Leestip: boek 'Over waterkwaliteit gesproken.....'

http://boek-over-waterkwaliteit-gesproken
20 mei 2021  Laatste update: 15 maart 2023

Vijftig jaar geleden trad de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) in werking en 20 jaar geleden werd de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht. Naar aanleiding daarvan is het Boek ‘Over waterkwaliteit gesproken …’ samengesteld, over verleden, heden én toekomst.

In het boek wordt terug gekeken – van het verleden valt immers te leren – , maar kijken men vooral ook vooruit. Daarbij zien de samenstellers de Wvo en de KRW als de belangrijkste regelingen voor het waterkwaliteitsbeheer.

Nederlandse waterkwaliteit

De Nederlandse waterkwaliteit is de laatste 50 jaar sterk verbeterd, maar nog niet overal wat die zou moeten zijn. Er zijn nog forse inspanningen nodig. Het boek biedt ruimte voor theoretische beschouwingen, maar zoekt met een verschillende casussen ook aansluiting bij de dagelijkse uitvoeringspraktijk van het waterkwaliteitsbeheer.

Vragen die aan de orde komen zijn onder meer: Hoe is het beheer georganiseerd? Hoe steekt het vergunningenstelsel, de algemene regels en de heffing in elkaar? Welke ontwikkelingen zijn er in de zuiveringstechniek? Welke impuls gaf de Kaderrichtlijn Water? Wat zijn de gevolgen van de komende omgevingswet?

Download als pdf

Een ieder uit het werkveld zou zich in het boek moeten kunnen herkennen en daardoor uitgedaagd en geprikkeld worden. Vandaar de keuze voor een gemengd samengestelde auteursgroep, waarin zowel de wetenschap als de uitvoeringspraktijk van die bijzondere waterwereld goed vertegenwoordigd zijn. Het boek is in print en als pdf beschikbaar. Download de pdf: Over waterkwaliteit gesproken – verleden, heden en toekomst van de website Waternetwerk.

Vorig artikel Volgend artikel