Rapport verkenning vaarroute IJsselmeer-Amstelmeer

In de Basisvisie Recreatie Toervaart Nederland 2015-2020 werd de eerder opgenomen vaarverbinding tussen IJsselmeer en Amstelmeer als direct te realiseren ambitie geschrapt. Op provinciaal niveau geeft de Waterrecreatievisie Noord-Holland richting aan het beleid in de provincie Noord-Holland. In overleg met stakeholders zijn in deze visie ‘aquapunctuurpunten’ benoemd. Bij vaststelling van deze visie in Provinciale Staten werd een motie aangenomen om naast uitwerking van de aquapunctuurpunten ook een onderzoek te doen naar wenselijkheid en haalbaarheid van de vaarverbinding IJsselmeer-Amstelmeer. 

Het rapport Vaarroute IJsselmeer-Amstelmeer is het resultaat van een verkennend onderzoek naar deze vaarverbinding dat tussen maart en juni 2017 werd uitgevoerd. De vaarverbinding staat niet op zich en is geen doel op zich. Binnen de regio speelde lange tijd de ambitie om met het Wieringerrandmeer een impuls te geven aan de economie en leefbaarheid van de Kop van Noord-Holland. Dit project is gestaakt, de behoefte aan economische impulsen blijft. De regio heeft in dat in haar regionaal ambitiedocument ‘De Kop Werkt’ vastgelegd. Binnen de uitwerking daarvan in de investeringslijst De Kop Werkt is de vaarverbinding als project opgenomen met een gereserveerd budget van 1 miljoen euro.

Projectbureau Vrolijks heeft een analyse gemaakt van de nautische bereikbaarheid, de omvang van de sector in de regio, de vaartijden en knelpunten en de alternatieve verbindingen. Op basis van trends in de watersportsector en waarneming en gesprekken in havens hebben zij een beeld gevormd van de moeite en de meerwaarde van de nieuwe vaarverbinding of van opwaardering van bestaande verbindingen. Op basis daarvan is een analyse gemaakt van de mogelijke effecten en de haalbaarheid.

Publicatie: 01 september 2017
Laatste update: 26 oktober 2023
Organisatie: Planbureau Vrolijks

Meer weten?

Neem contact op met Waterrecreatie Nederland.

Dat kan via 085-4852120 of per e-mail: info@waterrecreatienederland.nl

 

Gerelateerde items