BRTN-acties mei 2021

http://brtn-uitgelicht
26 mei 2021  Laatste update: 15 maart 2023

Om het basisrecreatietoernet (BRTN) van Nederlandse bevaarbare wateren te behouden en verder te ontwikkelen als één aantrekkelijk, gedifferentieerd en samenhangend recreatietoervaartnet worden doorlopend diverse acties en werkzaamheden uitgevoerd. In de BRTN-acties update lichten we maandelijks enkele lopende en/of afgeronde acties toe.

Pleidooi voor vervanging spoorbrug Leeuwarden door aquaduct

Het Van Harinxmakanaal is onderdeel van de Staande mastroute. De Staande mastroute is een veilige doorgaande vaarroute door Nederland voor zeilboten met een masthoogte van meer dan 6 meter. De vaarroute loopt van Breskens via Amsterdam en het IJsselmeer tot Delfzijl. Deze doorgaande route door heel Nederland is een veilig alternatief voor de tocht buitenom over zee.
Door het toegenomen scheepvaartverkeer op het Van Harinxmakanaal en de intensivering van het spoorverkeer is de spoorbrug over het Van Harinxmakanaal in Leeuwarden een knelpunt voor de scheepvaart. De zogenoemde spoorbrug HRMK kent circa twintig storingen per jaar en moet over uiterlijk vijftien jaar worden vervangen. De HMRK-spoorbrug ligt niet alleen in de Staande Mastroute Noord-Nederland, maar is ook een belangrijke brug die op weg naar de Waddenzee (Harlingen) moet worden gepasseerd.

Provincie en gemeente hebben een voorkeur voor een spooraquaduct geuit. Het Centraal Overleg Vaarwegen (COV), een samenwerkingsverband op het gebied van vaarweginfrastructuur met onder andere de Koninklijke BLN-Schuttevaer, pleiten middels een brief aan demissionair Minister van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, voor een spooraquaduct.

De keuze voor een aquaduct is duurder, namelijk 85 in plaats van 74 miljoen euro, maar zorgt voor oplossing van het knelpunt en vermindering van de onderhoudskosten.
Op verzoek van het COV heeft Waterrecreatie Nederland partnerorganisaties in de waterrecreatie benaderd met de vraag de brief van het COV mede te willen ondersteunen. Doel van de brief is het ministerie te bewegen om mee te financieren, zodat een aquaduct realiseerbaar is. De brief is medeondertekend door HISWA-RECRON, het Watersportverbond, De Toerzeilers, het VNM en de Wadvaarders.

Deelname bestuurlijke consultatie waterplan Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier werkt aan een nieuw waterplan. Hierin wordt de koers voor de periode 2022-2027 gepresenteerd, en de taken waaraan het hoogheemraadschap en samenwerkingspartners werken. Waterrecreatie Nederland heeft op uitnodiging van het hoogheemraadschap deelgenomen aan een bestuurlijke consultatie voor het nieuwe waterplan HHNK in wording.

Voor de waterrecreatie en watersport is een gezond watersysteem, toegankelijkheid van het water en een goede verbinding tussen het BRTN en het fijnmazig vaarnetwerk van belang. De bijdrage was onder andere gericht op recreatief medegebruik van water en oevers, vaarwegbeheer en waterkwaliteit. In mei hebben daarnaast diverse regionale bijeenkomsten plaatsgevonden met stakeholders in het gebied. Het ontwerp waterplan wordt in de zomer van 2021 vastgesteld, eind van het jaar wordt het waterplan definitief.
Zie voor meer informatie: https://www.waterplanhhnk.nl/

Verkenning IJsselmeer 2050: toekomst (water)recreatie en toerisme

In het IJsselmeergebied is ruimte voor natuur, duurzame energieopwekking, cultuurhistorie, waterrecreatie, watersport en andere soorten gebruik. Het combineren van al deze soorten gebruik van het gebied vraagt steeds intensiever planning en samenwerking. Het IJsselmeergebied is een belangrijk vaargebied in het BRTN. In 2018 hebben ruim zestig partijen op bestuurlijk niveau de Agenda IJsselmeergebied 2050 ondertekend. Aan de hand van drie ambities benoemd in de Agenda werken partijen samen aan acties om het IJsselmeergebied toekomstbestendig te ontwikkelen. Een van de acties is het uitvoering van de Verkenning Recreatie & Toerisme IJsselmeergebied .

In deze Verkenning wordt het toekomstbeeld opgesteld voor (water)recreatie en toerisme in het IJsselmeergebied in 2050 en de ontwikkelpaden om dit toekomstbeeld te realiseren. Op basis van een viertal mogelijke toekomstscenario’s, bedoeld als inspiratie en denkkader over hoe de toekomst er mogelijk uit kan zien, wordt het toekomstbeeld opgesteld. Vervolgens worden in een aantal (regionale) sessies de ontwikkelpaden nader uitgewerkt. Er wordt onderzocht wat de belangrijkste kansen en zijn, zoals bijvoorbeeld de toeristisch-recreatieve vraag, doelgroepen, toeristisch-recreatief aanbod, waterrecreatie, cultuurhistorie en natuur. Vertegenwoordigers van de provincies Flevoland, Noord-Holland, Overijssel en Fryslân en de ANWB vormen het projectteam voor de verkenning.

Waterrecreatie Nederland neemt samen met diverse waterrecreatiesector partijen en overheden deel aan de Verkenning. Inbreng is gericht op het borgen van het IJsselmeer als weids vaargebied, de verbinding met het BRTN en brede, duurzame ontwikkeling van watersport en waterrecreatie.
Meer informatie: https://www.agendaijsselmeergebied2050.nl/

Meldingen doen

Waterrecreatie Nederland lanceerde eerder een applicatie voor het doen van meldingen in verband met het landelijke basisrecreatietoervaartnet (BRTN). De BRTN Melder is gemaakt om ontwikkelingen te melden die de classificatie, het beheer en onderhoud en/of de ontwikkeling van het BRTN raken. Speelt er een ontwikkeling in uw omgeving, dan graag meden via de BRTN-melder.

Vorig artikel Volgend artikel