CELTH presenteert uitdagende ‘Onderzoeksagenda voor verduurzaming van Leisure, Toerisme en Hospitality’

http://onderzoeksagenda-duurzaamheid-celth
13 juli 2022

De duurzaamheidsuitdagingen van de gastvrijheidssector zijn enorm, met elkaar verweven en worden met het naderen van 2030 ook steeds urgenter. Achteroverleunen is geen optie meer. De duurzaamheidsuitdagingen -met de klimaatverandering voorop- polderen we niet meer weg. Zo vereist het nationaal Klimaatakkoord 49% carbonemissiereductie in 2030 ten opzichte van 1990 en moet de luchtvaart terug naar uitstootniveau van 2005. Het is tijd voor actie om de broodnodige transitie te versnellen. Maar hoe komen we tot een duurzame leisure-, toerisme- en hospitalitysector? Welke uitdagingen moeten daarvoor worden opgepakt? Waar liggen de prioriteiten? En vooral wie onderneemt nu actie? Die vragen stelt Centre of Expertise Leisure, Tourism & Hospitality (CELTH).

“We zien veel te weinig actie en snelheid in de sector terwijl dat wel noodzakelijk is, willen we de doelen van 2030 halen”, zegt Menno Stokman, directeur van het Centre of Expertise Leisure, Tourism & Hospitality (CELTH). Zijn organisatie heeft die handschoen opgepakt en de ‘Onderzoeksagenda voor verduurzaming van Leisure, Toerisme en Hospitality’ opgesteld. Volgens Stokman moet elke organisatie zich afvragen wat ze nu concreet kunnen ondernemen. “Deze agenda geeft richting om samen slim te verduurzamen.”

Invulling geven aan ambities

De ‘Onderzoeksagenda voor verduurzaming van Leisure, Toerisme en Hospitality’ is het eerste project op het thema duurzaamheid van de Actieagenda Perspectief 2030 Bestemming Nederland en geeft onder andere waardevolle input voor de de roadmap Klimaatneutraal Toerisme in Nederland’. Daar mee geven zowel CELTH als NBTC invulling aan de ambities die ze met het ondertekenen van de Glasgow Declaration tastbaar maakten.

Volgens onderzoeker duurzaamheid Harald Buijtendijk van de Breda University of Applied Sciences is het belangrijk om over acht jaar niet de prijs van passiviteit te moeten betalen. Daarom is nu actie nodig: “Dat besef is er gelukkig steeds meer en heeft nu geleid tot deze CELTH-onderzoeksagenda.” Eenvoudig is dat evenwel niet. “De duurzaamheidsuitdagingen van de gastvrijheidssector zijn enorm, met elkaar verweven en worden ook steeds urgenter”, stelt Buijtendijk die met de agenda vooral perspectief wil bieden. “Door nu samen te werken in concrete projecten die snel tastbaar resultaat opleveren en de sector toekomstbestendiger maken.”

Holistische blik

Professor of Sustainability in Hospitality and Tourism Elena Cavagnaro van NHL Stenden over de unieke aanpak: “Ik ben heel blij dat in dit onderzoek holistisch wordt gekeken naar de uitdagingen waar we voor staan.” De agenda wil aan de ene kant de complexiteit van het probleem aankaarten maar ook handvatten geven om actie te ondernemen. “Het goede aan deze agenda is dat je een schijnbaar klein probleem kunt oppakken, waar het antwoord vaak meer vraagstukken oplost.” Cavagnaro geeft een mooi voorbeeld voor de horeca: “Door een andere menusamenstelling met minder vlees en meer plantaardig voedsel pak je gelijk problemen aan rond het klimaat, gezondheid en verspilling.”

Sector uitdagen in zes kernvragen

In de onderzoeksagenda zijn rond zes kernvragen de meest dringende uitdagingen gegroepeerd waar de sector wordt uitgedaagd mee aan de slag te gaan. Professor Sustainable transport & tourism Paul Peeters van Breda University of Applied Sciences benadrukt: “Het stellen van 6 prioritaire co-creatieprojecten, wil absoluut niet zeggen dat de andere 19 projecten dan voorlopig maar niet moeten worden aangepakt. Alle 270 vragen en 25 projecten zijn urgent en dienen de komende jaren opgepakt te worden.”

Project 1: Communicatie voor duurzame consumptie (NL) helpt ondernemers en beleidsmaker bij het meten, voorspellen en effectief beïnvloeden van het Nederlandse publiek als het gaat om duurzaam consumentengedrag.

