BRTN-acties juli 2023

http://brtn-uitgelicht
20 juli 2023

Om het basisrecreatietoernet (BRTN) van Nederlandse bevaarbare wateren te behouden en verder te ontwikkelen als één aantrekkelijk, gedifferentieerd en samenhangend recreatietoervaartnet worden doorlopend diverse acties en werkzaamheden uitgevoerd. In de BRTN-acties update lichten we maandelijks enkele lopende en/of afgeronde acties toe.

Voorbereiding routeakkoord Staande Mast door Noord-Nederland

In het proces om te komen tot een route-akkoord, naar analogie van de routeakkoorden voor de Staande Mastroute in het westen van het land, is een volgende stap gezet.
Waterrecreatie Nederland begeleidt het proces. Na twee bijeenkomsten met alle stakeholders bij de Staande Mastroute van Lemmer naar Delfzijl en vice versa, heeft er deze maand een ambtelijk overleg plaats gevonden met alle beheerders van vaarwegen en kunstwerken op de routes.

Het was een constructieve bijeenkomst en voor alle partijen geldt dat ze samen verder willen optrekken in het proces. Alle partijen waren het erover eens dat het komen tot route-afspraken ook in Noord-Nederland van groot belang is. De komende maanden gaan we de plannen en inhoud verder vormgeven.

Brug Krommenie

Begin deze maand zijn we als belangenpartijen uit o.a. de recreatievaart en vanuit onze BRTN-projectrol bijgepraat over de situatie en plannen rondom brug Krommenie. Deze brug maakte, sinds het defect aan de Coenbrug bij Zaandam, onderdeel uit van de omvaarroute voor de recreatievaart met een hogere doorvaarthoogte dan 5.60 meter. Maar sinds eind vorig jaar is de brug Krommenie, die over de Nauernasche vaart ligt, zelf ook in storing geraakt. De brug kan in ieder geval tot na de zomer niet bediend worden. Er wordt nu gekeken of er oplossingen mogelijk zijn. Dit besluit hangt ook samen met het besluit dat de totale brug op termijn wordt vervangen. De plannen hiervoor zijn in een ver gevorderd stadium. Ook de bouw zal hinder geven en ook volledige stremmingen.

De verwachting van het projectteam is wel dat de Coenbrug tegen die tijd weer is hersteld en dat de nieuwe Zaanbrug ook gereed is. Maar op dit moment is Noord-Holland vanuit het zuiden niet bereikbaar voor schepen met een doorvaarthoogte van meer dan 5.60 m. Voor alle betrokken partijen, ook de provincie, geldt dat deze situatie als zeer onwenselijk wordt gezien. Oplossingen worden voor deze zomerperiode niet meer voorzien. Vanuit Waterrecreatie Nederland en de andere aanwezige belangenorganisaties, zowel beroeps- als recreatievaart, is de oproep gedaan om wel te kiezen voor een tijdelijke oplossing c.q. reparatie. Wachten tot afronding van nieuwbouw van de brug Krommenie, waarvoor al wel groen licht is gegeven, is geen optie wat ons betreft: voordat de nieuwe bruggen er liggen zullen er nog vele jaren verstrijken.

Consultatie aanpassingen BPR

Waterrecreatie Nederland heeft vanuit de BRTN-gebruikersgroep in de consultatieronde voor aanpassingen aan het BPR gereageerd. De gebruikersgroep bestaat uit afgevaardigden van onder meer het Watersportverbond, KNRB, VNM, De Toerzeilers en HISWA-RECRON. De voorgenomen aanpassingen op het BPR zijn beroepsvaart gerelateerd; op hoofdlijnen gaat een eerste aanpassing over het gebruik van alternatieve brandstoffen. De tweede aanpassing heeft betrekking op verruiming van de mogelijkheden om praktijkproeven uit te voeren met autonoom varende (kleine) schepen. Dit betreffen vooral kleine onbemande inspectievaartuigen/ waterdrones en pontjes. De huidige regelgeving verlangt dat er altijd een schipper aan boord is. De regelgeving zal uiteindelijk hierop aangepast moeten worden. Maar eerst wordt er met de aanpassing in het BPR meer ruimte geboden om het (deels) autonoom varen door te ontwikkelen.

Vanuit de recreatievaart is aangegeven dat we graag meer betrokken willen zijn bij de ontwikkelingen op het gebied van autonoom varen. De recreatieve vaarweggebruiker zal in toenemende mate te maken krijgen met deze technologische ontwikkelingen. Deze toekomstige ontwikkeling roept bij de recreatieve partijen vragen op over aansprakelijkheid en hoe vaar je samen met deze onbemande vaartuigen. De eerste stap die is genomen om als recreatievaart dichter op deze materie en toekomstige ontwikkeling te zitten is dat Waterrecreatie Nederland is aangesloten bij SMASH. SMASH is het kennisnetwerk op het gebied van ontwikkeling op het gebied van SMART SHIPPING. Hoewel het netwerk vooral gericht is op de technologische ontwikkeling in met name de beroepsvaart, zullen wij op voor ons relevante onderwerpen aanhaken in de toekomst.

IPO-routestructuren

Op basis van het Perspectief 2030 op Bestemming Nederland is een actie-agenda opgesteld, gevolgd door een herijking. Eén van de actiepunten is ‘Routenetwerken voor ontdekken en bewegen’. Vanuit dit actiepunt zijn de gezamenlijke provincies, in afstemming met het werkveld, aan het verkennen op welke wijze inhoudelijk en organisatorisch landelijk kan worden samengewerkt op het gebied van routenetwerken voor wandelen, fietsen en varen om tot een realistische landelijke visie te komen. In juni 2023 is een Droomdag georganiseerd om input op te halen. Op 13 juli is teruggekoppeld over het vervolg. Planning is om de uitkomsten en vervolgstappen bestuurlijk vast te stellen tijdens de Toerisme Top op 25 september as. Op basis van de opgaven en andere input is een aantal inhoudelijke en organisatie opgaven in kaart gebracht. Inzet is op meer samenwerking, dit wordt de komende periode verder uitgewerkt.

Meldingen doen

Waterrecreatie Nederland lanceerde eerder een applicatie voor het doen van meldingen in verband met het landelijke basisrecreatietoervaartnet (BRTN). De BRTN Melder is gemaakt om ontwikkelingen te melden die de classificatie, het beheer en onderhoud en/of de ontwikkeling van het BRTN raken. Speelt er een ontwikkeling in uw omgeving, dan graag meden via de BRTN-melder.

Vorig artikel
Volgend artikel