland, het Watersportverbond, HISWA-RECRON, het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB), Koninklijke BLN- Schuttevaer en de Vereniging van drinkwaterbedrijven in Nederland (Vewin).

Belangrijk bespreekpunt waren de gevolgen van onderhoud en renovatie en wat anders of beter kan in het betrekken van omgevingspartijen bij werkzaamheden aan het areaal. De aanpak en ervaringen met omgevingsmanagement bij de Haringvlietbrug en bij de sluis in Eefde en Weurt zijn nader toegelicht door de betrokken omgevingsmanagers. Op basis van deze ervaringen is een aantal acties besproken om planning en afstemming bij onderhoud en renovatie te verbeteren. Daarnaast zijn de SOS database ongevallen analyse 2020 besproken en maatregelen om veiligheid voor recreatie- en beroepsvaart verbeteren.

BRTN-overleg

Op 30 juni jl. heeft het BRTN-overleg met provincies en het ministerie van I&W en RWS in digitale vorm plaatsgevonden. Omdat er veel wissels onder de deelnemers waren maakte een hernieuwde kennismaking deel uit van het overleg.

De stand van zaken met betrekking tot de ondertekening van de bestuurlijke afspraken en de Basisvisie 2020-2025 werd toegelicht, evenals het werkplan 2021. Ook de impact die Corona heeft gehad op watersport en waterrecreatie kwam aan de orde.

De deelnemers lichtten de ontwikkelingen op het gebied van borging en beheer van het BRTN-netwerk in hun beheergebied toe. Het resultaat van de laatste scheepvaarttellingen in het kader van de BRTN Monitoring werd met de aanwezigen gedeeld, evenals de status van de BRTN-acties, borging van vaarwegclassificaties, de stand van zaken m.b.t het Watersportonderzoek 2021 en de ontwikkelingen omtrent het fijnmazig vaarnetwerk. Daarnaast zijn ervaringen, onder andere over de waterplantenproblematiek, uitgewisseld.

Meer informatie: https://waterrecreatienederland.nl/kennisbank/basisvisie-recreatietoervaart-nederland-2020-2025/

Meldingen doen

Waterrecreatie Nederland lanceerde eerder een applicatie voor het doen van meldingen in verband met het landelijke basisrecreatietoervaartnet (BRTN). De BRTN Melder is gemaakt om ontwikkelingen te melden die de classificatie, het beheer en onderhoud en/of de ontwikkeling van het BRTN raken. Speelt er een ontwikkeling in uw omgeving, dan graag meden via de BRTN-melder.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter

Vorig artikel
Volgend artikel