Waterrecreatie Nederland adviseert een goede voorlichtingscampagne rond vuil water

http://It-huske-Marchjepôle-vuil-water
27 mei 2019  Laatste update: 20 maart 2023

Sinds 1 januari 2009 geldt er een landelijk lozingsverbod voor toiletwater van pleziervaartuigen. Op het illegaal lozen staat een boete van 160 euro. In veel landen bestaat de verplichting tot het hebben van een vuilwatertank. De Nederlandse regelgeving wijkt hierin af door het hebben van een lozingsverbod.

Zelf zuiveren

Waterrecreatie Nederland zet zich dan ook al sinds 2009 in voor het verruimen van dit verbod. De inzet in samenwerking met partijen als HISWA Vereniging, Watersportverbond, de Nederlandse Jachtbouw Industrie en de Unie van Waterschappen, werpt inmiddels zijn vruchten af en de minister staat het lozen van toiletwater, na het zelf zuiveren aan boord toe. De bijbehorende ministeriële regeling (de Regeling lozen buiten inrichtingen – Ribi) wordt medio 2019 verwacht.

Waterrecreatie Nederland is samen met bovenstaande partijen betrokken bij het vaststellen van de normen voor zuivering. De waarden van het effluent (het water dat geloosd wordt) aan E-coli en Enterokokken zijn gebaseerd op de normen van de zwemwaterrichtlijn. De verwachting is dat dit voor de te ontwikkelen zuiveringsinstallaties een haalbare eis is. De apparaten die op de markt komen moeten tevens aan bepaalde certificatie-eisen voldoen.

Verzegeling

Ook is er een voornemen de afsluiters van de van de buitenwaterafvoer te verzegelen, naar aanleiding van een motie ingediend door Tjeerd de Groot (D66). Dit wordt in het BAL- Besluit Activiteiten Leefomgeving zo aangepast dat controle kan plaatsvinden aan boord. Over de uitvoering hiervan wordt nog overlegd. Bijvoorbeeld over borgen of verzegelen en/of een gefaseerde invoer. Het BAL wordt verwacht in 2021.

Uitpompstations

Volgens het ministerie van I&W wordt het verbod ‘op grote schaal’ overtreden maar hiervan zijn geen cijfers bekend. Waterrecreatie Nederland heeft schoon water hoog in het vaandel staan maar het liefst wel op een manier die binnen de mogelijkheden van alle waterrecreanten ligt. Naast de sector moet ook de overheid haar verantwoordelijkheid nemen. Waterrecreatie Nederland zet zich samen met partners in voor goed werkende uitpompstations in de havens en de uitbreiding van de infrastructuur van uitpompstations op plaatsen waar dit nodig is. Mede door aanvulling met openbare uitpompstations.

Naast de vuilwatertank en de zuiveringsinstallaties zijn er natuurlijk veel meer mogelijkheden om toiletwater op te vangen. Je kunt ook gebruik maken van een vacuüm-, chemisch of een droogtoilet. Waterrecreatie Nederland zet zich dan ook in voor een goede communicatiecampagne, zodat recreanten een oplossing kiezen die het beste bij hun situatie past.

Op de foto boven: Een drijvende ‘Húske’, het autonome afvalwater station van de Marrekrite in Friesland, waar naast een toilet een afzuigslang voor afvalwater gratis te gebruiken is. © Foto: Hans Langenberg

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter