BRTN-acties augustus 2022

http://brtn-uitgelicht
30 augustus 2022  Laatste update: 15 maart 2023

Om het basisrecreatietoernet (BRTN) van Nederlandse bevaarbare wateren te behouden en verder te ontwikkelen als één aantrekkelijk, gedifferentieerd en samenhangend recreatietoervaartnet worden doorlopend diverse acties en werkzaamheden uitgevoerd. In de BRTN-acties update lichten we maandelijks enkele lopende en/of afgeronde acties toe.

Stand van zaken eerdere BRTN-acties:

Overleg BRTN-werkgroep Netwerk Waterrecreatie

De werkgroep BRTN van het Netwerk Waterrecreatie met vertegenwoordiging van het Watersportverbond, Toerzeilers, HISWA-RECRON, Verbond Nederlandse Motorbootsport en de Koninklijke Nederlandse Roeibond heeft in augustus overlegd met Waterrecreatie Nederland. Doel van het overleg, dat vier keer per jaar op de agenda staat, is het met vertegenwoordigers vanuit de waterrecreatiesector delen en agenderen van onderwerpen die de waterrecreatie en kwaliteit van de vaarwegen in Nederland bevorderen en op peil houden. De uitkomsten worden onder andere meegenomen in BRTN-overleg met provincies, I&W, Rijkswaterstaat en Unie van Waterschappen. Het BRTN-overleg vond eind augustus plaats. In de werkgroep werd de brede zorg uitgesproken over de staat van onderhoud van diverse kunstwerken in het land. Er is begrip voor het feit dat er onderhoud moet worden gedaan, het zijn vooral de onvoorziene stremmingen vanwege gebrek aan onderhoud die tot onbegrip en veel overlast leiden voor de recreatievaart en vaak ook voor de beroepsvaart. De verwachting is dat deze problemen in de toekomst eerder meer, dan minder worden en dat daardoor ook stremmingen vaker zullen voorkomen. Alle partijen in de werkgroep hebben aangedrongen op een goede communicatie bij onverwachte ongeplande stremmingen en vooral ook meer aandacht en budget voor preventief onderhoud.

Vervanging van het Ringvaartaquaduct A4-Burgerveen

Het project A4-Burgerveen met bijbehorende vervanging van het Ringvaartaquaduct is tot nader order uitgesteld. Vanwege beperkte stikstofruimte is er een nieuwe prioritering gemaakt door het Ministerie van I&W voor grootschalige infrastructurele projecten. Waterrecreatie Nederland was samen met een aantal partijen in de sector in een vroeg stadium al betrokken bij de planning en besprekingen over het beperken van de hinder voor de scheepvaart, zowel beroeps als recreatief. Dit vroeg betrekken van de recreatievaart is als zeer positief ervaren.

De projectorganisatie wordt met ingang van 15 augustus opgeheven. De verwachting is dat het project in 2025 opnieuw wordt opgestart. Aangezien de plannen nog niet geformaliseerd waren, zal te zijner tijd mogelijk een deel van het proces opnieuw moeten worden opgepakt.

Voorgenomen stremming Gekanaliseerde Hollandsche IJssel

Op 14 juli zijn twee ontwerp verkeersbesluiten gepubliceerd die betrekking hebben op de bevaarbaarheid van de Doorslag en Gekanaliseerde Hollandsche IJssel, een belangrijke verbinding in het BRTN. Van oktober 2022 tot april 2023 zal de vaarweg tussen de draaibrug in Montfoort en de Doorslagsluis in Nieuwegein volledig gestremd zijn. Beide kunstwerken zijn toe aan groot onderhoud en de Doorslagsluis wordt aangepast zodat voldoende zoetwater naar West- Nederland aangevoerd kan worden. Voor dit actuele thema vormt deze sluis nu een obstakel. De stremming bij de Doorslagsluis loopt een maand langer door en is voorzien tot 1 mei 2023. Waterrecreatie Nederland heeft samen met HISWA-RECRON overlegt met uitvoerende partijen om een volledige afsluiting te voorkomen. Een deel van deze vaarroute door het Groene Hart is zelfs van twee kanten niet te bereiken. Hierdoor zijn enkele watersportbedrijven gedurende de stremmingsperiode onbereikbaar.

De uitvoerende partijen hebben wel getracht zoveel mogelijk de werkzaamheden buiten het vaarseizoen te plannen, maar gezien de omvang van de werkzaamheden vooral aan de Doorslagsluis loopt voor dit deelproject de stremming door tot begin mei 2023. De verwachting is wel dat de vaarweg vanaf Montfoort aan het begin van het seizoen weer beschikbaar is. Voor meer informatie over het project Monfoortse Brug zie Groot onderhoud aan Draaibrug Montfoort | Rijkswaterstaat. Voor meer informatie over het project Doorslagsluis zie Vergroten doorstroming Doorslagsluis – HDSR.

Meldingen doen

Waterrecreatie Nederland lanceerde eerder een applicatie voor het doen van meldingen in verband met het landelijke basisrecreatietoervaartnet (BRTN). De BRTN Melder is gemaakt om ontwikkelingen te melden die de classificatie, het beheer en onderhoud en/of de ontwikkeling van het BRTN raken. Speelt er een ontwikkeling in uw omgeving, dan graag meden via de BRTN-melder.

Vorig artikel Volgend artikel