De openbare internetconsultatie besluiten Omgevingswet gestart

14 juli 2016  Laatste update: 15 maart 2023

Per 1 juli is de openbare internetconsultatie besluiten omgevingswet gestart en zal doorlopen tot 16 september 2016 (zie www.interconsultatie.nl).Vier ontwerpbesluiten geven nadere invulling aan de Omgevingswet. De Omgevingswet is in maart in de Eerste Kamer aangenomen. Het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Omgevingsbesluit en het Besluit kwaliteit leefomgeving komen in de plaats van zo’n zestig bestaande besluiten. Dit is de volgende grote stap in de stelselherziening van het omgevingsrecht. Beoogd is de besluiten zo in te delen dat het voor de gebruikers inzichtelijk is welke regels voor hen van toepassing zijn. De regels maken het mogelijk te sturen op de lokale gebiedskwaliteit. Bestuurders hebben meer afwegingsruimte gekregen om hun verantwoordelijkheid te nemen voor de leefomgeving. Waterrecreatie Nederland bereidt in samenwerking met de bestuurlijke partners reactie voor.

Meer informatie: Marleen Maarleveld

Overzicht ontwerpbesluiten:
Het Besluit activiteiten leefomgeving
Het Besluit activiteiten leefomgeving richt zich tot burgers en bedrijven die een initiatief in de praktijk willen brengen. Algemene rijksregels die gelden voor bijvoorbeeld een glastuinbouwbedrijf, een betoncentrale, een tankstation, een datacentrum of een garagebedrijf staan overzichtelijk in dit besluit. Daarbij geeft het besluit aan welke ruimte er is voor gemeenten, provincies en waterschappen voor lokaal maatwerk om te mogen afwijken en in welke gevallen een vergunning nodig

Het Besluit bouwwerken leefomgeving
Als een burger of bedrijf iets wil bouwen of slopen, kan hij de landelijke regels daarvoor vinden in het Besluit bouwwerken leefomgeving. Dit besluit bevat eisen over de veiligheid van woningen en andere bouwwerken en vervangt onder meer het huidige Bouwbesluit 2012.

Het Omgevingsbesluit
Het Omgevingsbesluit regelt de procedures en bepaalt wie als bevoegd gezag verantwoordelijk is. Het besluit vermindert het aantal procedurele bepalingen en biedt snellere procedures. Ook zijn onder meer de regels voor de milieueffectrapportage vereenvoudigd.

Het Besluit kwaliteit leefomgeving
Het Besluit kwaliteit leefomgeving bevat instructieregels voor gemeenten, provincies en waterschappen voor het vaststellen van onder meer omgevingsplannen en verordeningen. Deze regels geven duidelijk aan welke afwegingsruimte de bestuursorganen hebben. Zo wordt het voor gemeenten ook beter mogelijk om rekening te houden met verschillen tussen gebieden en om de beschikbare ruimte op een evenwichtige manier te verdelen. Het besluit bevat verder onder meer omgevingswaarden, bijvoorbeeld voor luchtkwaliteit en de kwaliteit van het zwemwater.

Vorig artikel Volgend artikel