BRTN-acties mei 2022

http://brtn-uitgelicht
30 mei 2022  Laatste update: 15 maart 2023

Om het basisrecreatietoernet (BRTN) van Nederlandse bevaarbare wateren te behouden en verder te ontwikkelen als één aantrekkelijk, gedifferentieerd en samenhangend recreatietoervaartnet worden doorlopend diverse acties en werkzaamheden uitgevoerd. In de BRTN-acties update lichten we maandelijks enkele lopende en/of afgeronde acties toe.

Stand van zaken eerdere BRTN-acties:

Gecombineerd routeoverleg Oost en West Staande Mast Route (SMR)

Afgelopen periode is er een extra routeoverleg voor de SMR West-Nederland geweest. Het betrof een gecombineerde bijeenkomst met onderwerpen die zowel de oostelijke- als de westelijke route aangaan.
Door provincie Noord-Holland is de werkwijze van de ambitiekaartenmonitor gepresenteerd. Het is een praktische visualisatie tool die inzicht geeft in alle ambities, plannen op het gebied van waterrecreatie en laat eenvoudig zien waar mogelijke meekoppelkansen liggen.

Via de melder gekoppeld aan de ambitiekaart kunnen nieuwe ambities of nieuwe informatie over bestaande ambities worden toegevoegd. De aanwezigen werden opgeroepen om hier gebruik van te maken. De ambitiekaart wordt door Waterrecreatie Nederland up-to-date gehouden.
Verder gaf het Nautisch Datateam van RWS een presentatie over het Fairway Information Services (FIS). RWS gaat zich met FIS zich meer toeleggen op datakwaliteit en een goede beschikbaarheid van brondata in plaats van de daadwerkelijke informatievoorziening. De data uit FIS vormt de basis van vaarweginformatie.nl en daarnaast is de data beschikbaar voor diverse websites, services en apps zoals RiverGuide.

Ook is er afstemming geweest over de bedientijden rondom kerst 2022:
Tweede kerstdag maandag 26 december is er geen bediening zowel op de Oostelijke als Westelijke route. Voor de rest van de kerstvakantie geldt bediening van 9:00 tot 16:00 uur.

Bouwwerkzaamheden rondom de Doorslag in Nieuwegein

Voor het bouwproject Doorslagzone in Nieuwegein zijn verkeersmaatregelen voorzien op de Doorslag.  De Doorslag is onderdeel van het BRTN en vormt de verbinding tussen de Hollandsche IJssel en het Merwedekanaal. Tijdens de bouw van drie woontorens vlak langs de Doorslag zullen in verband met de beperkte beschikbare ruimte op het land twee torenkranen deels in het water van de Doorslag staan. Hierdoor is het noodzakelijk om op de Doorslag tussen de Doorslagbrug en de Geinbrug een enkel vaarprofiel in te stellen.

De bedieningstijden van de Doorslagbrug en de Geinbrug blijven ongewijzigd. De bruggen worden gebruikt om het eenrichtingsverkeer te regelen. Waterrecreatie Nederland heeft samen met bestuurlijke partners van HISWA-RECRON, Watersportverbond en Verbond Nederlandse Motorbootspot (VNM) gekeken naar het voorgenomen verkeersbesluit. Vooropgesteld zijn de drie jaar durende beperkingen niet gewenst voor de recreatievaart, maar door deze maatregel blijft deze populaire en veilige recreatieve verbinding wel open. Een omvaarroute via het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek, die lang en minder veilig is, kan zo worden voorkomen. Er is gezocht hoe de hinder gedurende de bouwperiode zoveel mogelijk kan worden beperkt. Er zijn helaas niet veel andere mogelijkheden, belemmeringen en vertragingen zullen niet te voorkomen zijn. Gedurende de bouwperiode zullen de effecten van de maatregelen wel worden geëvalueerd. Er wordt nu gewerkt aan een definitief verkeersbesluit door de waterbeheerder Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Deze komt nog ter inzage te liggen voor definitieve vaststelling.

Verkenning routeakkoord Staande Mast route Noord-Nederland

Al geruime tijd bestaat er bij verschillende partijen de wens om de Staande Mast Route (SMR) door Noord-Nederland te borgen in een overkoepelend routeakkoord. Dit initiatief moet mede bijdragen aan de instandhouding van een betrouwbare en kwalitatief goede vaarverbinding in Noord- Nederland voor alle (recreatieve) waterweggebruikers. Waterrecreatie Nederland heeft half mei een verkennend overleg georganiseerd om met betrokken partijen te bespreken of een routeakkoord vergelijkbaar met het routeakkoord SMR West-Nederland gewenst is. Gezien de reacties wordt in een vervolg stilgestaan bij de inhoudelijke kant van een akkoord.

Het noordoostelijke deel van de landelijke Staande Mast Route loopt van het IJsselmeer naar Delfzijl. Dit noordelijk deel van de SMR is binnen 24 uur te bevaren. Maar dit is zeer afhankelijk van alles wat de scheepvaart/waterrecreant onderweg tegenkomt op dit vaarnetwerk. Vanuit de netwerkgedachte is een route zo goed en snel te bevaren als de zwakste schakel. Een routeakkoord en bijbehorende overlegstructuur zou eraan bijdragen dat knelpunten eerder gesignaleerd worden en dat hierover gecommuniceerd wordt.

Meldingen doen

Waterrecreatie Nederland lanceerde eerder een applicatie voor het doen van meldingen in verband met het landelijke basisrecreatietoervaartnet (BRTN). De BRTN Melder is gemaakt om ontwikkelingen te melden die de classificatie, het beheer en onderhoud en/of de ontwikkeling van het BRTN raken. Speelt er een ontwikkeling in uw omgeving, dan graag meden via de BRTN-melder.

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter