Basisvisie Recreatietoervaart Nederland 2020 - 2025

Het landelijke basisrecreatietoervaartnet (BRTN) van doorgaande vaarwegen (verbindings- en ontsluitingswater) is opgenomen in de Basisvisie Toervaartnet Nederland.

De BRTN is geborgd door middel van bestuurlijke afspraken en de Basisvisie Recreatietoervaart Nederland 2020 t/m 2025. Rijk en provincies borgen de delen in hun beheergebieden via eigen instrumenten.

BRTN

Het aflopen van het convenant, decentralisatie en nieuwe wetgeving, bijvoorbeeld de Waterwet en de Omgevingswet, vragen om een nieuw kader en afspraken over verantwoordelijkheden en rollen van overheden betrokken bij beleid en beheer van het landelijke basistoervaartnet. In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) wordt de classificatie van de BRTN vaarwegen, zoals die onder het oude convenant tussen rijk en provincies gold, als uitgangspunt genoemd om afspraken te maken tussen Rijk en medeoverheden.

Basisvisie

In opdracht van provincies en het ministerie van I&M heeft Stichting Waterrecreatie Nederland bestuurlijke afspraken en de Basisvisie Recreatietoervaart 2020-2025 met de bijbehorende BRTN kaart opgesteld. De bestuurlijke afspraken en de Basisvisie bieden voor de periode 2020-2025 een kader voor landelijke, regionale en lokale besluitvorming en investeringen die bijdragen aan het behoud, beheer en verdere ontwikkeling van een aantrekkelijk, samenhangend en bevaarbaar landelijk basistoervaartnet. Ze bieden tevens een kader voor samenwerking tussen provincies, rijk, andere overheden en de waterrecreatiesector. De bestuurlijke afspraken en de Basisvisie met de classificatie van BRTN vaarwegen vormen daarmee de basis voor een duurzame en betekenisvolle (regionale) ontwikkeling van waterrecreatie en economie.

Publicatie: 26 januari 2021
Laatste update: 20 februari 2024
Auteur: Waterrecreatie Nederland

Meer weten?

Neem contact op met Waterrecreatie Nederland.

Dat kan via 085-4852120 of per e-mail: info@waterrecreatienederland.nl

 

Gerelateerde items