BRTN-acties april 2023

http://brtn-uitgelicht
21 april 2023

Om het basisrecreatietoernet (BRTN) van Nederlandse bevaarbare wateren te behouden en verder te ontwikkelen als één aantrekkelijk, gedifferentieerd en samenhangend recreatietoervaartnet worden doorlopend diverse acties en werkzaamheden uitgevoerd. In de BRTN-acties update lichten we maandelijks enkele lopende en/of afgeronde acties toe.

Vervanging brug Kootstertille

De oeververbinding tussen Kootstertille en Drogeham is gebouwd rond 1940 en is aan vervanging toe. De brug ligt over het Prinses Margrietkanaal in Friesland. Al geruime tijd geldt er voor de beweegbare brug een gewichtsbeperking voor zwaar verkeer. Ook voldoet de brug Kootstertille niet aan de huidige eisen van een hoofdvaarweg. Rijkswaterstaat Noord-Nederland is gestart met een verkenning naar de opties voor vervanging. Ze heeft voor de verkenningsfase nu vijf alternatieven benoemd.

  1. Vaste brug zonder middenpijler met een doorvaarthoogte van minimaal 9,1 meter
  2. Vaste brug met een doorvaarthoogte van minimaal 9,1 meter met een uitneembaar deel voor bijzonder transporten.
  3. Beweegbare brug met een doorvaarthoogte van minimaal 9,1 meter
  4. Beweegbare brug met een doorvaarthoogte van minimaal 7,4 meter
  5. Aquaduct

In deze eerste verkennende fase heeft Rijkswaterstaat een eerste reactie gevraagd van de diverse stakeholders uit zowel de beroeps- als recreatievaart. Vanuit het BRTN-uitgangspunt “Houden wat je hebt” is er door Waterrecreatie Nederland aangegeven dat opties 1 en 2 wat ons betreft buiten de scope kunnen worden gelaten. Een vaste brug zou een afwaardering betekenen van de nu geldende AZM-classificatie. Deze classificatie van de vaarweg betekent een vrije doorvaart tot 30 meter hoogte en een diepgang van 2.10 meter.

kootstertille

Groningen zet de komende jaren in op stimuleren van de waterrecreatie

Gedeputeerde Staten van Groningen en de Vereniging van Groninger Gemeenten hebben een intentieverklaring getekend om waterrecreatie in de provincie de komende vier jaar hoog op de agenda te zetten. Vanuit het BRTN-perspectief is het goed dat provincie en gemeenten het belang onderkennen van een betere en nauwere samenwerking. Om het vaarroutenetwerk in Nederland op peil te houden of uit te breiden is samenwerking onontbeerlijk. Met de intentieverklaring is hiervoor een goede basis gelegd in Groningen. De partijen in Groningen willen inzetten op een goede (digitale) informatievoorziening, op elkaar afgestemde brugbediening, goede aanlegvoorzieningen en aantrekkelijke routes, ook voor de kleinere waterrecreatievormen als suppen en kanoën. Met als uiteindelijke doel dat het voor inwoners en toeristen prettig op en langs het water recreëren is. Dit zal bijdragen aan de leefbaarheid en de economie van de provincie.

Bezoek aan Gielissen Shipyards met vertegenwoordigers Nautische Zaken

Samen met de provinciale vertegenwoordigers nautische zaken is er een bezoek gebracht aan de werf van Gielissen Shipyards in Helmond. Door Gielissen worden kwalitatief hoogwaardige houseboats gebouwd. Naast een presentatie over de bouwwijze en de toekomstige ontwikkelingen is met de aanwezigen stilgestaan bij de veiligheidsaspecten en beperkingen van deze relatieve jonge vorm van recreëren en verblijven op het water. De handhavers op het water komen vaker de varende “huisjes” op het water tegen. Omdat onbekend soms onbemind maakt, heeft men zich een keer goed kunnen verdiepen in het fenomeen houseboats. Daarnaast is er ook met elkaar van gedachten gewisseld over vaar- en veiligheidsaspecten, zoals manoeuvreerbaarheid en zicht rondom. Camera’s en spiegels dragen bij aan het gewenste zicht rondom op het overige vaarverkeer. Bij verhuur is een degelijke vaarinstructie over de vaareigenschappen, maar ook over de vaarregels van groot belang. De Vaarbewaarkaart van Varen doe je Samen! zou minimaal tot de standaard uitrusting moeten gelden, vonden de aanwezigen. Verder is er gesproken over het effect dat spoorboekloos rijden kan gaan hebben op de bedieningsregimes van beweegbare spoorbruggen, vooral in de randstad. Met de invoering van spoorboekloos rijden wordt het bedienvenster voor de (recreatieve) scheepvaart een stuk kleiner. Het onderwerp zal nadrukkelijk ook bij de route-overleggen worden benoemd als punt van aandacht en zorg.

Meldingen doen

Waterrecreatie Nederland lanceerde eerder een applicatie voor het doen van meldingen in verband met het landelijke basisrecreatietoervaartnet (BRTN). De BRTN Melder is gemaakt om ontwikkelingen te melden die de classificatie, het beheer en onderhoud en/of de ontwikkeling van het BRTN raken. Speelt er een ontwikkeling in uw omgeving, dan graag meden via de BRTN-melder.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter

Vorig artikel
Volgend artikel