Belangenverenigingen reageren afwijzend op ‘Toegangbeperkend Besluit Waddenzee 2018’

http://waddenzee-zeehonden-waddengebied
23 november 2017  Laatste update: 15 maart 2023

 

Het ministerie van Economische Zaken publiceerde op 25 juli jl. 13 wijzigingsvoorstellen voor gebieden in de Waddenzee. Verschillende partijen hebben afwijzend gereageerd op de voorstellen en pleiten voor de aanstelling van één beheerder in het gebied.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen omvatten voor zeven gebieden kleine aanpassingen (o.a als gevolg van de natuurlijke dynamiek van het Wad), drie gebieden waar de beperkingen opgeheven worden en tot slot drie nieuw af te sluiten gebieden: Kuipersplaat, Engelschhoek en Engelsmanplaat.

Grijze zeehond

Op Kuipersplaat en Engelschhoek zitten veel zeehonden die veel publiek trekken. De Waddenunit, die voor EZ het toezicht en handhaving doet op de Waddenzee is van mening dat de zeehonden (en dan vooral de grijze zeehond) daar te veel worden verstoord door diverse commerciële en recreatieve activiteiten. Het voorstel, gedeeltelijke afsluiting van deze zandbanken voor publiek, leidt tot veel commotie en onbegrip, zowel bij de commerciële vaart (charters, robbentochten) als de recreatievaart, met verontwaardigde artikelen in de pers

Gezonde populatie

Dankzij schoner water, meer voedsel en blijkbaar weinig verstoringseffecten is er inmiddels een gezonde populatie ontstaan. De laatste telling van de gewone zeehond komt uit op ruim 8000 in het Nederlandse deel van de Waddenzee. Ook het aantal grijze zeehonden groeit gestaag. Vorig jaar werden er in het Nederlandse deel van de Waddenzee ruim 4000 van deze nieuwkomer geteld.

Natuurbeleving Waddenzee

De vereniging Wadvaarders maakt zich sterk voor vrije én verantwoorde recreatievaart met goed zeemanschap, respect voor de Erecode: Ik pas op het Wad, in evenwicht met de natuur en zonder onnodige beperkingen. Natuurbeleving op het Werelderfgoed Waddenzee is van essentieel belang. Het monitoringsonderzoek Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee 2014 – 2018, dat dit voorjaar werd gepubliceerd, wijst ook uit dat de recreatievaart op een verantwoorde wijze omgaat met de natuur en de natuurbeleving.

Handhaving

De afsluiting is niet erg logisch en een stap terug als het gaat om het draagvlak voor wenselijk natuurbeheer, aldus de Wadvaarders. Wat nodig is, is dat de degenen die zich niet aan de regels houden daarop worden aangesproken en dat bij herhaling handhaving wordt toegepast. Ook de Waddenvereniging wijst erop dat het huidige beheer kampt met gebrek aan mankracht en versnippering. Dan is maatwerk blijkbaar niet meer te doen en wordt het sluiten van gebieden een al te gemakkelijk alternatief.

Verbond Vaarrecreatie Waddenzee

Het is van groot belang het beheer van de Waddenzee te verbeteren, met één beheerder voor de Waddenzee met geld én capaciteit om deze problemen goed aan te pakken. Natuurbeleving draagt bij aan een beter begrip voor het belang van het waddengebied en zal daarom op langere termijn meer effect hebben. De voorstellen Toegangbeperkend Besluit Waddenzee 2018 zijn inmiddels behandeld in het Toeristisch Overleg Waddenzee Plus en de afwijzende conclusies van Wadvaarders en Waddenvereniging worden breed gedeeld. Door de herverdeling in het nieuwe kabinet van de taken op het gebied van natuur en milieu, met een nieuwe sleutelrol voor het nieuwe ministerie van LNV is het oorspronkelijke EZ-besluit voorlopig opgeschort. Het nieuwe Verbond Vaarrecreatie Waddenzee (VVW), waarin alle betrokken partijen zijn verenigd, pleit dus voor intrekking van het voorgenomen besluit en volgt de besluitvorming op de voet. Het Verbond Vaarrecreatie Waddenzee bestaat enerzijds uit alle partijen die het beheer over dat deel van het Wad hebben, zoals diverse lokale en centrale overheden, de Waddenunit, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en provincies, anderzijds de “gebruikers” van het gebied zoals vaarrecreanten, de vissers, wadlopers, natuurliefhebbers, bewoners en wetenschappers.

(foto: Watersportmedia/Platform Waterrecreatie)

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter