BRTN-acties december 2021

http://brtn-uitgelicht
23 december 2021  Laatste update: 15 maart 2023

Om het basisrecreatietoernet (BRTN) van Nederlandse bevaarbare wateren te behouden en verder te ontwikkelen als één aantrekkelijk, gedifferentieerd en samenhangend recreatietoervaartnet worden doorlopend diverse acties en werkzaamheden uitgevoerd. In de BRTN-acties update lichten we maandelijks enkele lopende en/of afgeronde acties toe.

Langdurige stremming Coenbrug Staande Mast Route

De Coenbrug in de A8 bij Zaandam is minimaal twee jaar gestremd voor hoge schepen. De Coenbrug ligt over de Zaan en is onderdeel van de Staande Mast Route in het BRTN. Begin mei 2021 is er een storing opgetreden waarbij er ernstige schade is ontstaan aan de bewegende delen van de brug. Daardoor kan de brug sindsdien niet meer geopend worden. Dit levert hinder op voor de scheepvaart: er geldt een langdurige vaarwegbeperking in de doorvaarhoogte van 6.20 m voor minimaal twee jaar. Op welke wijze de brug hersteld gaat worden, wordt momenteel onderzocht. Of dit een tijdelijk herstel van de brug wordt of een vervanging/renovatie is op dit moment nog niet besloten. Het is daarom nog niet bekend wanneer de brug weer bediend kan worden, zo laat Rijkswaterstaat weten. Voor scheepvaartverkeer dat niet onder de brug door past (6.20 m), zijn er op dit moment een aantal omleidingsroutes (in beide richtingen). Zie meer informatie over de alternatieve routes op de website Varen doe je Samen!.

Diverse stakeholders waaronder Waterrecreatie Nederland hebben de behoefte aan overleg en afstemming aangegeven bij Rijkswaterstaat. Het eerste bredere bestuurlijke en ambtelijke overleg heeft recent plaatsgevonden. Waterrecreatie Nederland werkt hiervoor samen met regionale vertegenwoordigers van het Watersportverbond, de Toerzeilers en HISWA-RECRON alsook BLN-Schuttevaer en BBZ. Ook Provincie Noord-Holland en de gemeente Zaanstad zijn actief betrokken vanuit hun verschillende belangen en rollen. De provincie Noord-Holland kijkt hierbij ook nadrukkelijk naar de planning van andere werkzaamheden in het vaarwegennetwerk van Noord-Holland. Inzet vanuit de stakeholders is dat alternatieve routes goed bevaarbaar zijn en blijven. Daarnaast wordt ingezet op mogelijkheden voor (beperkte) brugopeningen op de korte, midden en langere termijn zolang de stremming duurt. In januari 2022 wordt het overleg hierover vervolgd.

Meer informatie: info@waterrecreatienederland.nl

BRTN-overleg

Half december 2021 heeft het BRTN-overleg plaatsgevonden. Dit overleg vindt plaats met de provincies en het ministerie van I&M/Rijkswaterstaat die deelnemen in de Bestuurlijke Afspraken Basisvisie Basisrecreatietoervaartnet 2020 t/m 2026. Tijdens het BRTN-overleg kwamen onder meer aan de orde het verbeteren van overzicht en organisatie van route-overleggen, de grootschalige onderhoud en renovatie opgave van kunstwerken en de mogelijke gevolgen voor het BRTN en gewenste onderlinge afstemming hierover, de link met het BRTN en E&F-water en de voortgang van het watersportonderzoek. Daarnaast zijn de bouwstenen voor het werkplan 2022 kort besproken.

Verder zijn er tijdens het overleg diverse landelijke ontwikkelingen gedeeld en de ontwikkelingen per provincies die relevant zijn voor het BRTN uitgewisseld.

Meer informatie: info@waterrecreatienederland.nl

Ontwikkelingen vervanging Steekterbrug

De huidige beweegbare Steekterbrug ligt over de Oude Rijn bij Alphen aan den Rijn en is onderdeel van het BRTN. In een brief aan de Provinciale Staten geeft GS aan dat ‘tijdens het aanbestedingsproces voor een nieuwe beweegbare Steekterbrug is geconstateerd dat het werk niet realiseerbaar is binnen de door Provinciale Staten gestelde financiële kaders, waarop een verkenning heeft plaatsgevonden naar mogelijke alternatieve oplossingsrichtingen. Hieruit is naar voren gekomen dat het realiseren van een vaste Steekterbrug, op een doorvaarthoogte van 5,40 meter, de meest kansrijke oplossingsrichting lijkt. Hierop is het lopende aanbestedingstraject stopgezet en is verkend of er mogelijkheden zijn om de vervanging van de brug passend te krijgen binnen de financiële kaders. De komende periode wordt de Steekterbrug als vaste brug op 5,40 meter als alternatieve oplossingsrichting verder uitgewerkt. Op dit moment is de provincie bezig om de impact op waterrecreatie van een beweegbare/niet beweegbare brug in kaart te brengen. Waterrecreatie Nederland draagt hieraan bij, in samenwerking met HISWA-RECRON en Watersportverbond. Naast de gemeente Alphen aan den Rijn worden ook de gemeenten die rondom de Steekterbrug liggen betrokken als ook de provincie Utrecht.

Meer informatie: info@waterrecreatienederland.nl

Einde levensduur Haukesluis

De Haukessluis ligt in het noorden van Noord-Holland en is onderdeel van het BRTN. De sluis verbindt de Slootvaart en het Amstelmeer. De Haukessluis is toe aan vervanging. De sluis is in beheer en eigendom van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. HHNK heeft aangegeven dat de sluis toe is aan vervanging. Renovatie/vervanging is kostbaar. Op verzoek van de provincie Noord-Holland brengt Waterrecreatie Nederland samen met input van partners als VNM en Watersportverbond en eerder onderzoek in kaart wat de waarde van de sluis is voor de recreatievaart.

Meer informatie: info@waterrecreatienederland.nl

Meldingen doen

Waterrecreatie Nederland lanceerde eerder een applicatie voor het doen van meldingen in verband met het landelijke basisrecreatietoervaartnet (BRTN). De BRTN Melder is gemaakt om ontwikkelingen te melden die de classificatie, het beheer en onderhoud en/of de ontwikkeling van het BRTN raken. Speelt er een ontwikkeling in uw omgeving, dan graag meden via de BRTN-melder.

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter