BRTN-acties juni 2022

http://brtn-uitgelicht
29 juni 2022  Laatste update: 15 maart 2023

Om het basisrecreatietoernet (BRTN) van Nederlandse bevaarbare wateren te behouden en verder te ontwikkelen als één aantrekkelijk, gedifferentieerd en samenhangend recreatietoervaartnet worden doorlopend diverse acties en werkzaamheden uitgevoerd. In de BRTN-acties update lichten we maandelijks enkele lopende en/of afgeronde acties toe.

Stand van zaken eerdere BRTN-acties:

Draaibrug Montfoort

Rijkswaterstaat gaat groot onderhoud uitvoeren aan de Draaibrug in Montfoort, die over de Hollandsche IJssel ligt. De Hollandse IJssel is een belangrijke verbindende vaarroute in het BRTN tussen Utrecht en Gouda. De voorbereidende werkzaamheden starten in september en vanaf 1 oktober is de vaarweg gestremd. Om beide delen van Montfoort bereikbaar te houden wordt er een tijdelijke vaste brug gelegd. De werkzaamheden moeten 1 april, voor het begin van het nieuwe recreatieseizoen, zijn afgerond.

Waterrecreatie Nederland heeft samen met het Verbond Nederlandse Motorbootsport (VNM) aangegeven dat de werkzaamheden dan ook echt afgerond dienen te zijn. De werkzaamheden aan de draaibrug worden gelijktijdig uitgevoerd met de werkzaamheden aan de Doorslagsluis bij Nieuwegein. Hierdoor is het deel van Hollandse IJssel tussen Montfoort en de Dorslagsluis in Nieuwegein van beide kanten afgesloten. Ook al wordt er nadrukkelijk rekening gehouden met het recreatieve vaarseizoen zijn wij samen HISWA-RECRON bijzonder ongelukkig dat deze planning samenvalt. Hierdoor is een aantal waterrecreatiebedrijven gelegen aan dit deel van de Hollandsche IJssel volledig afgesloten.

BRTN-overleg
Tijdens het BRTN-overleg eind juni is als verdiepingsonderwerp uitgebreid stil gestaan bij de zorg over de staat van de kunstwerken, vooral de bruggen, in Nederland. Er doen zich de laatste tijd steeds meer langdurige stremmingen voor door onverwacht technisch falen. Dit leidt tot verstoring en vertraging op de vaarwegen. Vooral op de doorgaande staande mast routes geeft dit steeds meer problemen. Er ligt een forse renovatie en vervangingsopgave, maar er zijn veel bruggen die niet betrouwbaar blijken te zijn. Waterrecreatie Nederland en haar partners vinden dit een zorgelijke situatie en gaan hier gezamenlijk extra aandacht voor vragen. Bij een aantal provincies speelt ook een grote onderhoud en renovatie-opgave. Voor hen is de planning van onderhoud aan kunstwerken in de Rijkswateren eveneens van belang voor de doorvaart.

Verder is er gesproken over de uitbreiding van de BRTN-classificatie met maatgevende afmetingen voor E-, F- en G-water. Uit het recent gepresenteerde Watersportonderzoek bleek dat werd onderstreept dat de “kleinschalige” waterrecreatie met sloepen en open boten sterk groeit. Om het vaarweg- en nautisch beheer van fijnmazige vaarwater en de voorzieningen voor deze groeiende groep waterrecreanten te borgen en uit te breiden is een eenduidige classificatie belangrijk. Dit werd onderschreven door de deelnemers. Waterrecreatie Nederland gaat in samenwerking met de meest betrokken provincies de E-, F- en G-classificatie de komende tijd verder uitwerken. Daarnaast wordt ook de aanpak voor het onderzoek naar de vloot (aantal recreatievaartuigen) verder uitgewerkt.

Route 9

Rijkswaterstaat en Waterrecreatie Nederland hebben met elkaar besproken om het ‘Route 9-overleg’ nieuw leven in te blazen. De Route 9 is gelegen in midden Nederland. Deze route loopt via de Vecht.
Deze route is in het BRTN een belangrijke en veilige verbindingsroute tussen Noord en Zuid-Nederland. Watersporters en waterrecreanten kunnen via de Vecht het door de beroepsvaart drukbevaren Amsterdam-Rijn kanaal vermijden. Om te zorgen dat deze route veilig en betrouwbaar is en blijft, is het van belang dat er weer een routeoverleg komt, waarbij afstemming van beheer en kwaliteit van de vaarroute een belangrijk aandachtspunt is. Na de zomer zullen de stakeholders en beheerders een uitnodiging ontvangen.

Meldingen doen

Waterrecreatie Nederland lanceerde eerder een applicatie voor het doen van meldingen in verband met het landelijke basisrecreatietoervaartnet (BRTN). De BRTN Melder is gemaakt om ontwikkelingen te melden die de classificatie, het beheer en onderhoud en/of de ontwikkeling van het BRTN raken. Speelt er een ontwikkeling in uw omgeving, dan graag meden via de BRTN-melder.

Vorig artikel Volgend artikel