BRTN-acties september 2022

http://brtn-uitgelicht
29 september 2022  Laatste update: 15 maart 2023

Om het basisrecreatietoernet (BRTN) van Nederlandse bevaarbare wateren te behouden en verder te ontwikkelen als één aantrekkelijk, gedifferentieerd en samenhangend recreatietoervaartnet worden doorlopend diverse acties en werkzaamheden uitgevoerd. In de BRTN-acties update lichten we maandelijks enkele lopende en/of afgeronde acties toe.

BRTN-overleg tijdens de HISWA te Water

Woensdag 31 augustus waren vertegenwoordigers van provincies en Rijkswaterstaat voor het eerst sinds lange tijd tijdens een fysieke bijeenkomst bij elkaar voor het BRTN-overleg. Het decor van het derde BRTN-overleg in 2022 was de Hiswa te Water. Het overleg vond plaats in het achterschip van één van de mooiste historische zeilschepen van Nederland: de driemastbark Stedemaeght. Meer water(sport)beleving is er bijna niet te krijgen.
Niet alleen de locatie was goed, ook inhoudelijk is er veel gedeeld en besproken, waaronder een terugkoppeling van de aandachtspunten die zijn meegegeven uit de “gebruikersgroep BRTN”. Deelnemers aan deze gebruikersgroep zijn vertegenwoordigers van het Watersportverbond, HISWA-RECRON, Vereniging Toerzeilers, VNM en KNRB.  De gebruikersgroep zal voortaan voorafgaand aan ieder BRTN-overleg bijeenkomen om de aandachtspunten van belang voor het BRTN-overleg te bespreken. Daarnaast werd tijdens het BRTN-overleg kort stilgestaan bij de diverse route-overleggen, een aantal onderdelen van het vloottellingonderzoek en het combineren van data uit het Nationaal Verplaatsingspanel (NVP) met data uit het Watersportonderzoek 2021. Ook is er een eerste inventarisatie gemaakt van onderwerpen voor het BRTN-werkplan voor 2023.

Waterrecreatie NL is vanwege haar rol bij het BRTN benaderd om input te leveren ten behoeve van een concept opdrachtbeschrijving actie routenetwerken. Deze opdracht wordt vanuit het IPO uitgezet. Met deze opdracht wil het IPO verder invulling geven aan het actiepunt Routenetwerken voor ontdekken en bewegen. Dit actiepunt valt onder de pijler ontdekken en bewegen in het Perspectief 2030. Deze visie was voor de corona periode opgesteld door het NBTC in samenspel met het Gastvrijheidsoverleg de gastvrijheidssector wordt vertegenwoordigd door 18 partijen waaronder HISWA-RECRON, ANVR en Horeca Nederland. Deze visie is onlangs herijkt, met als resultaat de Herijking Actieagenda. Eén van de acties is gericht op beleefbare en goede routestructuren.

Doel is een landelijke visie voor routestructuren. Het betreft routestructuren voor wandelen, fietsen en varen. Het is voor het BRTN een belangrijk en relevant traject. De opdracht in deze fase is gericht op het inzicht verkrijgen in de huidige structuren en lopende trajecten.

IJsselmeer Top: samen aan de slag met diverse opgaven

Voor, op en rond het grootste zoetwaterbekken, het IJsselmeer, zijn veel plannen, ideeën en toekomstvisies. Het IJsselmeergebied is een belangrijk onderdeel van het BRTN en een belangrijk watersportgebied. Klimaatadaptatie, de watervraag, de energieopgave, ruimte voor recreatie- en beroepsvaart zijn onder andere belangen die bij elkaar stromen bij het IJsselmeer. Dit werd eens te meer duidelijk op de IJsselmeer Top. Maar het gevoel en de urgentie dat we de opgaven en uitdagingen op, rond en in dit inmiddels unieke zoetwatergebied alleen samen kunnen oppakken gaf een goede “vibe” richting toekomstige samenwerking. Waterrecreatie Nederland was bij de Top aanwezig met o.a. onze partners van het Watersportverbond.
Conclusie van de dag is dat er veel opgaven liggen en veel verschillende belangen, die soms lijken te botsen, maar met “samen als vertrekpunt” zijn er ook kansen te over voor dit prachtige gebied, een uithangbord voor de waterrecreatie in Nederland.

Port of Harlingen: naar een duurzaam maritiem en logistiek hart van Noord-NL

Port of Harlingen (PoH) heeft de ambitie om in 2035 het duurzame maritieme en logistieke hart van Noord-Nederland te zijn. Om dit te realiseren is PoH zich op meerdere vlakken aan het ontwikkelen. De haven Harlingen is een belangrijk punt in het BRTN.

Eén van de onderwerpen die nader wordt bekeken is de nautische situatie in de haven. PoH heeft Witteveen+Bos opdracht gegeven om de huidige situatie in de haven te inventariseren, de nautische knelpunten voor beroeps- en recreatievaart te identificeren en vervolgens oplossingsrichtingen te formuleren.  Op 20 september jl. was hiervoor een workshop georganiseerd voor de recreatievaart. De bruine vloot Harlingen, het Watersportverbond, afgevaardigden van Vereniging Wadvaarders en het VNM zijn hierbij mede in overleg met Waterrecreatie Nederland aanwezig geweest. Tijdens de workshop kwam aan de orde dat door het toenemende scheepvaartverkeer er meer kans is op ongelukken. Er zijn zo’n 63.000 scheepsbewegingen per jaar en dit neemt dus nog toe. Veruit de meeste scheepsbewegingen komen van de recreatievaart. Met recht dus een groep om mee rekening te houden in de toekomstplannen. Dit bleek nadrukkelijk ook in de verdere sessie. De aanwezigen namens de waterrecreatie hebben hun visie kunnen geven op een drietal oplossingsrichtingen om de veiligheid in en rond de haven van Harlingen te verbeteren. Dit werd als erg waardevol beoordeeld door de organiserende partij. Er volgt ook nog een bijeenkomst met de beroepsvaart. Daarna wordt alle input verwerkt in een rapport dat eind dit jaar aangeboden wordt aan de gemeente Harlingen. De gemeente Harlingen werd nu al gecomplimenteerd met de wijze waarop dit project wordt opgepakt, door vroegtijdig alle belanghebbenden te betrekken.

Meldingen doen

Waterrecreatie Nederland lanceerde eerder een applicatie voor het doen van meldingen in verband met het landelijke basisrecreatietoervaartnet (BRTN). De BRTN Melder is gemaakt om ontwikkelingen te melden die de classificatie, het beheer en onderhoud en/of de ontwikkeling van het BRTN raken. Speelt er een ontwikkeling in uw omgeving, dan graag meden via de BRTN-melder.

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter