Advies Landschapspark Zuidvleugel

http://advies-landschapspark-zuidvleugel

De Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (de PARK) van Zuid-Holland stelde onlangs dat er bij de komende woningbouwopgave een nieuw perspectief nodig isvoor het stadslandschap van Zuid-Holland. In het advies Landschapspark Zuidvleugel (juli 2018) beveelt hij aan om een groenblauwe hoofdstructuur te verankeren in ruimtelijk beleid en de uitwerking ter hand te nemen. Deze hoofdstructuur bouwt voort op de cultuurhistorie en identiteit van Zuid-Holland.

Landschapspark Zuidvleugel

De karakteristieke waterlopen verbinden stad en land en zijn de dragers van het Landschapspark. Langs de Schie, Vliet, Zweth, Rotte, Oude Rijn en de Maas/Merwede komen meerdere opgaven, zoals verstedelijking, recreatie en klimaatadaptatie bij elkaar. De zes aangegeven lijnen langs de waterlopen kunnen worden opgepakt als regioprojecten. Daarbij ziet de PARK een regierol voor de provincie weggelegd in de ontwikkeling van gedeelde streefbeelden samen met de regio.

Meer weten?

Neem contact op met Waterrecreatie Nederland.

Dat kan via 085-4852120 of per e-mail: info@waterrecreatienederland.nl