Nieuws van de Regiegroep Natuur en Recreatie

29 april 2016  Laatste update: 15 maart 2023

In de Regiegroep Natuur en Recreatie (RRN) bundelen een aantal organisaties op het gebied van recreatieve beleving in de natuur hun krachten. In 2015 zijn dit de RECRON, HISWA Vereniging, Sportvisserij Nederland, Watersportverbond, Koninklijke Jagersvereniging, Nedederlandse Vereniging van Rentmeesters en het Platform WaterRecreatie. De RRN richt zich op relevante wettelijke en beleidsmatige ontwikkelingen op het snijvlak van natuur en (water)recreatie, waaronder: – juridische sondering AmvB Omgevingswet inzake waterplanten en routenetwerken: RRN is nog volop in gesprek met ministerie van I&M om te zoeken naar een passende plaats voor de gesignaleerde problematiek. – Kustpact: RRN draagt bij aan het bestuurlijke overleg. Na de zomer wordt een uitvoeringsagenda opgesteld. – EU fitnessproject (het verbeteren van de natuurrichtlijnen van Europa): De komende maand is een expertgroep aan de gang met de juridische knelpunten in Nederland. Eind juni is er een high level conference over werkbaar natuurbeleid waarvoor ook de EU Boating Association en de EU Anglers Association zijn uitgenodigd. – PAS systematiek: In Nederland worden nieuwe ontwikkelingen dwingend getoetst aan de hoeveelheid stikstof die een bedrijf uitstoot. Niet alleen grote bedrijven of landbouw vallen daaronder maar ook als men nieuwe verkeer genereert bij de uitbreiding van een jachthaven . Met behulp van de zgn. PAS systematiek probeert het Rijk zaken te vergemakkelijken. De RRN heeft bij het ministerie van EZ het mogelijk dreigend te kort aan ’ontwikkelingsruimte’ lijkt voor de recreatiesector aangekaart. – Wet natuurbescherming: RRN heeft overleg gevoerd op het ministerie van EZ over de uitwerking van de nieuwe Wet natuurbescherming die volgend jaar januari van kracht wordt. Een veel voorkomend fenomeen is het (tijdelijk) afsluiten of zoneren van vaargebieden. De grondslag van het zgn. Toegang Beperkende Besluit (TBB nu nog het zgn artikel 20 gebied) en werkwijze om dit te doen vraagt opnieuw de aandacht. Hierbij een oproep om uw ervaring met dit onderwerp te delen met de secretaris van de RRN: Monique Boskma: mboskma@commitconsulting.nl. De volgende vergadering van de Regiegroep is 13 juni 2016. regiegroep natuur en recreatie

Vorig artikel Volgend artikel