Water, bron van recreatie - Visie op waterrecreatie in Noord-Holland 2030

http://visie-waterrecreatie-nederland-2030

Uit de inleiding:

Noord-Holland is sinds jaar en dag verweven met het water: door de strijd tegen het water, maar ook door het gebruik van het water. Het resultaat is een provincie met een variëteit aan kustlandschappen, uniek buitenwater, karakteristieke binnenwateren en belangrijke vaarwegen. Vaak is het water gecombineerd met cultuurhistorische elementen in het landschap. Een “walhalla” voor de waterrecreant! Zowel vanuit het economisch als het maatschappelijk belang willen we deze positie van Noord-Holland behouden en versterken.

Daarom is het afgelopen jaar intensief samengewerkt in de totstandkoming van de waterrecreatievisie van Noord-Holland. Het is een visie voor de langere termijn (tot en met 2030), want de opgaven en ontwikkelingen op het gebied van waterrecreatie vragen een langetermijnplanning en -sturing. De betrokken partijen zijn groot in aantal, met een diversiteit aan belangen. In het proces naar de visie toe is in gezamenlijkheid opgetrokken onder regie van de provincie Noord-Holland. De visie is daarmee van de betrokken overheden, de beherende partijen, belangenbehartigers, ondernemers en ook van de waterrecreant zelf. Gezamenlijk zijn wij verantwoordelijk voor het oppakken van de opgaven in deze visie. Ieder vanuit een eigen verantwoordelijkheid. Dit doen wij op thema’s die ons binden, zoals innovatie, ondernemerschap en beheer. Dit doen wij ook gebiedsgericht. We hebben vier gebieden gedefinieerd met elk een eigen karakteristiek en opgave: de Metropoolregio Amsterdam (MRA), Noord-Holland-Noord, de Noordzeekust en ten slotte de Waddenzee en het IJsselmeergebied.

De ambitie voor 2030

De ambitie voor 2030 is dat Noord-Holland een vitale waterrecreatieprovincie is. Waarbij kansen zijn benut en gebruikers, ondernemers en overheden met elkaar zijn gekomen tot slimme, aantrekkelijke en duurzame mogelijkheden voor waterrecreatie. Uiteraard afgestemd op de kwaliteiten, kenmerken en draagkracht van de omgeving. De diversiteit aan mogelijkheden voor waterrecreatie is aantrekkelijk voor zowel de inwoners als de waterrecreant van buiten. Er is ingespeeld op trends en ontwikkelingen, zoals klimaatverandering, digitalisering, gezondheidsbewustzijn, vergrijzing, de trek naar de stad, toenemend internationaal toerisme, waardering van lokale en duurzame initiatieven en de tendens ‘van bezit naar delen’.

Zowel vanuit het economisch als het maatschappelijk belang willen we de positie van Noord-Holland als vooraanstaande waterprovincie behouden en versterken. De maatschappelijke en economische waarden moeten optimaal hand-in-hand gaan. Waterrecreatie vertegenwoordigt een belangrijke economische waarde voor Noord-Holland, in bestedingen en werkgelegenheid. De strandrecreatie en het kusttoerisme in Noord-Holland zijn hierin het meest omvangrijk (zo’n 756 miljoen euro aan bestedingen per jaar). Maar de pleziervaart en de andere watersporten zijn bij elkaar opgeteld goed voor een gelijke omvang aan bestedingen. Voor de inwoners van Noord-Holland is het wonen bij water en de mogelijkheid om op diverse manieren te recreëren op en aan het water van grote maatschappelijke waarde.

Door de enorme diversiteit van ons water kennen we ook zeer diverse vormen van waterrecreatie. Waterrecreatie kenmerkt zich aan de ene kant door activiteit, sportiviteit, beweging en beleving. En aan de andere kant door het ervaren van ruimte, rust, cultuurhistorie, natuur, landschap en stilte. Van durfsporten tot kanovaren. Het is van belang dat de diverse vormen, daar waar passend, gefaciliteerd worden. Hierbij moet tevens aandacht zijn voor de mogelijkheden voor mindervalide inwoners van Noord-Holland.

Publicatie: 03 oktober 2016
Laatste update: 27 oktober 2023
Organisatie: Provincie Noord-Holland

Meer weten?

Neem contact op met Waterrecreatie Nederland.

Dat kan via 085-4852120 of per e-mail: info@waterrecreatienederland.nl

 

Gerelateerde items