Tweede bijeenkomst Agenda IJsselmeergebied

http://ijsselmeergebied
31 augustus 2018

Op 6 september vindt in Lelystad de tweede bijeenkomst Agenda IJsselmeergebied 2050 plaats. De projectgroep streeft naar het gezamenlijk verder bouwen aan een kennisbasis, zodat ook de uitvoering van de plannen, projecten en ideeën opgepakt kan worden. Nu de instemmingsverklaring ondertekend is, kunnen daarin verdere stappen gezet worden.

Om daarbij te ondersteunen, worden er per jaar drie bijeenkomsten onder de titel ‘Platform IJsselmeergebied’ georganiseerd. In deze bijeenkomsten worden concrete vragen uit de praktijk verbonden aan wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen. Doel is het uitwisselen van kennis en ervaring voor de Agenda IJsselmeergebied 2050 en daarmee het vullen van de kennis- en innovatie agenda. Een ander doel is het onderhouden en voeden van het netwerk én het vullen van de uitvoeringsagenda zodat we daadwerkelijk, met de juiste kennis en innovaties en mensen, aan de slag kunnen.

Thema recreatie en toerisme (ochtend)

De Agenda IJsselmeergebied 2050 stelt dat de vraag naar voorzieningen voor vrijetijdsbesteding de komende jaren nog fors toeneemt. In de eerste plaats door direct omwonenden en de binnenlandse bezoekers van het IJsselmeergebied. De opkomst van de ‘belevingseconomie’ zal de aard van de vrijetijdsbesteding sterk veranderen. Ook zal dit nieuwe ruimteclaims met zich meebrengen.

Verder is sprake van vergrijzing en demografische veranderingen die invloed hebben op het vrijetijdsgedrag. Ook wordt gesteld dat het huidige ontsluitings- en voorzieningenniveau van het IJsselmeergebied nog onvoldoende berekend is op deze binnenlandse vraag. Daarnaast zou het aanbod in internationaal opzicht te beperkt zijn om het IJsselmeergebied als een zelfstandige toeristische trekker op de kaart te zetten. Onderdeel van de ambitie voor het gebied is daarom de recreatieve versterking van het IJsselmeergebied.

De opgave voor recreatie en toerisme, zowel op als langs het water, is urgent én een kans voor een sterkere positionering van het IJsselmeergebied. De wens is dat een toeristisch-recreatieve verkenning wordt uitgevoerd naar kansrijke ontwikkelperspectieven op basis van een gedegen probleemanalyse en aansluitend op bestaande regionale afspraken. Hierover zal verder gesproken worden tijdens de bijeenkomst op 6 september.

Thema waterplanten (middag)

Delen van het IJsselmeergebied zijn zomers slecht bevaarbaar en jachthavens minder goed bereikbaar door waterplanten. De recreatievaart wijkt uit naar de hoofdvaargeul voor de beroepsvaart, waardoor gevaarlijke situaties ontstaan. Ook de hulpdiensten hebben veel hinder van de waterplanten en zwemmers en surfers kunnen verstrikt raken in de waterplanten.

De regionale overheden hebben de krachten gebundeld en een aanbod aan het Rijk uitgewerkt om het gebied bereikbaar, bevaarbaar en bevisbaar te houden. Dit aanbod zal worden toegelicht, met de maatregelen die deze zomer al genomen zijn en de afspraken met het Rijk om gezamenlijk de komende jaren te werken aan een structurele oplossing. Daarnaast wordt bestaande kennis over het benutten van Fonteinkruid gedeeld wordt geïnformeerd over recente inzichten uit wetenschappelijk en praktijkonderzoek.

Aanmelden kan via een e-mail naar platformIJsselmeergebied@rws.nl