BRTN-acties april 2021

http://brtn-uitgelicht
29 april 2021  Laatste update: 15 maart 2023

Om het basisrecreatietoernet (BRTN) van Nederlandse bevaarbare wateren te behouden en verder te ontwikkelen als één aantrekkelijk, gedifferentieerd en samenhangend recreatietoervaartnet worden doorlopend diverse acties en werkzaamheden uitgevoerd. In de BRTN-acties update lichten we maandelijks enkele lopende en/of afgeronde acties toe.

Zoetwaterregio West-Nederland – uitwerking van de verdringingsreeks

De zoetwaterregio West-Nederland richt zich op maatregelen en onderzoeken met betrekking tot de beschikbaarheid van zoetwater in Nederland die onderdeel zijn van het Deltaprogramma. De regio wordt aangestuurd door een bestuurlijk overleg waarin drie provincies en zes waterschappen zitting hebben, naast vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat en van de gebruikers.

Momenteel werkt de zoetwaterregio aan regionale uitwerking van de verdringingsreeks. De verdringingsreeks geeft de rangorde van maatschappelijke behoeften aan, die bij de verdeling van het beschikbare water in acht wordt genomen. Anders gezegd geeft de verdringingsreeks aan hoe het beschikbare zoet water wordt verdeeld als er tekorten zijn. Dat kan leiden tot beperkingen voor functies, ook voor recreatievaart op het basisrecreatietoervaartnet ofwel BRTN.

Zo is in de zomer van 2018 de Grote sluis in het Spaarne bij Spaarndam wekenlang gestremd geweest om zoutindringing te beperken, met consequenties voor de recreatievaart en de nabijgelegen jachthaven. Andere voorbeelden van hinder zijn schutbeperkingen in de Parksluizen (Rotterdam) en stremmingen / vaarverboden bij wateraanvoer via de Klimaatbestendige Wateraanvoer (KWA) in het beheergebied van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (Leidsche Rijn en verbinding met Amsterdam-Rijnkanaal, Oude Rijn en Sluis Bodegraven).

Waterrecreatie Nederland denkt mee over wie op lokaal, regionaal en landelijk niveau gesprekspartners zijn als vertegenwoordiging van de betrokken gebruikers, ondernemers en andere organisaties. Deze partijen worden gevraagd mee te denken over onder andere hoe het beste vroegtijdig gesprekken te voeren over de maatregelen en het verbeteren van vroegtijdige communicatie wanneer deze maatregelen moeten worden uitgevoerd vanwege aanhoudende droogte.

Meer informatie: https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/handboek-water/thema-s/watertekort/verdringingsreeks/

Vervanging Stolperbasculebrug

De provincie Noord-Holland vernieuwt de Stolperbasculebrug (N248) in Schagen. De brug over het Noordhollandsch kanaal maakt deel uit van de Staande Mastroute. In 2023-2024 wordt de nieuwe brug direct ten noorden van de bestaande brug gebouwd. De huidige brug blijft in gebruik tot de nieuwe klaar is, zodat de regio bereikbaar blijft. De nieuwe brug is een bijzonder en ambitieus innovatieproject. De brug wordt circulair, energieneutraal en zo onderhoudsarm mogelijk gebouwd.

Waterrecreatie Nederland leverde advies voor onder andere de wachtplaatsen en de planning zodat de belemmeringen voor de recreatievaart minimaal zijn.

Meer informatie: https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Vervanging_Stolperbasculebrug

Formeel overleg Deltaprogramma OFL

Op 15 april vond het formeel overleg Deltaprogramma plaats in de vorm van een consultatie via het Overlegplatform Fysieke Leefomgeving (OFL). Het Deltaprogramma raakt op meerdere manieren het BRTN. Naast zoetwatermaatregelen bij droogte (zie het BRTN-actie bericht hierover), hebben de deelprogramma’s op het vlak van waterveiligheid en klimaatadaptatie ook gevolgen op het vaarwegennetwerk en mogelijkheden voor watersport en waterrecreatie.

Deelnemers waaronder Waterrecreatie Nederland en Sportvisserij Nederland werden gevraagd te reageren op het Deltaprogramma 2022 (DP2022). Dit is het tweede programma van een reeks van zes (periode 2021-2027). Op de bijeenkomst 15 april 2021 is de 70% versie van DP2022 besproken. Vanuit het Deltaprogramma wordt onder andere gezocht naar meer samenhang en samenwerking met andere domeinen om de doelen van het programma te realiseren.

Alle maatschappelijke deelnemers onderstreepten het belang om water vroegtijdig mee te nemen in beleid, ruimtelijke planvorming en gebiedsontwikkeling. Daarnaast deelden de deelnemers het belang om ruimtelijke kwaliteit nadrukkelijk mee te nemen in de doelen van het programma en de deelprogramma’s. Vergelijkbaar met het eerdere Programma Ruimte voor de Rivieren zou dit borgen dat kwaliteit en andere functies meer concreet worden meegenomen in de realisatie en financiering van projecten. Vanuit Waterrecreatie Nederland en Sportvisserij Nederland is daarbij benadrukt dat de recreatieve functie van het water nog explicieter zou moeten worden meegenomen. Dit gebeurt nu veelal op regionaal en lokaal niveau, maar kan worden versterkt door benoeming van deze functie vanuit de landelijke doelstelling. De inbreng wordt verwerkt in het advies van het OFL aan de minister van I&W en het Deltaprogramma.

Meer informatie: https://www.overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl

Meldingen doen

Waterrecreatie Nederland lanceerde eerder een applicatie voor het doen van meldingen in verband met het landelijke basisrecreatietoervaartnet (BRTN). De BRTN Melder is gemaakt om ontwikkelingen te melden die de classificatie, het beheer en onderhoud en/of de ontwikkeling van het BRTN raken. Speelt er een ontwikkeling in uw omgeving, dan graag meden via de BRTN-melder.

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter