Conceptagenda IJsselmeergebied 2050 gepresenteerd

http://conceptagenda%20ijsselmeergebied%202050
26 februari 2018  Laatste update: 15 maart 2023

 

In het WTC Almere is op 22 februari 2018 tijdens de zesde gebiedsbrede bijeenkomst de (concept-) Agenda IJsselmeergebied 2050 gepresenteerd. Aan de hand van de discussie en opmerkingen van de aanwezigen zal de (concept-)agenda nog worden aangepast waarna de definitieve versie binnen enkele weken op de website worden gepubliceerd.

Agenda IJsselmeergebied 2050

Aan de gebiedsagenda wordt sinds 2016 gewerkt door het ministerie van IenW, samen met andere departementen (LNV, EZK, OCW en BZK), provincies, waterschappen, gemeenten, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Doel is een gezamenlijke visie voor het gebied tot 2050, om goed te kunnen inspelen op urgente opgaven als waterveiligheid, zoetwatervoorraad, klimaatadaptatie, verbetering ecologische draagkracht, waterkwaliteit, verduurzaming energieproductie en visserij.

Water als verbindend element

logo-agenda-ijsselmeergebied-webDe gebiedsagenda staat voor een integrale gebiedsbenadering waarbij water het verbindende element is. Alles draait als het ware om het IJsselmeergebied. Tijdens de bijeenkomst werd een nieuw logo gepresenteerd, dat dit verbindende element symboliseert. Governance speelt een belangrijke rol, de gebiedsagenda helpt om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen.

Ondertekening Agenda IJsselmeergebied 2050

Eind mei vindt een bestuurlijke bijeenkomst plaats ter ondertekening van Agenda IJsselmeergebied 2050, en daarna zal de minister van IenW de gebiedsagenda aanbieden aan de Tweede Kamer. De werkwijze van deze agenda zal worden vastgelegd in de NOVI en worden toegepast in gebiedsagenda’s voor de andere grote wateren. Ook wordt er al gewerkt aan de volgende stap: met alle betrokkenen de uitvoerings- en kennis- & innovatieagenda uitwerken.

Bekijk de conceptagenda IJsselmeergebied 2050 

Meer foto’s van de bijeenkomst zijn te zien op de website.

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter