Basisvisie Recreatie Toervaartnet (BRTN) 2015 – 2020

http://basisvisie-recreatietoervaartnet-nederland-BRTN_2015_2020

In 2013 is het Convenant Uitvoering Beleidsvisie Recreatietoervaart tussen rijk en provincies dat vanaf 1992 het kader is geweest voor de uitvoering van de BRTN afgelopen. Met het convenant en de eerdere Beleidsvisies Recreatietoervaart als kader is de afgelopen 20 jaar ruim € 500 miljoen geïnvesteerd in het ontwikkelen en knelpuntenvrij maken van het landelijke basistoervaartnet. Een verkenningsronde najaar 2013 langs provincies, rijk en betrokken partijen uit de waterrecreatiesector heeft duidelijk gemaakt dat het opstellen van een nieuwe beleidsvisie met BRTN kaart meerwaarde heeft en gewenst is.

BRTN

Het aflopen van het convenant, decentralisatie en nieuwe wetgeving, bijvoorbeeld de Waterwet en de Omgevingswet, vragen om een nieuw kader en afspraken over verantwoordelijkheden en rollen van overheden betrokken bij beleid en beheer van het landelijke basistoervaartnet. In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) wordt de classificatie van de BRTN vaarwegen, zoals die onder het oude convenant tussen rijk en provincies gold, als uitgangspunt genoemd om afspraken te maken tussen Rijk en medeoverheden.

Basisvisie

In opdracht van provincies en het ministerie van I&M heeft Stichting Waterrecreatie Nederland bestuurlijke afspraken en de Basisvisie Recreatietoervaart 2015-2020 met de bijbehorende BRTN kaart opgesteld. De bestuurlijke afspraken en de Basisvisie bieden voor de periode 2015-2020 een kader voor landelijke, regionale en lokale besluitvorming en investeringen die bijdragen aan het behoud, beheer en verdere ontwikkeling van een aantrekkelijk, samenhangend en bevaarbaar landelijk basistoervaartnet. Ze bieden tevens een kader voor samenwerking tussen provincies, rijk, andere overheden en de waterrecreatiesector. De bestuurlijke afspraken en de Basisvisie met de classificatie van BRTN vaarwegen vormen daarmee de basis voor een duurzame en betekenisvolle (regionale) ontwikkeling van waterrecreatie en economie.

Meer weten?

Neem contact op met Waterrecreatie Nederland.

Dat kan via 085-4852120 of per e-mail: info@waterrecreatienederland.nl