BRTN-acties januari/februari 2021

http://brtn-basisvisie
23 februari 2021  Laatste update: 15 maart 2023

Om het basisrecreatietoernet (BRTN) van Nederlandse bevaarbare wateren te behouden en verder te ontwikkelen als één aantrekkelijk, gedifferentieerd en samenhangend recreatietoervaartnet worden doorlopend diverse acties en werkzaamheden uitgevoerd. In de BRTN-acties update lichten we maandelijks enkele lopende en/of afgeronde acties toe.

Sprong over het IJ

Om aan de toenemende mobiliteitsbehoefte tussen Amsterdam-Noord en de rest van de stad over het IJ te voldoen wil Amsterdam de oversteek van het IJ structureel verbeteren door het realiseren van nieuwe oeververbindingen.. Dit gebeurt middels het programma ‘Sprong over het IJ’. Waterrecreatie Nederland heeft diverse keren in dit traject geadviseerd vanwege het belang van het IJ voor het BRTN en veiligheid.  Hiervoor is afgestemd met onder andere Watersportverbond, HISWA-RECRON, de Toerzeilers en VNM.

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam heeft in februari aangegeven dat zij het advies van de onafhankelijke adviescommissie D’Hooghe over de ‘Oeververbindingen Rijkswateren Amsterdam’ ‘omarmen’ en dat zij dit advies als leidraad zien voor verdere planvorming. Ook het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en diverse regionale stakeholders hebben aangeven achter dit advies te staan. Het is nu aan Amsterdam om het initiatief te nemen voor de verdere uitwerking van het advies in concrete plannen. Ook bij het vervolg zal Waterrecreatie Nederland samen met netwerkpartijen aandachtspunten inbrengen als het gaat om een vlotte en veilige doorvaart voor recreatievaart en de andere gebruikers op het IJ.

Oeververbinding Rotterdam

Ook in Rotterdam speelt de wens om de oeververbindingen tussen stadsdelen uit te breiden. Door de groei van de Rotterdamse regio worden de verbindingen tussen de oevers van de Nieuwe Maas steeds vaker verkeersknelpunten. De gemeente Rotterdam, de provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoeken voorgenomen maatregelen om de volgende doelen te behalen: Het verbeteren van de bereikbaarheid via de weg en met het OV, het mogelijk maken van verstedelijking en het verbeteren van de stedelijke leefkwaliteit, en het vergroten van kansen voor mensen.

Onder andere een nieuwe multimodale oeververbinding tussen de stadsdelen Kralingen en Feijenoord moet de knelpunten helpen oplossen. De afgelopen periode is in overleg met de waterrecreatiesector de inbreng in het participatieproces en diverse werkgroepen uitgebreid. Naast inbreng van vertegenwoordigers van de Toerzeilers, zullen ook vertegenwoordigers van het Watersportverbond en VNM/KNMC participeren.

Advies aanpassingen bedienregimes bruggen Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland overweegt aanpassing van de bedieningsregimes van een aantal bruggen. Waterrecreatie Nederland heeft in overleg met regionale vertegenwoordigers van netwerkpartners de verwachte impact van deze wijziging geanalyseerd voor de recreatievaart en voor de waterrecreatie-ambities van de provincie, en hierover advies uitgebracht aan de provincie.

Meldingen doen

Waterrecreatie Nederland lanceerde eerder een applicatie voor het doen van meldingen in verband met het landelijke basisrecreatietoervaartnet (BRTN). De BRTN Melder is gemaakt om ontwikkelingen te melden die de classificatie, het beheer en onderhoud en/of de ontwikkeling van het BRTN raken. Speelt er een ontwikkeling in uw omgeving, dan graag meden via de BRTN-melder.

Vorig artikel Volgend artikel