Programma Grote Wateren

Op weg naar duurzaam waterbeheer en ecologische kwaliteit

Met de Delta-aanpak waterkwaliteit en zoetwater geven overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties een impuls aan de verbetering van de waterkwaliteit. De gezamenlijke prioriteit ligt bij het terugdringen van de emissies naar water van meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en medicijnen. Als opstap naar een nieuw bestuursakkoord water eind 2017 liggen er nu tal van voorstellen om emissies van verontreinigende stoffen te verminderen, met als doel: schoon en gezond water.

 Voor de grote wateren in Nederland is dat echter het halve verhaal. Dijken, dammen, inpolderingen, stuwen en vaargeulverruimingen hebben ons land veilig, leefbaar en economisch vitaal gemaakt. Maar ze hebben ook een keerzijde. Al die waterstaatkundige werken hebben de grote wateren uit balans gebracht. Natuurlijke stromen van water, zand, slib, zout en voedingsstoffen zijn verstoord: op de ene plaats is er te veel, op de andere te weinig. Subtiele overgangen zijn verdwenen, de rijke deltanatuur is afgevlakt. Er is dus nog een opgave voor de ecologische waterkwaliteit.

Met de Deltawerken werd Nederland koploper in het ontwikkelen van vernieuwende oplossingen voor waterveiligheidsvraagstukken. Die koppositie willen we behouden. Daarvoor is het nodig dat de grote wateren ecologisch weer goed functioneren. De kwaliteit van onze leefomgeving, visserij, recreatie, natuur en zelfs ook de waterveiligheid profiteren daarvan.

De ontwikkeling naar ecologisch goed functionerende grote wateren gaat niet van vandaag op morgen. En het hoeft ook niet allemaal tegelijk. De verschillen in kennis, urgentie, beschikbare middelen en de mate waarin de politiek-bestuurlijke besluitvorming is gevorderd leiden tot een fasering in de uitvoering. Komende jaren werkt Rijkswaterstaat – met zijn partners in het waterbeheer – deze opgave uit in een programmatische aanpak voor de grote wateren. Om deze programmatische aanpak voor te bereiden heeft Rijkswaterstaat een serie factsheets geschreven waarin de waterkwaliteitsproblemen van de grote wateren en mogelijke oplossingen ervan worden besproken.