BRTN-acties november 2021

http://brtn-uitgelicht
26 november 2021  Laatste update: 15 maart 2023

Om het basisrecreatietoernet (BRTN) van Nederlandse bevaarbare wateren te behouden en verder te ontwikkelen als één aantrekkelijk, gedifferentieerd en samenhangend recreatietoervaartnet worden doorlopend diverse acties en werkzaamheden uitgevoerd. In de BRTN-acties update lichten we maandelijks enkele lopende en/of afgeronde acties toe.

Consultatie nieuwe fietsbrug Nieuwe Tolbrug

Voor de zogenoemde Metropolitane Fietsroutes, hoogwaardige fietsverbindingen tussen woongebieden en economische kernen, wordt een fietsverbinding tussen Den Haag en Pijnacker verbeterd. Voor de goede en vooral ook veilige verbinding met Den Haag centrum staat de realisatie van een fietsverbinding over de Vliet hoog op de prioriteitenlijst. De Vliet is onderdeel van  het BRTN.

In een eerder stadium is onderzocht of het rijksmonument de Nieuwe Tolbrug aan te passen is, zodat het groeiend aantal fietsers via de bestaande verbinding naar de overkant kunnen. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft aangegeven dat de Tolbrug hiervoor niet mag worden aangepast. Daarbij heeft gemeente Leidschendam-Voorburg als bevoegd gezag aangegeven dat het monument een belangrijk onderdeel is van het gebied, samen met het aangrenzende park als Unesco Werelderfgoed.

Er wordt nu gekeken naar een nieuwe beweegbare fietsbrug naast de Tolbrug. Hiervoor zijn vanuit het fietsen twee functionele ontwerpen gemaakt om aan te geven wat functioneel nodig is om een fietsbrug met aansluiting te realiseren. Hierbij spelen meerdere aandachtspunten voor de vaarweggebruiker waaronder de impact voor de veiligheid van de vaarweg. In deze fase is Waterrecreatie Nederland benaderd om input te leveren. Hierbij hebben wij vertegenwoordigers van het Watersportverbond, VNM en de KNRB betrokken. Daarnaast wordt ook overlegd met de regiovertegenwoordiger van BLN-Schuttevaer.

Naar aanleiding van de eerste bijeenkomt en aanvullende documentatie zullen wij samen met deze vertegenwoordigers een reactie opstellen. De verschillende vertegenwoordigers zullen hiervoor ook hun achterban in de regio raadplegen.

Meer informatie: info@waterrecreatienederland.nl

Herbeoordeling doorvaartijden SMR oost

De Staande Mastroute is een essentiële vaarverbinding in het BRTN. Vertegenwoordigers van de waterrecreatie/watersportsector hebben van Rijkswaterstaat de vraag gekregen om naar de doorvaarttijden te kijken van de SMR Oost, van Asterdam tot en met Dordrecht en vice versa. Betrokken vertegenwoordigers van de Toerzeilers en het Watersportverbond zijn actief aan de slag met de analyse van de situatie en mogelijkheden voor deze herbeoordeling. Waterrecreatie Nederland ondersteunt met GIS-werkzaamheden en denkt inhoudelijk mee. VNM kijkt mee. Vertegenwoordigers van HISWA-RECRON en BLN-Schuttevaer worden geïnformeerd over de ontwikkelingen.

Het doel is om de vaartijd (feitelijk wachttijden) van de oostelijke route opnieuw te beoordelen om vast te stellen of er efficiency-voordelen zijn te behalen in doorvaarttijden en bedieningstijden van de bruggen. Randvoorwaarden zijn de huidige spertijden van Dordrecht, Krimpen (Algerabrug) en de vaste bedieningstijden van de spoorbrug te Gouda en de A9 snelweg. En één konvooi per dag. De westelijke route kent al een blauwe golf konvooi. Er moet duidelijk aansluiting zijn bij beide routes.

Planning is om begin december een eerste opzet te hebben. Dit wordt als concept besproken met Rijkswaterstaat en een in de praktijk getoetste reactie gereed te hebben voor het routeoverleg SMR van maart 2022.

Meer informatie: info@waterrecreatienederland.nl

GONZ-overleg en overleg Noord-Holland Noord

De afgelopen periode is het GONZ (Gemeenschappelijk Overleg Nautische Zaken) bijeengeweest. Ook heeft het routeoverleg Noord-Holland Noord plaatsgevonden. Beide overleggen zijn relevant voor het BRTN.

Aan het GONZ nemen provinciale vertegenwoordigers op het gebied van vaarwegenbeheer deel en dit overleg is ingesteld om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan het IPO Vakberaad beheer en bouw deel. Ook vertegenwoordigers vanuit Rijkswaterstaat nemen deel. Waterrecreatie Nederland neemt deel op uitnodiging, met inbreng over BRTN en/of Varen doe je Samen!. Aan de orde kwamen onder andere hoe om te gaan met nieuwe vormen van watersporters op vaarwegen, gevolgen van Corona en verkeersmaatregelen op vaarwegen.

Tijdens het routeoverleg Noord-Holland Noord zijn diverse werkzaamheden en evenementen besproken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van MELVIN. Dit blijkt een nuttig systeem waarbij diverse partijen hun werkzaamheden en evenementen kunnen delen zodat deze beter kunnen worden afgestemd. De projectorganisatie voor de Kooybrug heeft de planning van de werkzaamheden in 2022 en verder gepresenteerd.

Meer informatie: info@waterrecreatienederland.nl

Meldingen doen

Waterrecreatie Nederland lanceerde eerder een applicatie voor het doen van meldingen in verband met het landelijke basisrecreatietoervaartnet (BRTN). De BRTN Melder is gemaakt om ontwikkelingen te melden die de classificatie, het beheer en onderhoud en/of de ontwikkeling van het BRTN raken. Speelt er een ontwikkeling in uw omgeving, dan graag meden via de BRTN-melder.

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter