BRTN-acties maart 2023

http://brtn-uitgelicht
30 maart 2023

Om het basisrecreatietoernet (BRTN) van Nederlandse bevaarbare wateren te behouden en verder te ontwikkelen als één aantrekkelijk, gedifferentieerd en samenhangend recreatietoervaartnet worden doorlopend diverse acties en werkzaamheden uitgevoerd. In de BRTN-acties update lichten we maandelijks enkele lopende en/of afgeronde acties toe.

BRTN-overleg

Op 8 maart j.l. had Waterrecreatie Nederland overleg met de gebruikersbelangengroep BRTN. Tijdens het overleg is er uitgebreid gesproken over de beschikbaarheid en instandhouding van het vaarwegennetwerk in Nederland. Ook in veel provincies liggen er namelijk plannen om natte kunstwerken te vervangen of te renoveren. Daarnaast worden er meer en meer bruggen aangesloten op centrale bediening. Het is goed om te constateren dat veel werkzaamheden buiten het vaarseizoen worden gepland. Samen met partijen als het Watersportverbond en de Vereniging Toerzeilers proberen we in overleg zoveel mogelijk aan te sturen op een planning van de werkzaamheden buiten het vaarseizoen. Dit is helaas niet altijd mogelijk. Maar door het vroegtijdig signaleren en in gesprek te zijn proberen we met elkaar de hinder te beperken. Maar blijvende aandacht zal hiervoor nodig zijn bij alle betrokken partijen.

Op 16 maart jl. vond het BRTN-overleg met vertegenwoordigers en RWS plaats. Ook hier stond de beschikbaarheid en instandhouding van het vaarwegennetwerk op de agenda. Daarnaast zijn ontwikkelingen bij de verschillende deelnemers gedeeld. Ook is de aanpak van het onderzoek vloottellingen besproken en aanpak van het in beeld brengen van economische effecten.

Vervanging Demmerikse brug

In een eerdere nieuwsbrief hebben we al eens bericht over de Demmerikse brug in de N201 tussen Vinkeveen en Loenersloot. Deze brug is aan vervanging toe. In 2022 is er door ons al meerdere keren gesproken met gebruikers en provincie. De provincie Utrecht onderzoekt momenteel de vervanging van de brug waarbij zij onder andere een keuze moet maken tussen een vaste of een beweegbare brug. De vervanging moet uiterlijk 2029 zijn uitgevoerd. Op 23 februari en 9 maart j.l. zijn er een tweetal goed bezochte inloopbijeenkomsten geweest. Tijdens de bijeenkomsten voor bewoners en gebruikers van de brug heeft het projectteam informatie gedeeld over de vervangingsopgave en de keuzes die voorliggen. Omwonenden en gebruikers van de Demmerikse brug hebben het projectteam bijgepraat over het huidige gebruik van de brug en hun wensen geuit voor de nieuwe brug. Tijdens de bijeenkomsten is duidelijk de zorg uitgesproken over een mogelijke vaste brug en de beperking van de doorvaarthoogte die dit met zich meebrengt. Waterrecreatie Nederland heeft vanuit het “houden wat je hebt”-principe een grote voorkeur voor het behouden van een beweegbare brug. We zullen het voorbereidende proces nadrukkelijk volgen.

Samenwerking aan gastvrije en aantrekkelijke waterprovincie bekrachtigd

De provincie Groningen en de Groninger gemeenten gaan de komende vier jaar intensiever samenwerken om de waterrecreatie in Groningen te verbeteren. Hiervoor is op 8 maart 2023 een intentieverklaring getekend. In Groningen zijn er verschillende partijen verantwoordelijk voor het beheer van de vaarwegen. Duidelijke afspraken en regels over het beheer en onderhoud zijn daarom nodig om de varende bezoekers een gastvrij onthaal te kunnen bieden. De overheden willen onder andere een betere afstemming van brugbedieningstijden tijdens het vaarseizoen, voldoende aanlegplekken voor boten en meer aandacht voor recreatie en voorzieningen langs de vaarroutes. In Groningen zijn veel themaroutes voor de recreatievaart en fiets- en wandelroutes langs het water. Die routes kunnen aantrekkelijker en klantvriendelijker worden aangeboden, voor alle doelgroepen en zeker ook digitaal. Er is veel te beleven in Groningen. Met de voorgenomen plannen wil men in Groningen de economie, leefbaarheid en brede welvaart in de provincie extra stimuleren. Groningen heeft potentie genoeg om een gastvrij en aantrekkelijke waterprovincie te worden. De provincie verwacht dat er op termijn nog meer partijen zullen aansluiten, zoals de waterschappen en belangenverenigingen.

Extra geld voor onderhoud vaarwegen en kunstwerken

Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft bekend gemaakt dat er extra geld beschikbaar voor onderhoud aan de infrastructuur en de kunstwerken van het vaarwegennet. Het extra geld komt vrij doordat nieuwbouwprojecten vanwege de stikstofproblemen stilliggen of uitgesteld zijn. De extra middelen voor de vaarwegen zijn vooral bedoeld om het hoofdvaarwegennet, inclusief sluizen en bruggen, in stand te houden. Met het onderhoud wordt er verder gewerkt aan een klimaatadaptief en betrouwbaar vaarwegennet.

Meldingen doen

Waterrecreatie Nederland lanceerde eerder een applicatie voor het doen van meldingen in verband met het landelijke basisrecreatietoervaartnet (BRTN). De BRTN Melder is gemaakt om ontwikkelingen te melden die de classificatie, het beheer en onderhoud en/of de ontwikkeling van het BRTN raken. Speelt er een ontwikkeling in uw omgeving, dan graag meden via de BRTN-melder.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter

Vorig artikel
Volgend artikel