Basisrapportage Monitoring BRTN

Welkom

Welkom op de online pagina van de Monitoring – Basisvisie Recreatietoervaart Nederland (BRTN). Deze pagina bevat informatie die betrekking heeft op de Basisrapportage Monitoring. De indeling van deze Basisrapportage is gebaseerd op de inhoudsopgave van de Basisvisie 2015 – 2020. De rapportage zal periodiek worden geactualiseerd.

 • Hoofdstuk 1 geeft informatie over ruimtelijk-fysieke aspecten van het Basis Recreatie Toervaartnet. Ook zijn de sluizen, bruggen, havens en openbare aanlegplaatsen uit het VIN (Vaarweg Informatie Nederland) weergegeven. Tenslotte is de Europese CEMT-klasse voor recreatievaart toegevoegd en de verbindingen van onze vaarwegen met onze buurlanden.
 • Hoofdstuk 2 bevat een overzicht van de beleidsmatige en juridische borging van de BRTN per provincie voor zover bekend. Tevens is een aanzet gedaan tot een opsomming van de afstemmingsoverleggen over vaarwegen.
 • In de Basisvisie 2015 – 2020 zijn richtlijnen voor de BRTN opgenomen. In hoofdstuk 3 is informatie over deze richtlijnen voor kunstwerken, bedieningstijden, veiligheid, duurzaamheid en informatie en communicatie opgenomen.
 • In de Basisivisie 2015 – 2020 zijn per provincie BRTN-projecten en -ambities opgenomen. Hoofdstuk 4 geeft een overzicht van de stand van zaken anno 2017.
 • Hoofdstuk 5 beschrijft het gebruik van het gehele BRTN-netwerk. Bij het gebruik zijn de volgende onderwerpen opgenomen: vaargebieden en routes, passages, sluizen en bruggen, de vloot en ten slotte mensen; de vaarweggebruikers.
 • Hoofdstuk 6 bevat een inventarisatie op het gebied van economie: de omzet en werkgelegenheid van de watersportsector en de bestedingen en bezit(soverwegingen) van vaarweggebruikers.
 • Tenslotte bevat hoofdstuk 7 de conclusies en aanbevelingen voor het verbeteren, standaardiseren en actualiseren van gegevens. Op alle pagina’s staan de links naar de andere hoofdstukken in de zijbalk aan de rechterkant.

Het is onmogelijk alle beschikbare informatie uit de gebruikte onderzoeken weer te geven. Deze Basisrapportage is dan ook geen ‘Cijfers in beeld’ waarbij een gedetailleerd beeld van de beschikbare cijfers wordt weergegeven in de onderzoeken. Voor deze basisrapportage van de BRTN is een selectie weergegeven van de meest relevante informatie. Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij naar de onderzoeken en onderzoeksbureaus.

Inleiding

In opdracht van provincies en het toenmalige Ministerie van Infrastructuur en Milieu, nu Infrastructuur en Waterstaat (I&W), heeft Waterrecreatie Nederland bestuurlijke afspraken en de Basisvisie Recreatietoervaart Nederland 2015-2020 opgesteld, met de bijbehorende BRTN-kaart van het basistoervaartnet.

De bestuurlijke afspraken en de Basisvisie bieden voor de periode 2015-2020 een kader voor landelijke, regionale en lokale besluitvorming en investeringen die bijdragen aan het behoud en verdere ontwikkeling van een aantrekkelijk, samenhangend en bevaarbaar landelijk basistoervaartnet. Ze bieden tevens een kader voor samenwerking met andere overheden en de waterrecreatiesector. De bestuurlijke afspraken en de Basisvisie met de classificatie van de BRTN-vaarwegen vormen daarmee een basis voor een duurzame en betekenisvolle (regionale) ontwikkeling van waterrecreatie en economie.

Het hoofddoel van de Basisvisie is: ‘Het netwerk van Nederlandse bevaarbare wateren behouden en verder ontwikkelen als één aantrekkelijk, gedifferentieerd en samenhangend recreatietoervaartnet.’
Voor de Basisvisie met de BRTN-classificatie zijn de volgende specifiekere doelen geformuleerd:

 • Behouden van het bestaande landelijke vaarroutenetwerk en borgen dat de gedane investeringen in het basistoervaartnet hun waarde behouden
 • Kwalitatief verbeteren van het basistoervaartnet
 • Opheffen en voorkomen van knelpunten die toegankelijkheid en doorvaart beperken
 • Bevorderen van bereikbaarheid en veiligheid op het water
 • Vergroten van de economische, ruimtelijke en sociaal-maatschappelijke betekenis van het basistoervaartnet
 • Bijdragen aan de (inter)nationale positionering van het Nederlandse toervaartaanbod
 • Gedeeld en gedragen afsprakenkader voor landelijke beleidsmatige, juridische en procesmatige borging van het basistoervaartnet en invulling van rollen en verant-woordelijkheden

Beschikbaarheid van informatie over en inzicht in gebruik, beleving, beheer, kwaliteit en ontwikkeling van het basistoervaartnet is essentieel voor effectief en efficiënt behoud, beheer en ontwikkeling van het basistoervaartnet. In de bestuurlijke afspraken en Basisvisie zijn afspraken gemaakt om coördinatie van monitoring en het opstellen van een landelijke monitoringsrapportage nader in te vullen.

Deze eerste basisrapportage is in samenwerking met provincies, het ministerie van I&W en Rijkswaterstaat (deelnemers van het BRTN-overleg) tot stand gekomen. De basisrapportage BRTN is een eerste inventarisatie. Het bevat een overzicht van beschikbare data (stand van zaken) en geeft aanbevelingen voor vervolgmonitoring. Waterrecreatie Nederland zal in overleg met de deelnemers van het BRTN-overleg nader bepalen wanneer en hoe de vervolgrapportage wordt ingevuld.