Terugblik bijeenkomst Waterrecreatie: een blik vooruit

http://waterrecreatie-een-blik-vooruit
25 februari 2019  Laatste update: 15 maart 2023

Op donderdagochtend 7 februari organiseerden Platform WOW, Waterrecreatie Nederland en provincie Noord-Holland een inspirerende bijeenkomst met het thema Waterrecreatie: een blik vooruit. Hieronder een terugblik.

Platform WOW en Stichting Waterrecreatie Nederland organiseren jaarlijks een bijeenkomst waarin recreatievaart centraal staat. De afgelopen bijeenkomsten stonden in het teken van ‘Efficiënt en effectief vaarwegbeheer voor de recreatievaart’, ‘Kleine Waterrecreatie’ en ‘Recreatievaart in Nederland’

Een blik vooruit

Dit jaar was het thema: ‘Waterrecreatie: een blik vooruit’. Nederland staat aan de vooravond van een aantal belangrijke opgaven en transities op het gebied van demografie, verstedelijking, klimaat, energie en economie. Hoe zorgen we ervoor dat zowel de vaarwegbeheerder als de vaarweggebruiker kunnen inspelen op deze veranderingen?

Vier werksessies

Middels vier werksessies is samen met de deelnemers verder op deze vraag ingegaan. De thema’s van de werksessies waren: landelijke en regionale overlegstructuren, de digitalisering van de vaarwegen, de borging van vaarwegen in visies en verordeningen en veiligheid op het water. De uitkomsten van de werksessies worden meegenomen in de nieuw op te stellen BRTN 2020-2025 en in de volgende periode van Varen doe je Samen! 2020-2025.

Programma

De bijeenkomst werd geopend door Marianne Heeremans, voorzitter van Waterrecreatie Nederland (foto boven). Daarna volgde plenair de presentatie door Jaap Brouwer van Waterrecreatie Nederland, die verschillende vraagstukken richting de toekomst benoemde: Staan we op de agenda? Hoe extreem wordt het? Duurzaam ten koste van alles? Wie gaat er nog varen? Aan of op het water wonen? Hebben we nog wel bruggen nodig?

Werksessie 1: landelijke en regionale overlegstructuren

Deze werksessie over landelijke en regionale overlegstructuren van routes en gebieden werd geleid door Marleen Maarleveld (Waterrecreatie Nederland) en Tim Schiereck (Rijkwaterstaat). Tijdens de werksessie zijn ervaringen met regionaal route overleg (het Route 9 overleg) en landelijk overleg (het BRTN-overleg) toegelicht en besproken. Met hulp van de deelnemers aan de werksessie is geïnventariseerd welke andere landelijke en regionale overlegstructuren er zijn waarin vaarwegbeheer en ontwikkeling aan de orde komt. Daarnaast zijn diversekansen en verbeterpunten geïnventariseerd en besproken.

Werksessie 2: Digitalisering van de vaarwegen

Deze werksessie werd geleid door Bart Bosman en Sonja van Steekelenburgs, beiden van de provincie Noord-Holland. De digitalisering van de vaarweg lijkt ver weg, maar is eigenlijk al dichtbij, zo bleek in deze sessie. Er is al heel veel data beschikbaar en er komen steeds meer toepassingen bij (websites en apps). De toepassingen van het digitaliseren van de vaarwegen zijn oneindig. Thema’s die bij deze werksessie naar boven kwamen zijn: veiligheid en betrouwbaarheid van (big)data, integratie van informatietoepassingen en de wisselwerking van data – schip – systeem.

Er zijn nu eerste stappen benoemd die nodig zijn om deze thema’s verder te brengen en ook de uitdagingen benoemd. Hobbels die we nog moeten nemen zijn de ‘ownership’ van data, privacy en security en de zoektocht naar de balans in tijd, geld en kwaliteit, rekening houdend met de grote verschillen tussen disconnected en volledig autonoom varen.

Werksessie 3: Waterrecreatie borgen in visies en verordeningen

In deze werksessie, geleid door Jaap Brouwer (Waterrecreatie Nederland), Huub Cramer (Rijkswaterstaat) en Quirijn Huiskes (provincie Noord-Holland), werd gekeken naar de wijze van beleidsmatige en juridische borging van waterrecreatie. Hoe vertaalt zich dat naar eigenstandige of geïntegreerde ontwikkel- en financiering strategieën? Tevens werd besproken hoe de nieuwe BRTN kan zorgen voor integratie tussen visies en verordeningen onderling.

Er blijkt behoefte te bestaan aan betere samenwerking tussen Rijkswaterstaat, provincie, waterschappen en gemeenten. Aandachtspunt is dat niet in iedere provincie evenveel bestuurlijk draagvlak en/of ambtelijke capaciteit voor recreatievaart lijkt te bestaan. Provincie Overijssel geeft bijvoorbeeld aan weinig ambtelijke capaciteit te hebben voor recreatievaart/BRTN. De focus ligt daar op het beheer van de bestaande vaarwegen/’houden wat je hebt’. Als rol voor Waterrecreatie Nederland wordt gesuggereerd actief gemeenten te betrekken en te enthousiasmeren bij recreatievaart/BRTN.

De behoefte wordt geuit dat partijen in een zo vroeg mogelijk stadium worden betrokken bij planvorming. Waterrecreatie Nederland zou hierbij standaard één van de partijen moeten zijn die gehoord wordt als er nieuwe plannen zijn. Borg ook de zogeheten E, F en G categorie in de BRTN.

Werksessie 4. Veilig samen blijven varen

Deze sessie werd geleid door Rowena van der Maat (Waterrecreatie Nederland, projectleider Varen doe je Samen!) en Dimitri van der Heiden (Rijkwaterstaat). In deze sessie werd teruggekeken en vooruitgeblikt in het kader van ‘Varen doe je Samen!’. Hoe zorgen we ervoor dat ook in de toekomst de beroepsvaart en recreatievaart gezamenlijk op een veilige manier gebruik kan blijven maken van de vaarwegen? Veiligheid blijft ook in de toekomst een belangrijk aandachtspunt. We willen de veiligheid op het water op een hoger plan tillen. De basis hiervoor vormt kwalitatieve en kwantitatieve kennisuitwisseling tussen beheerder en gebruiker.

Ingegaan werd op welke veiligheidsdata beschikbaar is en welke meldpunten er zijn om als vaarweggebruikers iets te kunnen melden (bijvoorbeeld de Vaar Melder app). Door een aantal voorbeelden werd getoond hoe Rijkswaterstaat lessen trekt uit (bijna)ongevalsdata om de vaarwegveiligheid te verbeteren. Met de juiste data kan je analyseren waar en welke scenario’s zich afspelen op de vaarweg. Deelnemers aan beide werksessies gaven aan dat er geen helder overzicht in wat er allemaal geregeld is om te scheepsongevallen of onveiligheid te kunnen melden.

Dit artikel is een samenvatting van een uitgebreider verslag op de website van Platform WOW, waar ook links naar de presentaties en aanvullende documenten te vinden.

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter