Vierde Kennis- en Netwerkbijeenkomst in teken van samenwerking

http://Kennis-netwerk-bijeenkomst-waterrecreatie2019-02
26 april 2019  Laatste update: 15 maart 2023

Op vrijdag 12 april werd in Utrecht de vierde Kennis- en Netwerkbijeenkomst van het Netwerk Waterrecreatie georganiseerd. Het Watersportverbond was deze keer gastheer. Voor de bijeenkomst waren deelnemers aan de Stuurgroep, thema- en regiogroepen Netwerk Waterrecreatie en private bestuurlijke partners van Waterrecreatie Nederland uitgenodigd.

De bijeenkomst werd geopend door Jan Röben, voorzitter van het Netwerk Waterrecreatie. In zijn opening benadrukte Röben het doel van de bijeenkomst nog eens: het versterken van het netwerk en de samenwerking van de waterrecreatiesector. Daarnaast is afstemming vereist over urgente ontwikkelingen die de sector waterrecreatie direct raken. In tegenstelling tot eerdere jaren is dit jaar gekozen voor een plenaire sessie, waarbij verschillende sprekers aan het woord kwamen. De aanwezigen in de zaal konden online feedback op diverse stellingen geven.

Het eerste deel van de ochtend stond in het teken van duurzaamheid, met presentaties over lozingen, electrisch varen en antifouling. Na de pauze volgden presentaties over de rol van de recreatiesector in de vaststelling van regionale gebiedsagenda’s

Lozingsverbod

Dit vraagstuk is actueel, vooral vanwege de voorgenomen verzegeling van de vuilwatertanks in de recreatievaart. Gerard Vloothuis en Peter Paternotte presenteerden hun visie op deze problematiek, die nu ook de aandacht van de politiek heeft. Alle aanwezigen waren het erover eens dat de gehele sector baat heeft bij schoon water, maar dat daarvoor een oplossing moet komen die werkbaar is. Het huidige vuilwaterbeleid werkt onvoldoende, het is aan de sector om nu met varianten te komen die wél toepasbaar zijn.

Elektrisch varen

Aansluitend was het woord aan Pablo Pinkus van de Stichting Elektrisch Varen Amsterdam. Pinkus is bezig met het opzetten van een accu-wissel-systeem, dat de transitie naar elektrisch varen in Amsterdam moet stimuleren, wat met name voor kleinere boten haalbaar is. Op verschillende plekken in de stad moeten laadstations komen waar gebruikers lege lithium-ion-accu’s kunnen omruilen voor volle, om zo de actieradius van de boten te vergroten terwijl er toch lichtgewicht accu’s gebruikt kunnen worden. De gemeente Amsterdam staat voor een grote uitdaging aangezien zij op termijn over wil gaan op emissieloos varen, mogelijk is dit systeem hiervoor een oplossing.

Aansluitend vertelde Jan Röben namens de door het Programma Rijke Waddenzee gefinacierde werkgroep Lauwersmeer over hun voorverkenning voor duurzame Waddenrecreatie door middel van elektrisch varen. Binnen dit initiatief gericht op Nationaal Park Lauwersmeer, Nationaal Park Schiermonnikoog, en het Werelderfgoed Waddenzee is een coalitie ontstaan van verschillende havens, vissers, ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden. Het doel van het initiatief is emissiearm varen in 2030.

Antifouling

Vervolgens rapporteerde Rowena van der Maat over het gebruik van aangroeiwerende onderwaterverf en de alternatieven daarvoor. Er zijn verschillende nu nog toegestane middelen die biocidehoudend, en dus milieubelastend, zijn. Er komen ook steeds meer middelen en/of systemen beschikbaar die biocidevrij zijn, maar in de praktijk worden deze nog maar beperkt toegepast. Milieu Centraal, HISWA Vereniging en Varen doe je Samen! zijn een campagne gestart om de alternatieven voor antifouling bij een breder publiek onder de aandacht te brengen.

Regionale samenwerking

Tijdens het tweede deel van de ochtend draaide het om het belang van regionale samenwerking. Voor de sector Waterrecreatie is het zaak om urgente thema’s te inventariseren en gezamenlijk op te treden. Jacques Pronk rapporteerde over de ervaringen bij de totstandkoming van de Gebiedsagenda IJsselmeergebied, waarbij is uitgegaan van de hoofdambities voor de hele regio.

Rob Leemans gaf een toelichting op de inbreng vanuit de recreatiesector op de Gebiedsagenda Waddenzee. Uit beide presentaties bleek het belang van deelname aan het overleg over de gebiedsagenda’s, bundeling van krachten en een goede voorbereiding van de standpunten vanuit de sector. Alleen dan worden de belangen van de waterrecreatie voldoende meegenomen in de besluitvorming.

Tot slot volgde een korte presentatie van de Werkgroep Radar B, die voorstander is van meer duidelijkheid als het gaat om het gebruik van radar op kleine schepen, met name omdat dit de veiligheid op het water ten goede kan komen.

Conclusies

Jan Röben concludeerde ter afsluiting van de bijeenkomst dat de netwerkleden zich realiseren dat zowel de gepresenteerde thema’s op het gebied van duurzaamheid als de noodzaak om als recreatiesector zichtbaar te zijn in de regionale gebiedsagenda’s de aandacht en inzet van de netwerkleden vergen. Het Netwerk is een goed hulpmiddel om de samenwerking te bevorderen en zodoende de diverse belangen vanuit de sector te behartigen.

Bekijk hieronder enkele foto’s van de Kennis en Netwerkbijeenkomst:

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter