Volgende stap in ontwikkeling nieuwe BRTN 2015-2020

27 augustus 2014  Laatste update: 15 maart 2023

In de vorige nieuwsbrief is aangegeven dat SRN samen met provincies is gestart met het opstellen van een nieuwe BRTN. Ook het ministerie van IenM, als medebeheerder van 40% van de BRTN-vaarwegen, hierbij betrokken.

De BRTN heeft in de afgelopen twintig jaar bewezen een effectief kader te zijn voor de ontwikkeling van het landelijke basistoervaartnet. Dit toervaartnet heeft een belangrijke impuls gegeven aan de waterrecreatie en daarmee samenhangende ruimtelijke en economische ontwikkeling. Om te zorgen dat de inspanningen van de afgelopen twintig jaar voor het basistoervaartnet (investering € 500 miljoen) de komende tijd niet verloren gaan, is een nieuw kader, voorzien van de laatste inzichten en uitgangspunten, van groot belang voor een toekomstige vitale waterrecreatiesector en bijbehorende ruimtelijke en economische ontwikkeling.

Hardware, orgware en software

Aan de hand van het plan van aanpak en het programma van eisen dat is opgesteld op basis van de informatie-/werkbijeenkomst op 6 maart (zie ook vorige nieuwsbrief) is gestart met de uitwerkingsfase. De nieuwe BRTN verschilt van eerdere BRTN’s in dat niet alleen aandacht wordt besteed aan infrastructuur (hardware), maar ook aan de organisatie (orgware) en het versterken van het gebruik van de BRTN (software).

Nieuwe afspraken

Met het aflopen van het convenant Uitvoering Beleidsvisie Recreatietoertvaart, decentralisatie en nieuwe wetgeving is het nodig dat betrokken partijen nieuwe afspraken maken over de borging van de BRTN, coördinatie en programmering. Ook is het
van belang om het routenetwerk dat is opgebouwd nog beter te benutten en kwaliteit en beleving van het netwerk te versterken. Kennis van het gebruik van het netwerk is hierbij essentieel.

In dit kader wordt gewerkt aan bijvoorbeeld een gezamenlijke kennisagenda. De evaluatie van de BRTN 2008-2013, trends en ontwikkelingen in waterrecreatie, inventarisatie van kansen en knelpunten in infrastructuur, organisatie en benutting en beleving en de voorbereidende werksessies bij provincies en een werksessie met IenM/RWS vormen de basis van de contouren van de nieuwe BRTN. Deze worden tijdens de werkconferentie met betrokken partijen op 2 september a.s. gepresenteerd.

Vorig artikel Volgend artikel