BRTN-acties oktober 2021

http://brtn-uitgelicht
28 oktober 2021

Om het basisrecreatietoernet (BRTN) van Nederlandse bevaarbare wateren te behouden en verder te ontwikkelen als één aantrekkelijk, gedifferentieerd en samenhangend recreatietoervaartnet worden doorlopend diverse acties en werkzaamheden uitgevoerd. In de BRTN-acties update lichten we maandelijks enkele lopende en/of afgeronde acties toe.

Consultatie herinrichting hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

De hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl is een belangrijke vaarverbinding in het BRTN tussen het IJsselmeer en de Eems en de Waddenzee. De vaarweg maakt deel uit van de Staande Mastroute. Divers onderhoud is noodzakelijk: acht bruggen dienen vervangen te worden, het op afstand bedienen van bruggen en sluizen wordt ingevoerd en het is nodig het kanaal zelf te renoveren. Dit houdt in dat oevers, geleidewerken en meerpalen versterkt of vervangen gaan worden, lig- en wachtplaatsen aangepast worden en de vaarweg verdiept en symmetrisch gemaakt wordt. Ook wordt aan natuurvriendelijke oevers gewerkt, en is er onderzoek gaande naar het opheffen van de sluis Terherne.

Waterrecreatie Nederland is door Rijkswaterstaat gevraagd te participeren in dit traject om aandachtspunten op de gebieden veiligheid, duurzaamheid en beschikbaarheid van de route in te brengen. Welke dimensies en voorwaarden zijn van belang om de recreatievaart optimaal te faciliteren? Hoe houden we de vaarweg veilig door beroepsvaart en recreatievaart zoveel mogelijk gescheiden te houden? Wat zijn de duurzaamste inrichtingsopties? Deze vragen komen aan bod bij de vervolgstap, het inventariseren van oplossingsrichtingen en bepalen van voorkeursvarianten, begin 2022. Wij zullen hierbij ook partners in de watersportsector betrekken.

BRTN-overleg

Op woensdag 6 oktober heeft het BRTN-overleg plaatsgevonden. Dit overleg vindt plaats met de provincies en het ministerie van I&M / RWS die deelnemen in de Bestuurlijke Afspraken Basisvisie Basisrecreatietoervaartnet 2020 t/m 2026. Tijdens het overleg kwamen onder meer de het watersportonderzoek, de juiste classificatie van vaarwateren en de meest recente scheepvaarttellingen aan bod. Met deze tellingen wordt een beeld gecreëerd van het gebruik van de BRTN. Hiermee kunnen bijvoorbeeld beslissingen over inrichting van het vaarwegbeheer ondersteund worden.

Verder zijn er tijdens het overleg diverse landelijke ontwikkelingen gedeeld en de ontwikkelingen per provincies die relevant zijn voor het BRTN uitgewisseld.

Deelname regionale sessies en reactie Verkenning Recreatie & Toerisme IJsselmeergebied i.s.m. Regiogroep IJsselmeer Netwerk Waterrecreatie

In het kader van de Gebiedsagenda IJsselmeer 2050 wordt de Verkenning Recreatie & Toerisme IJsselmeergebied uitgevoerd. Uitkomst van de verkenning is een toekomstbeeld van recreatie en toerisme in het IJsselmeergebied in 2050. Dit Toekomstbeeld is van belang voor het toekomstige gebruik BRTN. Het gebied betreft het IJsselmeer, IJmeer, Markermeer en de Randmeren en kusten van de omliggende provincies. Het BRTN is een belangrijke verbindende schakel tussen dit gebied en het omliggende achterland en de rest van Nederland.

In september hebben vijf digitale regionale deelsessies plaatsgevonden om een eerste concept Toekomstbeeld te bespreken. Waterrecreatie Nederland heeft met betrokken waterrecreatie- en watersportpartijen in de regiogroep IJsselmeer van het Netwerk Waterrecreatie afgestemd over deelname en de reactie op het Toekomstbeeld. Naast Waterrecreatie Nederland hebben vertegenwoordigers van het Watersportverbond, HISWA-RECRON, de Toerzeilers, de KNRB en CTC deelgenomen aan één of meerdere deelsessies. De reactie is opgesteld met input van het Watersportverbond, de Toerzeilers, NKV en HISWA-RECRON.

In de vervolgstappen van de Verkenning Recreatie & Toerisme zullen we met de regiogroep IJsselmeer betrokken blijven en o.a. bijdragen dat het BRTN ook in de toekomst bijdraagt aan de ontwikkeling van recreatie en toerisme in het IJsselmeergebied.

 Diverse acties en trajecten Toerisme en Recreatie Metropoolregio Amsterdam (MRA)

In het Metropoolregio Amsterdam (MRA) lopen meerdere trajecten op het gebied van toerisme en recreatie die relevant zijn voor het BRTN en de ontwikkeling van waterrecreatie en watersport in deze regio. In het MIRT-onderzoek Amsterdam Bay Area (ABA) wordt onderzocht hoe dit gebied kan groeien en toch bereikbaar kan blijven. Amsterdam Bay Area is het gebied tussen Amsterdam-Oost/IJburg en Almere, rondom het IJmeer. In dit gebied ligt een grote opgave voor woningbouw. Hiermee hangen opgaven voor bereikbaarheid, natuur, werkgelegenheid en beleefbaarheid. Tijdens de bijeenkomst van de maatschappelijke klankbordgroep ABA is het lopende onderzoek van het projectteam ABA gepresenteerd.

De Metropoolregio Amsterdam heeft opdracht gegeven de toeristische en recreatieve draagkracht van de metropoolregio en de toeristische en recreatieve druk op de regio te onderzoeken. In de MRA dragen toerisme en vrijetijdsbesteding bij aan de leefbaarheid, een aantrekkelijk voorzieningenniveau, het vestigingsklimaat etc. Tegelijkertijd is op sommige plekken of momenten de keerzijde van toerisme en recreatie zichtbaar: toerisme kan afbreuk doen aan de leefbaarheid en/ of natuur en erfgoed schaden als de draagkracht van de bestemming wordt overschreden. Door deze elementen tegen elkaar af te zetten wil men inzicht krijgen in het ontwikkelperspectief voor recreatie en toerisme, voor de MRA als geheel als ook voor de verschillende bestemmingen daarbinnen. De manier waarop het inzicht in draagkracht en druk wordt verkregen is in lijn met het RLI-rapport ‘Waardevol Toerisme’. Met ontwikkelperspectief wordt in dit kader de ontwikkeling van een regio of gebied bedoeld met als doel  de meerwaarde van recreatie en toerisme optimaal te benutten en overlast en/ of schade te voorkomen of bij te sturen.

Waterrecreatie Nederland heeft samen met HISWA-RECRON deelgenomen aan de klankbordgroepen voor beide onderzoeken. Hierbij hebben we waar relevant de rol van water, het BRTN en belang van watersport en waterrecreatie als aanvullende op landrecreatie aangegeven.

Meer informatie: info@waterrecreatienederland.nl

Meldingen doen

Waterrecreatie Nederland lanceerde eerder een applicatie voor het doen van meldingen in verband met het landelijke basisrecreatietoervaartnet (BRTN). De BRTN Melder is gemaakt om ontwikkelingen te melden die de classificatie, het beheer en onderhoud en/of de ontwikkeling van het BRTN raken. Speelt er een ontwikkeling in uw omgeving, dan graag meden via de BRTN-melder.

Vorig artikel
Volgend artikel