BRTN-acties april 2022

http://brtn-uitgelicht
27 april 2022  Laatste update: 15 maart 2023

Om het basisrecreatietoernet (BRTN) van Nederlandse bevaarbare wateren te behouden en verder te ontwikkelen als één aantrekkelijk, gedifferentieerd en samenhangend recreatietoervaartnet worden doorlopend diverse acties en werkzaamheden uitgevoerd. In de BRTN-acties update lichten we maandelijks enkele lopende en/of afgeronde acties toe.

Stand van zaken eerdere BRTN-acties:

Stremming van de Driebondsbrug maakt recreatievaart met hoge mast onmogelijk tussen Groningen en Delfzijl

De Driebondsbrug over het Eemskanaal bij Groningen wordt op dit moment niet meer regulier bediend door Rijkswaterstaat. Storingen in de software maken een betrouwbare bediening van de brug onmogelijk, volgens RWS.
De stremming van de brug levert grote problemen op voor de recreatieve zeilvaart en chartervaart. De brug maakt namelijk onderdeel uit van de noordelijke Staande Mast Route, van Lemmer naar Delfzijl. De doorvaarthoogte van de Driebondsbrug in gesloten toestand is 6,50 meter en is daarmee voor bijna alle zeiljachten te laag.

Met de start van het recreatieve vaarseizoen is deze stremming zeer ongelukkig. Vanuit een groot aantal partijen wordt nu aangedrongen op snelle actie. Rijkswaterstaat onderkent de ongewenste situatie en geeft aan te werken aan een tijdelijke oplossing. Men verwacht deze echter niet voor de zomer te kunnen realiseren. Tot die tijd adviseert Rijkswaterstaat de recreatievaart met staande mast de route naar of van de Noordzee en/of Eems via Lauwersoog te varen. Wij hopen u in de volgende nieuwsbrief te kunnen informeren over de gevonden oplossing.

GONZ overleg en gebruikersoverleg Noord-Nederland

In april heeft Waterrecreatie Nederland deelgenomen aan het Gemeenschappelijk Overleg Nautische Zaken en het Gebruikersoverleg Noord Nederland. Beide overleggen zijn relevant voor het BRTN.

In het GONZ is ook een terugblik gegeven op de activiteiten van Varen doe je Samen! in 2021 en een update over de plannen voor het “On tour” programma van deze zomer. In het gebruikersoverleg Noord-Nederland nemen ook regionale vertegenwoordigers van watersportorganisaties in Noord-Nederland deel, waaronder van het Watersportverbond en HISWA-RECRON, en ook BLN-Schuttevaer, BBZ en Marrekrite. In het overleg is onder andere de storing van de Driebondsbrug ook besproken en de daaruit voortvloeiende problemen en gevolgen voor de Staande Mast Route in Noord-Nederland.

Toekomstbeelden 2050: Scheepvaart en nautische economie IJsselmeergebied

Op 14 april heeft Waterrecreatie Nederland deelgenomen aan deze verkennende workshop georganiseerd door onderzoeksbureau Panteia en Defacto architecten in opdracht van Agenda IJsselmeergebied 2050. Het IJsselmeergebied is een zeer belangrijk watersportgebied en schakel in het BRTN.

Vertrekpunt was dat er veel winst te behalen is wanneer alle afzonderlijke ambities, opgaven en projecten die op, in en rond het IJsselmeergebied spelen meer op elkaar worden betrokken en meer in samenhang worden opgepakt. In de sessie zijn ambities op het gebied van scheepvaart nautische economie in kaart gebracht. Voor de waterrecreatie en watersport zijn dat onder andere toegankelijkheid van havens, op diepte houden van vaarroutes en de waterplantenproblematiek. Ook andere aspecten opgenomen in het Toekomstbeeld Waterrecreatie IJsselmeergebied zijn ingebracht.

Meldingen doen

Waterrecreatie Nederland lanceerde eerder een applicatie voor het doen van meldingen in verband met het landelijke basisrecreatietoervaartnet (BRTN). De BRTN Melder is gemaakt om ontwikkelingen te melden die de classificatie, het beheer en onderhoud en/of de ontwikkeling van het BRTN raken. Speelt er een ontwikkeling in uw omgeving, dan graag meden via de BRTN-melder.

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter