Ambitiekaart Haarlemse Wateren

http://ambitiekaart-haarlemse-wateren-maart-2018-1

Uit de Ambitiekaart Haarlemse Wateren: Haarlem is een aantrekkelijke stad op en aan het water. Het Spaarne, de grachten en de Mooie Nel bieden volop mogelijkheden voor watertoerisme en –recreatie. Varend in een sloep of rondvaartboot, fietsend of wandelend langs de waterkant, of zittend op een terrasje aan het water. Waterbeleving in combinatie met de binnenstad en buitengebieden maakt Haarlem nóg attractiever.

Het is belangrijk om Haarlem ook in de toekomst een duurzame, aangename en veilige vaarstad te laten zijn. Zeker nu spreiding van (water)toerisme vanuit Amsterdam naar de regio meer drukte met zich meebrengt. Het waarborgen van de kernwaarden kwaliteit, oorspronkelijkheid en menselijke maat, die Haarlem Marketing al jaren uitdraagt, is belangrijk om Haarlem aantrekkelijk te houden voor bezoekers, bewoners en bedrijven. Dit kan door enerzijds kansen te benutten en te zorgen voor verbetering van de havenfaciliteiten, en anderzijds duidelijke kaders te stellen op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en milieu. De Ambitiekaart Haarlemse Wateren geeft hiertoe richting en handvatten, en beoogt versterking van de economische en maatschappelijke waarde van watertoerisme en –recreatie.

De Ambitiekaart Haarlemse Wateren omvat de volgende drie onderdelen:

  1. beleidsregels voor rondvaart en verhuur van vaartuigen ten behoeve van een duurzame, aangename en veilige vaarstad (zie deel 2, hoofdstuk 2.1);
  2. een overzicht aan ambities -veelal fysieke ingrepen- verdeeld in quick wins, opgaven middellange termijn en opgaven lange termijn, inclusief een kostenraming quick wins en opgaven middellange termijn (zie deel 2, hoofdstuk 2.2 en 2.3);
  3. de nieuwe Nota Aanwijzing Oevers die de bestemmingen én ambities juridisch en ruimtelijk verankert, en welke met een digitale ambitiekaart via OpenData (www.opendata. haarlem.nl; scheepvaartvoorzieningen) beschikbaar wordt gesteld voor belanghebbenden (zie deel 2, hoofdstuk 2.4).

Meer weten?

Neem contact op met Waterrecreatie Nederland.

Dat kan via 085-4852120 of per e-mail: info@waterrecreatienederland.nl