Project 2: Implementatie van duurzame brandstoffen in alle vervoerswijzen en productiesectoren (EU) identificeert en test maatregelen die beleidsmakers kunnen helpen bij het effectief verdelen van duurzame brandstoffen over transportmodaliteiten.

Project 3: Duurzame steden (EU) pakt een reeks stedelijke problemen en gerelateerde kennislacunes aan rond mobiliteit, logistiek, luchtvervuiling, energieverbruik, afval, geluidshinder en sociale kwaliteit om oplossingen te bieden voor steden om duurzamer worden.

Project 4: Businessmodellen en producten voor duurzamere consumptie (EU) gaat over het stimuleren van ondernemers om betere en duurzamere producten voor vakantiegangers in Nederland en Nederlandse vakantiegangers in het buitenland creëren.

Project 5: Toerisme als katalysator voor duurzaamheid in andere milieubeleidsdomeinen (EU) gaat over het gebruiken van toerisme om structurele problemen in het milieudomein aan te pakken. Dan kan je denken aan het verbeteren van de biodiversiteit maar ook het aanpakken van de stikstofcrisis.

Project 6: Circulaire economie bestemmingen & evenementen (NL) betreft het stimuleren van circulariteit door zowel het terugdringen dan wel hergebruiken van afvalproductie, energie en water in specifieke bestemmingen en evenementen in Nederland.

Versnelling te weeg brengen

Samenwerking met andere sectoren kan volgens Buijtendijk voor toerisme een versnelling teweegbrengen. “De geïdentificeerde uitdagingen op het gebied van duurzaamheid zijn systemisch en bestrijken een breed scala aan beleidsdomeinen. Door deze verwevenheid te erkennen, ontstaat er ruimte voor strategische samenwerkingen over deelsectorgrenzen heen. Op deze manier is kostendeling (tijd, middelen) mogelijk en worden projecten beter haalbaar in termen van maatschappelijke relevantie en bijbehorende financieringsmogelijkheden.”

Het is daarom alleen al om praktische redenen goed is om te beginnen met de projecten waar de urgentie en de samenwerkingspotentie het grootst is en ook om deze projecten aan te laten sluiten op andere concrete lopende initiatieven zoals de roadmap ‘Klimaatneutraal Toerisme in Nederland’. Die roadmap die door NBTC, samen met CELTH, DMO’s en sectorpartijen wordt ontwikkeld, schetst de weg naar klimaatneutraal toerisme voor de bestemming Nederland. Volgens projectleider Ewout Versloot van NBTC heeft de onderzoeksagenda enorm geholpen bij het kaderen van de duurzame uitdagingen: “Uit de enorme hoeveelheid vragen die is opgehaald, zie je hoe gigantisch en veelomvattend het duurzaamheidsvraagstuk is. Dankzij de onderzoeksagenda weten we nu waar we staan, wat er nog moet gebeuren, waar de uitdagingen en kansen zitten en wat wel of niet werkt.”

Vanuit haar gedragsexpertise ziet Cavagnaro dat vooral bedrijven aan zet zijn: “Het is veel te makkelijk om te zeggen dat de consument zich anders moet gaan gedragen. Want als je duurzame opties niet aanbiedt, kunnen consumenten er ook niet voor kiezen. Bedrijven hebben echt een grote verantwoordelijkheid.” En daarin zijn al wat lichtpuntjes te zien. Zo is er een coalitie gesmeed met kleine en grote spelers in het brede domein rond ‘Circularity in Hospitality’. Volgens Buijtendijk is het begin er maar er moet nu actie worden genomen en knopen worden doorgehakt. “Er is energie om het te doen. Nu doorpakken en implementeren. Dat is zeker op het gebied van duurzaamheid heel belangrijk want de tijd is gewoon op.” Versloot vat de urgentie nog maar eens samen met “Let’s go, Let’s go, Let’s go!”

Interesse om aan de slag te gaan?

Het rapport ‘Duurzame Onderzoekagenda voor Leisure, Toerisme en Hospitality’ is via de CELTH-site gratis te downloden. Of kijk online naar de presentatie die Harald Buijtendijk op de inspiratiesessie van het Trendcongres gaf. Op de site van NRIT kunt u het achtergrondartikel lezen.

Bron: CELTH

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter

Vorig artikel
Volgend artikel