Bestuurlijke afspraken Basisvisie Recreatietoervaart ondertekend door gedeputeerden en minister van I&M

16 november 2016  Laatste update: 15 maart 2023

Het landelijke basistoervaartnet is de blauwe ruggengraat van de watersporteconomie. Er zijn zo’n 2,5 miljoen actieve watersporters die met circa 500,000 vaartuigen in alle soorten en maten gebruik maken van het vaarwater. De omzet van de waterrecreatie is jaarlijks zo’n 4,5 miljard. Met de ondertekening van de bestuurlijke afspraken Basisvisie Recreatietoervaartnet Nederland 2015 – 2020 op 16 november 2016 is een belangrijke stap gezet voor borging, behoud en op sommige plaatsen de verdere ontwikkeling van het landelijke basisrecreatietoervaartnet (BRTN). De bestuurlijke afspraken en de Basisvisie bieden tot 2020 een kader waarbinnen provincies in samenwerking met elkaar, het Rijk, andere overheden en de waterrecreatiesector op samenhangende wijze invulling geven aan het beheer en de verdere ontwikkeling van een aantrekkelijk en bevaarbaar landelijk basisrecreatietoervaartnet.

BRTN
Het landelijke basisrecreatietoervaartnet omvat zo’n 4400 km aan vaarwegen, exclusief vaargeulen buitengaats en vaarroutes door plassen, meren en grote wateren. 60% van het netwerk is in beheer van de provincies, 40% wordt beheerd door Rijkswaterstaat. Het basistoervaartnet verbindt vaargebieden in alle provincies met elkaar en ontsluit en verbindt stad en land vanaf het water. In de afgelopen twintig jaar is ruim    € 500 miljoen geïnvesteerd in het ontwikkelen en knelpuntenvrij maken van het landelijke basistoervaartnet. Een deel van het netwerk is bevaarbaar voor zeilboten met een vaste mast van maximaal 30 meter hoog, waaronder de staandemastroute tussen Vlissingen en Delfzijl. Met de Basisvisie en de bestuurlijke afspraken wordt geborgd dat de eerdere investeringen hun waarde behouden en verder worden benut voor de (regionale) ontwikkeling van (water)toerisme en -recreatie.

Het basistoervaartnet en het gebruik daarvan is niet alleen van belang voor de (regionale) economie, het draagt ook bij aan de ruimtelijke kwaliteit, beleving van cultuurhistorie en natuur, een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat, woonkwaliteit, waterbewustzijn en gezondheid. Betrokken gedeputeerden van aanwezige provincies onderstreepten het belang voor ondernemerschap, economie en landschap waaraan het basistoervaartnet bijdraagt.

Bestuurlijke afspraken en de Basisvisie
Decentralisatie en nieuwe wetgeving, bijvoorbeeld de Waterwet en de Omgevingswet, vragen om een nieuw kader en afspraken over verantwoordelijkheden en rollen van overheden betrokken bij beleid en beheer van het landelijke basistoervaartnet. In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) wordt de classificatie van de BRTN vaarwegen, zoals die onder het oude BRTN convenant tussen rijk en provincies gold, als uitgangspunt genoemd om afspraken te maken tussen Rijk en medeoverheden. In het kader van de afgesproken actieagenda zal de Stichting Waterrecreatie Nederland een aantal landelijke werkzaamheden voor provincies, het ministerie van IEM en Rijkswaterstaat uitvoeren. Hiermee worden de randvoorwaarden gebord waarmee “de waterrecreatie sector een beetje geluk op het water kan geven” aldus minister van I&M, Schultz van Haegen.

De Basisvisie 2015-2020 kun je hier bekijken: webversie of printversie.

visie2016-1-19

Vorig artikel Volgend artikel