Visie Rijke GroenBlauwe Leefomgeving – provincie Zuid-Holland

http://visie_rijke-groenblauwe-leefomgeving-zuid-holland

Zuid-Holland investeert in een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving

(Uit het voorwoord)
Deze ontwerp Visie vloeit voort uit een dialoog met honderden netwerkpartners, culminerend in een ‘Broedweek’ in maart 2018. Tijdens de bijeenkomsten in het Haagse Museum voor Communicatie klonk een duidelijk appel aan de provincie om leiderschap te tonen en de eigen verantwoordelijkheid invulling te geven. Wij hebben daarom een heldere, inspirerende en verbindende ontwerp Visie geformuleerd. Een ontwerp Visie die zo ambitieus is dat we onze netwerkpartners hard nodig hebben om haar te realiseren.

Ons gezamenlijke doel is: werken aan het welzijn van onze inwoners en aan het vestigingsklimaat, door inspanningen te bundelen die leiden tot een gezond en aantrekkelijk leefklimaat. Deze ontwerp Visie is een belangrijke bouwsteen voor de Omgevingsvisie van de provincie Zuid-Holland.

Koppelkansen

Integraal werken wordt de norm. Koppelkansen laten zich het beste benutten als we focussen op gebieden, niet op projecten. Met een open oog voor wat er op maaiveldniveau speelt, maar ook in de ondergrond en op de daken. De provincie heeft de ambitie om alle opgaven in de provincie te inventariseren en te delen met initiatiefnemers. Wij bepleiten een nieuwe manier van werken. Waar het voorheen aankwam op de alertheid van de vertegenwoordigers van de ‘zachte belangen’, draaien we de rollen om. Een initiatiefnemer heeft de plicht om partijen tijdig in de gelegenheid te stellen hun bijdrage te leveren aan het vergroten van de maatschappelijke meerwaarde van een project.

Waterrijke natuur

Uitbreiding van waterrijke natuur is dé manier om het leefklimaat in de steden te verbeteren. Groenblauwe verbindingen tussen stad en ommeland dienen zowel de recreant als flora en fauna. In het buitengebied is volop gelegenheid om te recreëren, te ontspannen en te genieten. Stiltekernen in natuurgebieden worden ontlast door aantrekkelijke voorzieningen op andere plekken. Erfgoed maken we beter bereikbaar en beleefbaar. Steeds meer boerenbedrijven gaan als satellieten van stadslandbouw fungeren. De landbouwbedrijven krijgen voorzieningen voor meerdaags verblijf.

Balans

Een ecosysteem in balans vormt de basis voor welvaart en welzijn. Om dat te bereiken is het nodig dat we de band tussen mens en natuur herstellen. Dat begint bij jongeren. Want wie zich verbonden voelt met zijn leefomgeving, koestert zijn leefomgeving en het bijbehorende natuurlijk kapitaal. En dat is precies de uitdaging waar we voor staan!

Meer weten?

Neem contact op met Waterrecreatie Nederland.

Dat kan via 085-4852120 of per e-mail: info@waterrecreatienederland.nl