Actieplan Waterrecreatie Midden– en Noord-Limburg

http://actieplan_waterrecreatie_midden-_en_noord-limburg_Pagina_01

(uit het voorwoord)

De rivier de Maas vormt het verbindende snoer tussen verschillende waterrecreatiegebieden in Midden- en Noord-Limburg, doorlopend tot in het zuiden van de provincie. Het netwerk sluit via de kanalen aan op Brabant, Vlaanderen en Wallonië. De kwaliteit van de Maas als landschappelijke en recreatieve drager wordt door velen herkend.

De Provincie Limburg ziet de Maas en de water-sport als kansrijk productelement voor verdere versterking van de toeristisch recreatieve sector. Zij heeft de afgelopen jaren samen met gemeen-ten, ondernemers en watersportverenigingen vorm gegeven aan het Nautisch programma van Eisen Maasplassen, een ontwikkelingsprogramma voor de watersportsector in Midden-Limburg.

Het succes en draagvlak voor dit programma vragen om opvolging voor een groter deel van Lim-burg. Gesterkt door de inbreng van Provinciale Staten is vervolgens dit Actieplan opgesteld. Het maakt onderdeel uit van het Investeringsprogram-ma Toerisme en Recreatie en is in samenspraak met experts uit de regio opgesteld.

Stakeholderbijeenkomsten

Een groep van ruim 20 stakeholders uit de regio Midden– en Noord-Limburg,  zowel ondernemers, verenigingen als vertegenwoordigers van overhe-den en organisaties, heeft input geleverd voor  het opstellen van dit actieplan. Daarmee is draagvlak gecreëerd en zijn de regionale ambities verankerd in dit plan.

De Maas en de kanalen

De Maas wordt gebruikt door de beroepsvaart en recreatievaart samen. Doorgaande vrachtvaart van noord naar zuid  en vv gebruikt de rivier en enkele containerterminals maken multimodaal vervoer mogelijk. De Maas vormt ook voor de recreatietoervaart de belangrijkste noord-zuid verbinding. De plassen aan de Maas vormen aparte bestemmingen met ieder een eigen karakter.

Op deze plassen en in oude Maasarmen en bedrijfshavens zijn havens ontstaan voor pleziervaartuigen. Her en der langs de Maas zijn kleine concentraties van ligplaatsen, vaak in combinatie met campings. De kanalen langs Weert en Nederweert worden ook gebruikt voor beroepsvaart en pleziervaart, waarbij vooral sprake is van toeristische bezoekers per boot. Er is geen sprake van een ‘thuisvloot’.

Het recreatieve gebruik van de Maas zelf is verder beperkt. Er zijn geen stranden langs de rivier en alleen regionale bewoners weten plekjes en pop up stranden aan de rivier te bereiken.

Voor de inventarisatie en analyse zijn ook de naastgelegen waterrecreatiegebieden in Zuid-Limburg, Noord-Brabant en de Belgische Maas-plassen meegenomen. De ambitie en ontwikkeling op deze locaties sluit goed aan op de wensen binnen het Actieplan.

Meer weten?

Neem contact op met Waterrecreatie Nederland.

Dat kan via 085-4852120 of per e-mail: info@waterrecreatienederland.nl