BRTN-acties februari 2022

http://brtn-uitgelicht
25 februari 2022  Laatste update: 15 maart 2023

Om het basisrecreatietoernet (BRTN) van Nederlandse bevaarbare wateren te behouden en verder te ontwikkelen als één aantrekkelijk, gedifferentieerd en samenhangend recreatietoervaartnet worden doorlopend diverse acties en werkzaamheden uitgevoerd. In de BRTN-acties update lichten we maandelijks enkele lopende en/of afgeronde acties toe.

Stand van zaken eerdere BRTN-acties

 Langdurige stremming Coenbrug Staande Mast Route

Gezien de ontwikkelingen en het overleg rondom de gestremde Coenbrug ook in dit BRTN-actie maandbericht weer een korte update van de stand van zaken. In het BRTN-nieuws december 2021 en januari 2022 is bericht over de Coenbrug. Deze brug in de A8 bij Zaanstad is langdurig jaar gestremd voor hoge schepen. De Coenbrug ligt over de Zaan en is onderdeel van de Staande Mast Route in het BRTN.  Op welke wijze de brug hersteld gaat worden, wordt momenteel onderzocht. Of dit een tijdelijk herstel van de brug wordt of een vervanging/renovatie is op dit moment nog niet besloten. Het is daarom nog niet bekend wanneer de brug weer bediend kan worden, zo laat Rijkswaterstaat weten. Voor scheepvaartverkeer dat niet onder de brug door past (6.20 m), zijn er op dit moment een aantal omleidingsroutes (in beide richtingen). Zie meer informatie over de alternatieve routes op de website Varen doe je Samen!.

Mede naar aanleiding van het aangeven van de urgentie om deze brug weer operationeel te krijgen en de behoefte aan informatie en afstemming door Waterrecreatie NL en diverse andere partijen, zijn in februari diverse werkgroepen gestart voor structureel overleg. Waterrecreatie Nederland werkt hiervoor samen met regionale vertegenwoordigers van het Watersportverbond, de Toerzeilers en HISWA-RECRON alsook BLN-Schuttevaer en BBZ. Ook Provincie Noord-Holland en de gemeente Zaanstad zijn actief betrokken vanuit hun verschillende belangen en rollen.

Vanuit de waterrecreatie wordt aan zowel het overleg technische zaken en over communicatie/omgeving met stakeholders deelgenomen. In het communicatie/omgevingsoverleg wordt gekeken naar het zo optimaal mogelijk benutten en in  standhouden van de alternatieve routes. Eind februari start ook een overleg een kleinere groep stakeholders specifiek gericht op meer operationele zaken rondom communicatie.

Herbeoordeling doorvaartijden SMR oost 

De Staande Mastroute is een essentiële vaarverbinding in het BRTN. Vertegenwoordigers van de waterrecreatie/watersportsector hebben van Rijkswaterstaat de vraag gekregen om naar de doorvaarttijden te kijken van de SMR Oost, van Asterdam tot en met Dordrecht en vice versa. Betrokken vertegenwoordigers van de Toerzeilers en het Watersportverbond hebben de route geanalyseerd en een voorstel opgesteld voor een mogelijke doorvaartijd voor konvooivaart voor de recreatievaart met zo min mogelijk oponthoud.  Het voorstel is voorgelegd aan vertegenwoordigers van VNM, HISWA-RECRON en BLN-Schuttevaer. De voorgestelde doorvaarroute zal zo mogelijk met inzet van VNM worden proef gevaren. Het voorstel voor de route en de proefvaart wordt besproken met Rijkswaterstaat.

Consultatie nieuwe fietsbrug Nieuwe Tolbrug 

Voor de zogenoemde Metropolitane Fietsroutes, hoogwaardige fietsverbindingen tussen woongebieden en economische kernen, wordt een fietsverbinding tussen Den Haag en Pijnacker verbeterd. Voor de goede en vooral ook veilige verbinding met Den Haag centrum staat de realisatie van een fietsverbinding over de Vliet hoog op de prioriteitenlijst. De Vliet is onderdeel van het BRTN. Er wordt gekeken naar een nieuwe beweegbare fietsbrug naast de Tolbrug. Hiervoor zijn vanuit het fietsen twee functionele ontwerpen gemaakt om aan te geven wat functioneel nodig is om een fietsbrug met aansluiting te realiseren. Hierbij spelen meerdere aandachtspunten voor de vaarweggebruiker waaronder de impact voor de veiligheid van de vaarweg. Waterrecreatie Nederland heeft met input vertegenwoordigers van het Watersportverbond, VNM en de KNRB eind vorig jaar een reactie opgesteld. Op basis van deze reactie en van BLN-Schuttevaer en de provincie Zuid-Holland in de rol van vaarwegbeheerder wordt door het projectteam een analyse en kort rapport over het vaarwegonderzoek opgesteld. Dit loopt enige vertraging op. Zodra beschikbaar zullen we dit met genoemde waterrecreatie partijen bespreken.

Meer informatie: info@waterrecreatienederland.nl

Route-overleggen

De Staande Mast Route (SMR) is een belangrijke BRTN -route die de watersportgebieden in Zeeland tot en met Friesland verbindt. Voor de Staande Mast Route West-Nederland hebben betrokken beheerders een convenant ondertekend om onderling het beheer en de bediening van de SMR West-Nederland beter af te stemmen. In Noord-Nederland is de afgelopen jaren de behoefte aan een vergelijkbaar convenant uitgesproken.

Op verzoek van de provincie Friesland heeft Waterrecreatie Nederland in 2021 de behoeften geïnventariseerd. Mede op basis van deze inventarisatie zullen wij de komende periode samen met de provincie Friesland en andere betrokken beheerders een bijeenkomst organiseren om de uitkomsten van de behoeften inventarisatie te bespreken, ervaringen en geleerde lessen m.b.t. het SMR convenant West-Nederland te delen en de wensen m.b.t. de inhoud van een SMR convenant Noord-Nederland te bespreken.

Meer informatie: info@waterrecreatienederland.nl

Renovatie van het Ringvaart Aquaduct

Rijkswaterstaat neemt samen met andere overheden maatregelen ter verbetering van de verkeersdoorstroming op de A4, tussen knooppunt Burgerveen en de aansluiting met de N14 bij Den Haag. Op dit moment worden de plannen voor het Project A4 Burgerveen-N14 van Rijkswaterstaat uitgewerkt. De verwachting is dat medio 2026 de uitvoering start.

De sloop en nieuwbouw van het oude Ringvaartaquaduct (rijrichting Amsterdam – Den Haag) is een ingrijpend onderdeel van dit project, met (onvermijdelijke) hinder voor de scheepvaart op de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder. Het Ringvaart Aquaduct is een belangrijke schakel in het BRTN. Rijkswaterstaat organiseert in maart een digitale informatiebijeenkomst speciaal voor gebruikers van de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder. De plannen worden nader toegelicht en men wil in gesprek over wat de sloop en nieuwbouw van het Ringvaartaquaduct voor gebruikers betekent, zorgen en wensen.  Waterrecreatie NL zal deelnemen aan deze bijeenkomst en afstemmen met andere waterrecreatie partners over het zo goed mogelijk minimaliseren van de impact voor de scheepvaart.

Meer informatie: info@waterrecreatienederland.nl

Meldingen doen

Waterrecreatie Nederland lanceerde eerder een applicatie voor het doen van meldingen in verband met het landelijke basisrecreatietoervaartnet (BRTN). De BRTN Melder is gemaakt om ontwikkelingen te melden die de classificatie, het beheer en onderhoud en/of de ontwikkeling van het BRTN raken. Speelt er een ontwikkeling in uw omgeving, dan graag meden via de BRTN-melder.

Vorig artikel Volgend artikel