BRTN-acties januari 2022

http://brtn-uitgelicht
29 januari 2022  Laatste update: 15 maart 2023

Om het basisrecreatietoernet (BRTN) van Nederlandse bevaarbare wateren te behouden en verder te ontwikkelen als één aantrekkelijk, gedifferentieerd en samenhangend recreatietoervaartnet worden doorlopend diverse acties en werkzaamheden uitgevoerd. In de BRTN-acties update lichten we maandelijks enkele lopende en/of afgeronde acties toe.

Overlegstructuur langdurige stremming Coenbrug Staande Mast Route

In het BRTN-nieuws december 2021 is bericht over de Coenbrug. Deze brug in de A8 bij Zaanstad is langdurig jaar gestremd voor hoge schepen. De Coenbrug ligt over de Zaan en is onderdeel van de Staande Mast Route in het BRTN.  Op welke wijze de brug hersteld gaat worden, wordt momenteel onderzocht. Of dit een tijdelijk herstel van de brug wordt of een vervanging/renovatie is op dit moment nog niet besloten. Het is daarom nog niet bekend wanneer de brug weer bediend kan worden, zo laat Rijkswaterstaat weten. Voor scheepvaartverkeer dat niet onder de brug door past (6.20 m), zijn er op dit moment een aantal omleidingsroutes (in beide richtingen). Zie meer informatie over de alternatieve routes op de website Varen doe je Samen!.

Diverse stakeholders waaronder Waterrecreatie Nederland hebben de behoefte aan overleg en afstemming aangegeven bij Rijkswaterstaat. Het eerste bredere bestuurlijke en ambtelijke overleg heeft recent plaatsgevonden. Waterrecreatie Nederland werkt hiervoor samen met regionale vertegenwoordigers van het Watersportverbond, de Toerzeilers en HISWA-RECRON alsook BLN-Schuttevaer en BBZ. Ook Provincie Noord-Holland en de gemeente Zaanstad zijn actief betrokken vanuit hun verschillende belangen en rollen. Naar aanleiding van de acties in december is er nu een duidelijk aanspreekpunt bij RWS en wordt gestart met regulier overleg over technische zaken en communicatie/omgeving. In de laatste werkgroep komen alternatieve routes, communicatie, compensatieregelingen, tijdelijke maatregelen aan de orde. Daarnaast zal er regelmatig bestuurlijk overleg plaatsvinden.

Meer informatie: info@waterrecreatienederland.nl

Watersportonderzoek 2021

Kennis/inzicht in de watersporter is van groot belang om goed te kunnen inspelen op de vraagzijde. In 2013 is voor het laatst grootschalig consumentenonderzoek uitgevoerd onder watersporters (door NBTC-NIPO). NBTC heeft vanuit de achterban verschillende verzoeken gekregen om het onderzoek uit 2013 te herhalen. Vanuit het onderdeel monitoring van de BRTN 2020 t/m 2025 is afgesproken om in deze periode aanvullend onderzoek uit te voeren m.b.t. gebruikers, vloot en economie. In 2021 is in opdracht van het BRTN-overleg het Watersportonderzoek 2021 uitgevoerd.

Eind 2021 is door middel van een online panel in een grootschalig consumentenonderzoek data verzameld over welke vorm van watersport mensen beoefenen en vervolgens data over kenmerken van watersportbeoefenaars, motivatie en gedrag.  In het onderzoek worden de volgende vormen van watersport meegenomen: varen/zeilen met kajuitboot of open boot, kanoën, roeien, surfen, waterskiën/wakeboarden, suppen, duiken en vissen.

Op dit moment wordt de data geanalyseerd en worden de conceptrapportages opgesteld. De verwachting is dat deze in februari worden opgeleverd. Deze zullen dan in het BRTN-overleg worden besproken en definitief worden gemaakt.

Voor meer informatie mail info@waterrecreatienederland.nl

Vervanging Stolperbasculebrug naar volgende fase

Begin 2021 is er met veel belanghebbenden overleg geweest over de klanteisen rondom het vervangingsproject Stolperbasculebrug. De provincie Noord-Holland vernieuwt deze brug gelegen in de N248 in Schagen. In 2023-2024 wordt er een nieuwe ophaalbrug direct ten noorden van de bestaande brug gebouwd. De huidige brug blijft in gebruik tot de nieuwe klaar is, zodat de regio bereikbaar blijft. De nieuwe brug is een bijzonder en ambitieus innovatieproject. De brug wordt namelijk circulair, energieneutraal en zo onderhoudsarm mogelijk gebouwd.

Waterrecreatie Nederland heeft bijgedragen aan het opstellen van de klanteisen voor de aannemer.
We hebben tien eisen, die ten goede komen aan de waterrecreant, meegegeven aan de opstellers van de klanteisenspecificatie. Hiervan zijn de acht belangrijkste eisen overgenomen en gehonoreerd. Een mooi resultaat, dat in goede harmonie met de projectorganisatie tot stand is gekomen.

Als Waterrecreatie Nederland blijven we nauw betrokken bij de planning en uitvoering.

Zie voor meer informatie de website van de Provincie Noord-Holland/Vervaning Stolperbasculebrug.

Meer informatie: info@waterrecreatienederland.nl

Behoeften en mogelijkheden voor Convenant Staande Mast Route Noord-Nederland

De Staande Mast Route (SMR) is een belangrijke BRTN -route die de watersportgebieden in Zeeland tot en met Friesland verbindt. Voor de Staande Mast Route West-Nederland hebben betrokken beheerders een convenant ondertekend om onderling het beheer en de bediening van de SMR West-Nederland beter af te stemmen. In Noord-Nederland is de afgelopen jaren de behoefte aan een vergelijkbaar convenant uitgesproken.

Op verzoek van de provincie Friesland heeft Waterrecreatie Nederland in 2021 de behoeften geïnventariseerd. Mede op basis van deze inventarisatie zullen wij de komende periode samen met de provincie Friesland en andere betrokken beheerders een bijeenkomst organiseren om de uitkomsten van de behoeften inventarisatie te bespreken, ervaringen en geleerde lessen m.b.t. het SMR convenant West-Nederland te delen en de wensen m.b.t. de inhoud van een SMR convenant Noord-Nederland te bespreken.

Meer informatie: info@waterrecreatienederland.nl

Meldingen doen

Waterrecreatie Nederland lanceerde eerder een applicatie voor het doen van meldingen in verband met het landelijke basisrecreatietoervaartnet (BRTN). De BRTN Melder is gemaakt om ontwikkelingen te melden die de classificatie, het beheer en onderhoud en/of de ontwikkeling van het BRTN raken. Speelt er een ontwikkeling in uw omgeving, dan graag meden via de BRTN-melder.

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter