Ontwikkeling watersport provincie Gelderland 2010

(Uit het voorwoord)

Dit rapport is het resultaat van een onderzoek onder jachthavens (hoofd- en nevenactiviteit) in de provincie Gelderland. Er is sprake van “een jachthaven”, als er verhuur van lig- en/of passantenplaatsen voor de recreatievaart en/of chartervaart dan wel winterstallingactiviteiten plaatsvinden. Sinds 1994 doen 18 Gelderse havens aan de Randmeren jaarlijks mee aan ons onderzoek naar de ontwikkeling van de watersport in het IJsselmeer- en Randmerengebied.

Dat onderzoek vindt plaats in opdracht van 5 provincies, waaronder de provincie Gelderland en Rijkswaterstaat, directie IJsselmeergebied. In het rapport Ontwikkeling watersport IJsselmeergebied 2009, deelrapportage provincie Gelderland is aandacht besteed aan deze 18 havens en trends en ontwikkelingen in het IJsselmeergebied.

Nu is het onderzoek in Gelderland uitgebreid en zijn alle jachthavens in de provincie met een vragenformulier benaderd. Het betreft voor de niet eerder benaderde havens dus een „nulmeting‟. Na een herinneringsmailing zijn alle niet-respondenten gebeld, net zo lang tot de respons 99% bedroeg. Twee jachthavens waren niet bereid gegevens beschikbaar te stellen. Via internet, Google Earth en kengetallen van havens in de omgeving zijn voor deze twee havens de resultaten zo goed mogelijk geschat.

Deze rapportage geeft derhalve een compleet beeld van de grote watersport in Gelderland. Wij zijn de havens dankbaar voor hun medewerking en uiteraard de provincie voor haar opdracht. In november 2010 is een vergelijkbaar onderzoek afgerond in de provincie Overijssel. Het GOBT heeft gevraagd naar een samenvatting van de resultaten van een aantal toeristengebieden in Overijssel en in Gelderland. Achter in deze rapportage zijn de kengetallen voor de Gelderse gebieden opgenomen en de grensoverschrijdende toeristengebieden “Hanzesteden aan de IJssel” en “IJsselgemeenten”. Voor de overige toeristengebieden van het GOBT verwijzen wij naar de rapportage van Overijssel.

 

Downloads
Raport (PDF)

Meer weten?

Neem contact op met Waterrecreatie Nederland.

Dat kan via 085-4852120 of per e-mail: info@waterrecreatienederland.nl