BRTN-acties juni 2021

http://brtn-uitgelicht
22 juni 2021  Laatste update: 15 maart 2023

Om het basisrecreatietoernet (BRTN) van Nederlandse bevaarbare wateren te behouden en verder te ontwikkelen als één aantrekkelijk, gedifferentieerd en samenhangend recreatietoervaartnet worden doorlopend diverse acties en werkzaamheden uitgevoerd. In de BRTN-acties update lichten we maandelijks enkele lopende en/of afgeronde acties toe.

Gesprekstafel maatregelen Beter Bereikbaar Gouwe

De Gouwe is een belangrijke vaarweg in het BRTN en maakt onderdeel uit van de Staande Mastroute. Beter Bereikbaar Gouwe is een programma van de provincie Zuid-Holland, de regio Midden-Holland en de gemeenten Waddinxveen, Alphen aan den Rijn en Bodegraven-Reeuwijk om samen de bereikbaarheid, leefbaarheid én economie op en rond de Gouwe te verbeteren. Het programma richt zich vooral op het gebied rondom de Gouwe, globaal tussen de N11, A12 en de N209, Bodegraven. Over het programma Beter Bereikbaar Gouwe en de bijdrage van Waterrecreatie Nederland en bestuurlijke partners is ook eerder bericht.

Sinds 2018 zijn er veel oplossingen bedacht voor de verkeers- en bereikbaarheidsknelpunten in het gebied. Uit deze maatregelen zijn vijf pakketten samengesteld. De opdracht van de samenwerkende partijen is te komen tot één samenhangend maatregelenpakket.

Om de verschillende belangen, en de argumenten voor en tegen maatregelen goed in beeld te krijgen, worden belanghebbenden betrokken. Op instigatie van BLN-Schuttevaer hebben Waterrecreatie Nederland en bestuurlijke partners Watersportverbond en Toerzeilers op 9 juni 2021 deelgenomen aan de gesprekstafel die maatregelen met betrekking tot de Gouwe behandelde. Besproken werden onder andere de plaatsing van specifieke wachtsteigers voor de recreatievaart bij bruggen en sluizen in de Gouwe, en konvooivaren voor recreatievaart om de openingstijden van bruggen te minimaliseren.

Meer informatie: https://www.beterbereikbaargouwe.nl/pakketvoorstel/

Routeoverleg Noord-Holland Noord

Op 10 juni 2021 heeft Waterrecreatie Nederland met onder andere haar netwerkpartners Watersportverbond, BBZ en BLN Schuttevaer deelgenomen aan het tweede Routeoverleg Noord-Holland Noord in 2021. Het bereik van dit overleg, onder voorzitterschap van Bart Bosman, Verkeersmanager Smart Mobility  namens de provincie Noord-Holland, is de hoofdvaarwateren in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. Deze zijn onderdeel van het BRTN. Doel van het overleg is het uitwisselen van informatie tussen vaarwegbeheerders en zakelijke en recreatieve gebruikers, over geplande en ongeplande onderhoudswerkzaamheden. Bij het bespreken van de onderhoudsplanning wordt beoogd de hinder voor vaarweggebruikers te minimaliseren.

In het overleg beogen vaarwegbeheerders, overheden, vaarweggebruikers en andere betrokkenen de onderhoudsplanning zó op elkaar af te stemmen dat de hinder voor vaarweggebruikers en andere betrokkenen zo beperkt mogelijk is. Hoofdzakelijk houdt dit in, het in gezamenlijk overleg plannen van werkzaamheden die doorvaartbeperkingen of zelfs stremmingen betekenen. Als er een alternatieve vaarweg is voor de gestremde, wordt afgesproken de omvaarroute open te houden tijdens de stremming.

Presentatie waterrecreatie bijeenkomst Vereniging van Groninger Gemeenten

De Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG) is een samenwerkingsverband van de tien Groninger gemeenten voor kennisdeling, belangenbehartiging en projectorganisatie. Op 1 juni heeft Waterrecreatie Nederland op het gecombineerde ambtelijke overleg Cultuur en Vrijetijdseconomie van de VGG, mede op verzoek van de provincie Groningen, een presentatie over het BRTN en de borging, beheer en ontwikkeling van dit netwerk. Daarnaast kwamen ook onderwerpen zoals de waarde en potentie van waterrecreatie voor de gemeenten, duurzaamheid en veiligheid. Groningen heeft veel te bieden op het gebied van watersport en waterrecreatie.

Ook kwam het belang van het afstemmen van waterrecreatiebeleid met de (ruime) omgeving aan bod. Hierbij werd nadruk gelegd op het belang van harmonisatie van de brug- en sluisbediening tussen vaarwegbeheerders. Inventarisatie en zo mogelijk verbetering van de afstemming van de routegebonden vaarrecreatie in Groningen, Fryslân,Drenthe en Duitsland verhoogt de aantrekkelijkheid van de vaarwegen en daarmee de waterrecreatie. Dat betere afstemming nodig is, wordt onderschreven. Vervolgstappen hiervoor moeten nader vorm krijgen.

Meer informatie: https://www.groningergemeenten.nl/

Meldingen doen

Waterrecreatie Nederland lanceerde eerder een applicatie voor het doen van meldingen in verband met het landelijke basisrecreatietoervaartnet (BRTN). De BRTN Melder is gemaakt om ontwikkelingen te melden die de classificatie, het beheer en onderhoud en/of de ontwikkeling van het BRTN raken. Speelt er een ontwikkeling in uw omgeving, dan graag meden via de BRTN-melder.

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter