BRTN-acties september 2021

http://brtn-uitgelicht
27 september 2021  Laatste update: 15 maart 2023

Om het basisrecreatietoernet (BRTN) van Nederlandse bevaarbare wateren te behouden en verder te ontwikkelen als één aantrekkelijk, gedifferentieerd en samenhangend recreatietoervaartnet worden doorlopend diverse acties en werkzaamheden uitgevoerd. In de BRTN-acties update lichten we maandelijks enkele lopende en/of afgeronde acties toe.

Brandbrief calamiteit Spoorburg Leeuwarden

Het Centraal Overleg Vaarwegen (COV) is een samenwerkingsverband tussen het CBRB, Koninklijke BLN-Schuttevaer, evofenedex, de Vereniging van Waterbouwers en de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens. Het COV heeft begin september een brandbrief geschreven aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Prorail over de stremming van de spoorbrug over het van Harinxmakanaal in Leeuwarden. Sinds acht september jl. is deze spoorbrug ‘HRMK’ gestremd en reparatie is niet op korte termijn voorzien; de verwachting is dat de brug tot eind oktober niet voor de scheepvaart kan worden bediend. Vanuit Waterrecreatie NL zijn op verzoek van het COV partijen in het waterrecreatienetwerk benaderd om deze brandbrief mede te onderschrijven.

De impact van de stremming is flink. De containervaart moet drie uur omvaren als gevolg van de stremming, en kan daarbij maar zestig procent van de ladingcapaciteit benutten. Deze brug is een belangrijke schakel in het BRTN in Noord-Nederland en onderdeel van de Staande Mastroute. Naast gedupeerden in de recreatievaart hebben ook charterschepen en rondvaartondernemers daarom veel hinder van de stremming.

Partijen uit de scheepvaart-, maritieme en logistieke sector zagen zich daarom genoodzaakt een brandbrief te schrijven. HISWA-RECRON, het Koninklijk Nederlands Watersportverbond, de Nederlandse Vereniging van Toerzeilers, het Verbond Nederlandse Motorbootsport en De Wadvaarders hebben akkoord gegeven om de brief mede namens hen te versturen.

In de brandbrief wordt zorg over de gevolgen van de calamiteit en benadrukken daarnaast het eerdere pleidooi om de spoorbrug te vervangen door een aquaduct. Deze structurele oplossing zorgt voor congestievrij scheepvaart-en treinverkeer zodat de route ook op lange termijn volwaardig benut kan worden voor recreatievaart, passagiersvaart en ‘groen’ vervoer over water.

Routeoverleg Noord-Holland Noord

Op donderdag 16 september jl. heeft Waterrecreatie Nederland deelgenomen aan het Routeoverleg Noord-Holland Noord samen met vaarwegbeheerders, betrokken overheden en vertegenwoordigers van organisaties in de waterrecreatie en beroepsvaart. In dit overleg worden werkzaamheden en evenementen die leiden tot gevolgen voor het vaarverkeer op onder andere een deel van het BRTN afgestemd.

Het Noordhollandsch Kanaal tussen Purmerend en Amsterdam is een verbindingswater in de BRTN klasse AM. Om de bevaarbaarheid van dit water te laten voldoen aan de BRTN-richtlijn voor bediening, is een aanpassing van het bedientijdenregime besproken. In het zomerseizoen is de bediening verlengd van 19 naar 21 uur op zaterdag, in het voor- en naseizoen naar 20 uur. In het laagseizoen gaat er gewerkt worden met bediening op aanvraag. Dit geldt voor het traject tussen Kogerpolderbrug en de Willem 1-sluis. Daarnaast zijn werkzaamheden voor de Coenbrug en de Kooybrug toegelicht. Voor het plannen en afstemmen van werkzaamheden hebben vaarweg- en objectbeheerders met MELVIN gewerkt. MELVIN vergemakkelijkt afstemming en detecteert conflicten met andere werkzaamheden. Tijdens het Routeoverleg zijn werkzaamheden die in totaal 8 uur of meer hinder veroorzaken besproken.

Meer informatie: info@waterrecreatienederland.nl

Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027

In het Nationaal Water Programma 2022 – 2027 beschrijft de Rijksoverheid de hoofdlijnen van het nationale waterbeleid en de uitvoering ervan in de rijkswateren. De Rijksoverheid stelt iedere zes jaar een Nationaal Water Plan en een Beheer- en Ontwikkelplan voor de rijkswateren op. Voor de periode 2022 – 2027 worden deze twee plannen samengebracht in één programma. In het Ontwerp Nationaal Waterprogramma komen naast klimaatadaptatie, waterveiligheid en waterkwaliteit ook maatschappelijke functies als scheepvaart, waaronder het BRTN, en waterrecreatie aan de orde. Waterrecreatie Nederland heeft met netwerkpartners HISWA-RECRON, De Toerzeilers, Sportvisserij Nederland, KNRB, NKV en WSV in een eerder stadium input geleverd op het concept Ontwerp Nationaal Water Programma via het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL).

Ook in de huidige fase heeft Waterrecreatie Nederland een zienswijze ingediend, mede op basis van input van HISWA-RECRON, de Nederlandse Vereniging van Toerzeilers, het Verbond Nederlandse Motorbootsport (VNM) en de Koninklijke Nederlandsche Motorboot Club (KNMC), NKVen de Nederlandse Onderwaterbond (NOB). Als het gaat om het waterplantendossier, is in de zienswijze verwezen naar de reactie van de Provincie Noord-Holland. Met betrekking tot het Ontwerp programma Noordzee 2022-2027 is verwezen naar de reactie die door het Watersportverbond, de Vereniging voor Beroepschartervaart en de Nederlandse Vereniging van Toerzeilers is ingezonden.

In de zienswijze komen onder andere de volgende aandachtspunten aan bod: het nadrukkelijker meenemen van waterrecreatie in de hoofdambities van het NWP en daarmee in beleid van het ministerie en de uitvoering daarvan door  RWS en aanscherpingen met betrekking tot waterrecreatie en recreatievaart in het nationaal waterbeleid (klimaatadaptatie, waterkwaliteit, scheepvaart, verstedelijking en energietransitie), het beheer en uitvoering door RWS en in de verschillende gebiedsplannen.

De definitieve vaststelling van het NWP 2022-2027 is gepland in maart 2022.

Meer informatie: infor@waterrecreatienederland.nl

Sprong over het IJ

Om de stadsdelen ten noorden en ten zuiden van het IJ beter te verbinden wil de gemeente Amsterdam drie nieuwe oeververbindingen realiseren: twee bruggen en een tunnel. De geactualiseerde Nota van Uitgangspunten ‘Sprong over het IJ’ is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. De bruggen zijn voorzien aan de westkant van de stad tussen de Haparandadam en de NDSM-werf, en aan de oostkant tussen het Azartplein en de Johan van Hasseltweg. De intentie is dat beide bruggen niet alleen geschikt zijn voor fietsers en voetgangers, maar ook voor openbaar vervoer. Ook moet er een voetgangerstunnel komen tussen het Centraal Station en de Tolhuistuin.

Betrokkenen kunnen tot en met 31 oktober een inspraakreactie geven, alvorens de gemeenteraad na de inspraakperiode besluit over de plannen. Het definitieve voorkeursbesluit staat gepland voor het eerste kwartaal van 2022.

Het IJ is een belangrijke schakel in het BRTN. Daarnaast is ook veiligheid een belangrijk aandachtspunt. Waterrecreatie Nederland zal zoals eerder samen met  onder andere Watersportverbond, HISWA-RECRON, de Toerzeilers en VNM afstemmen over de reactie.

Meer informatie: info@waterrecreatienederland.nl

Meldingen doen

Waterrecreatie Nederland lanceerde eerder een applicatie voor het doen van meldingen in verband met het landelijke basisrecreatietoervaartnet (BRTN). De BRTN Melder is gemaakt om ontwikkelingen te melden die de classificatie, het beheer en onderhoud en/of de ontwikkeling van het BRTN raken. Speelt er een ontwikkeling in uw omgeving, dan graag meden via de BRTN-melder.

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter