BRTN-acties maart 2021

http://brtn-uitgelicht
25 maart 2021  Laatste update: 15 maart 2023

Om het basisrecreatietoernet (BRTN) van Nederlandse bevaarbare wateren te behouden en verder te ontwikkelen als één aantrekkelijk, gedifferentieerd en samenhangend recreatietoervaartnet worden doorlopend diverse acties en werkzaamheden uitgevoerd. In de BRTN-acties update lichten we maandelijks enkele lopende en/of afgeronde acties toe.

Wachtsteigers recreatievaart Gouwe en Beter Bereikbare Gouwe

De gekanaliseerde rivier de Gouwe in Zuid-Holland is een belangrijke schakel in de Staande Mastroute West. Om een veilige en vlotte doorvaart te borgen is er behoefte aan extra wachtplaatsen bij een aantal bruggen voor de recreatievaart. Hiermee kan de recreatievaart veilig de opening van bruggen over de Gouwe afwachten. Het gaat om aanlegplaatsen alleen bedoeld voor gebruik als wachtsteiger voor de brugopening.

De provincie Zuid-Holland is beheerder van de Gouwe en vraagt de waterrecreatiesector om mee te denken over het aantal en de locatie van de aan te leggen wachtplaatsen. Op basis van een voorzet van vertegenwoordigers van netwerkpartners het Watersportverbond en De Toerzeilers hebben het Verbond Nederlandse Motorbootsport en Waterrecreatie Nederland mede geadviseerd over het aantal wachtsteigers en hun locatie.

De genoemde sectorpartijen en Waterrecreatie Nederland werken ook samen als het gaat om inbreng in het programma Beter Bereikbare Gouwe. In dit programma werken betrokken overheden samen om met input van stakeholders de bereikbaarheid en leefbaarheid van het gebied rondom de Gouwe te verbeteren. Er wordt gezocht naar maatregelen die verkeers- en bereikbaarheidsknelpunten voor wegverkeer, scheepvaart, recreatievaart (bereikbaarheid en doorvaart BRTN), fietsers en openbaar vervoer oplossen.

Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027

In het Nationaal Water Programma 2022 – 2027 beschrijft de Rijksoverheid de hoofdlijnen van het nationale waterbeleid en de uitvoering ervan in de rijkswateren. De Rijksoverheid stelt iedere zes jaar een Nationaal Water Plan en een Beheer- en Ontwikkelplan voor de rijkswateren op. Voor de periode 2022 – 2027 worden deze twee plannen samengebracht in één programma. In het Ontwerp Nationaal Waterprogramma komen naast klimaatadaptatie, waterveiligheid en waterkwaliteit ook maatschappelijke functies als scheepvaart, waaronder het BRTN, en waterrecreatie aan de orde. Waterrecreatie Nederland heeft met netwerkpartners HISWA-RECRON, De Toerzeilers, Sportvisserij Nederland, KNRB, NKV en WSV in een eerder stadium input geleverd op het concept Ontwerp Nationaal Water Programma via het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL).

Van maandag 22 maart 2021 tot en met dinsdag 21 september 2021 ligt het Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027 ter inzage met bijbehorende bijlagen: de ontwerpteksten voor de stroomgebiedbeheerplannen, overstromingsrisicobeheerplan en Programma Noordzee voor de periode 2022-2027. Ook is het mogelijk om een zienswijze in te dienen over het milieueffectrapport en de Passende beoordeling van deze plannen. Waterrecreatie Nederland zal de komende maanden kijken of voor het BRTN nodig is om zienswijze in te dienen. Daarnaast zal Waterrecreatie Nederland ook met netwerkpartners afstemmen over het indienen van een zienswijze en de mogelijke inhoud daarvan.

Routeoverleggen Staande Mastroute Oost en West

Op 11 maart heeft het eerste Oostelijke Routeoverleg (Amsterdam – Oostelijke Ringvaart – Oude Wetering – Volkeraksluizen) van 2021 plaatsgevonden. Waterrecreatie Nederland heeft deelgenomen en in nauw overleg met vertegenwoordigers van het Watersportverbond en De Toerzeilers input geleverd voor dit deel van de Staande Mastroute in het BRTN. Onderwerpen die onder andere zijn besproken in dit overleg zijn de ondertekening van het Routeakkoord, de start van het nieuwe vaarseizoen, aanpassing van bedientijden en vaarwegbeperkingen en stremmingen als gevolg van gepland onderhoud aan de vaarweginfrastructuur.

Op 18 maart is het eerste Westelijke Routeoverleg (van de Volkeraksluizen bij Willemstad tot en met de Oranjesluizen in Amsterdam) van 2021 gevoerd. Waterrecreatie Nederland heeft deelgenomen en input geleverd voor dit deel van de Staande Mastroute in het BRTN. In het overleg werd naast de ondertekening van het Routeakkoord, met name afgestemd over aanstaande werkzaamheden en evenementen. Waterrecreatie Nederland leverde in nauw overleg met de netwerkpartners input aangaande de verwachte impact voor de recreatievaart.

Meldingen doen

Waterrecreatie Nederland lanceerde eerder een applicatie voor het doen van meldingen in verband met het landelijke basisrecreatietoervaartnet (BRTN). De BRTN Melder is gemaakt om ontwikkelingen te melden die de classificatie, het beheer en onderhoud en/of de ontwikkeling van het BRTN raken. Speelt er een ontwikkeling in uw omgeving, dan graag meden via de BRTN-melder.

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter