Recreatie rondom water - Hoogheemraadschap van Rijnland

http://recreatie-rondom-water-rijnland

Sinds 2 november 2016 zijn er Rijnlandse spelregels voor recreatie rondom water. Deze spelregels bieden Rijnlanders handvatten om initiatieven van derden voor recreatie (zoals bijvoorbeeld een zwemsteiger of een kano overdraagvoorziening) op een structurele manier te stimuleren en te faciliteren.

Binnen Rijnland wordt steeds actiever vorm gegeven aan het meekoppelen van recreatiekansen. Bij recreatie rondom water gaat het over de beleving van het water. Denk aan zwemmen, duiken, fietsen, varen, wandelen, vissen, schaatsen. Ook de historische bouwwerken die Rijnland beheert, zoals sluizen, gemalen en molens, maar ook landschapselementen zoals sloten, slootpatronen, grenspalen, kades en dijken dragen bij aan de beleving.

Het beleid op het gebied van recreatie rondom water stamt uit 2012 en is onlangs geëvalueerd. Hieruit blijkt dat Rijnland weliswaar de afgelopen jaren een positieve bijdrage heeft geleverd aan de beleving van water, maar ook dat Rijnland zich actiever wil opstellen en met duidelijkere richtlijnen moet komen om recreatie rondom water verder te stimuleren. Hiermee creëert Rijnland ook een extra middel om de kerntaken (schoon water en droge voeten) bij andere partijen onder de aandacht te brengen (waterbewustwording).

Daarom zijn de zogenoemde spelregels recreatie rondom water opgesteld en op 2 november 2016 door de Verenigde Vergadering van Rijnland vastgesteld. Daarin staat onder andere dat Rijnland jaarlijks een bedrag opneemt in de begroting voor kansen die niet door anderen betaald kunnen worden of voor cofinanciering of om mee te kunnen doen met initiatieven van anderen. Ook heeft Rijnland een accounthouder aangesteld, die aanspreekpunt is voor externen, het gedachtegoed uitdraagt, zicht heeft op financieringsmogelijkheden en intern coördineert.

Met het opstellen van de spelregels zetten we een flinke stap in de goede richting maar zijn we zeker nog niet klaar! Zo komt er een Rijnlandse werkgroep om ideeën voor waterrecreatie te kunnen toetsen. Tot slot zoekt de accounthouder zelf contact met een aantal gemeenten en de provincies om in gesprek te gaan over de spelregels en de mogelijkheden voor recreatie rondom water.

Publicatie: 11 november 2016
Laatste update: 26 oktober 2023
Auteur: Hesper Schutte
Organisatie: Hoogheemraadschap van Rijnland

Meer weten?

Neem contact op met Waterrecreatie Nederland.

Dat kan via 085-4852120 of per e-mail: info@waterrecreatienederland.nl

 

Gerelateerde items