Strategische agenda ‘Onze krachtige kust’ – Zuid-Holland (concept)

http://onze-krachtige-kust-concept-zuid-holland

(Uit de agenda)

De kust is van groot belang voor Zuid-Holland. De duingebieden en stranden zijn onmisbaar voor de kustverdediging en het zoetwaterwingebied. Het unieke kustlandschap bevat grote aaneengesloten natuurgebieden met hoge biodiversiteit, landgoederen, bollenvelden en cultuurhistorisch erfgoed. Badplaatsen en havens wisselen de duingebieden af. De kust is dan ook een aantrekkelijke plek om te recreëren. De kust draagt bij aan de kwaliteit van de leefomgeving.

Met het toenemende kusttoerisme en de greenports en mainport is de kust ook in economisch op-zicht een factor van belang. Daarbij vormt de landschappelijke kwaliteit van de kust een belangrijke rol als vestigingsfactor.Een aantal grote ruimtelijke opgaven, zoals energietransitie, klimaatadaptatie, verstedelijking en wateropgaven vraagt om strategische keuzes en een lange termijn perspectief. Veel partijen hebben belang bij of zijn verantwoordelijk voor (delen van) de kustzone. Er zijn verschil-lende (maatschappelijke) initiatieven om waarden van de kust te beschermen en/of juist verder te ontwikkelen.

Doel van de strategische agenda

Zuid-Holland zet met de agenda voor de kust een samenhangende, integrale koers uit en benoemt de onderwerpen waarover de provincie met andere partijen in gesprek is of gaat. De strategische agenda bevat ambities en opgaven voor de kust voor de korte en lange termijn. Ruimte geven aan economi-sche dragers en zorg dragen voor de landschappelijke en natuurlijke kwaliteit van de kust gaan daarbij hand in hand. Daarnaast bevat de agenda voorstellen over hoe er vanuit een gezamenlijk perspectief aan de ontwikkeling van de kust gewerkt kan worden.

Meer weten?

Neem contact op met Waterrecreatie Nederland.

Dat kan via 085-4852120 of per e-mail: info@waterrecreatienederland.nl