Network Inland Waterways Europe (NIWE)

Na afronding van het INTERREG IVC project Waterways Forward is on­der de partners het idee ontstaan om een Europees Netwerk op te zet­ten zodat ontstane waardevolle contacten niet verloren gaan. In sep­tember 2013 is tijdens een succesvolle bijeenkomst in Toulouse door deelnemers besloten om het Europees netwerk voor vaarwegen op te richten. Het netwerk is onder de naam NIWE (Network Inland Wa­terways Europe) van start gegaan.

Het doel is om elkaar te versterken, te profiteren van elkaars kennis en ervaringen en (gezamenlijk) aanvragen van Europese subsidies te kunnen doen. Sinds de start zijn verschillende acties in gang gezet. Zo hebben partners een Business Plan gemaakt, zijn de geformuleerde doelen van het netwerk geprioriteerd (zie onder), is onderzocht wat voor (juridische) structuur het beste bij de organisatie past tegen lage kosten, welke organisaties er lid kunnen/mogen worden. De deelnamevoorwaarden zijn nu  geaccordeerd en ondertekend.

Op dit moment komen de betrokken organisaties uit Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Zweden, België, Denemarken, Italië, Noorwegen, Spanje, Ierland, Schotland en uiteraard Nederland.

De vijf belangrijkste doelen van NIWE zijn:

  1. Het ondersteunen van leden bij de deelname aan Europese initiatieven en het faciliteren van hun deelname aan Europese subsidieprogramma’s, zowel collectief als individueel.
  2. Het strategisch en continu scannen van EU-regelingen en -subsidies in zowel thematische als regionale programma’s.
  3. Het stimuleren van kennisuitwisseling tussen leden.
  4. Het promoten van verdere uitwisseling en overdracht van kennis van innovatieve diensten, producten en technologieën.
  5. Het onderzoek doen naar en oplossingen bieden voor fysieke en financiële belemmeringen om potentiële nieuwe ontwikkelingen van vervoer over binnenwateren en meren en aangrenzende steden en regio’s te stimuleren. NIWE zal hiervoor regelmatig afstemmen met internationale organisaties, regeringen en andere betrokken organisaties.

 

Meer weten?

Secretariaat
info@waterrecreatienederland.nl