Basisvisie Recreatietoervaart Nederland 2020 t/m 2025

Het landelijke basisrecreatietoervaartnet (BRTN) van doorgaande vaarwegen (verbindings- en ontsluitingswater) is opgenomen in de Basisvisie Toervaartnet Nederland.

De BRTN is geborgd door middel van bestuurlijke afspraken en de Basisvisie Recreatietoervaart Nederland 2020 t/m 2025. Rijk en provincies borgen de delen in hun beheergebieden via eigen instrumenten.

BRTN

Het aflopen van het convenant, decentralisatie en nieuwe wetgeving, bijvoorbeeld de Waterwet en de Omgevingswet, vragen om een nieuw kader en afspraken over verantwoordelijkheden en rollen van overheden betrokken bij beleid en beheer van het landelijke basistoervaartnet. In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) wordt de classificatie van de BRTN vaarwegen, zoals die onder het oude convenant tussen rijk en provincies gold, als uitgangspunt genoemd om afspraken te maken tussen Rijk en medeoverheden.

Meer weten?

Neem contact op met Waterrecreatie Nederland.

Dat kan via 085-4852120 of per e-mail: info@waterrecreatienederland.nl